گز سکه

غگز | سهام - فرابورس
غذایی بجز قند وشکر ( شکلات )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

شکلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,000 31.03
قیمت پایانی: 29,000 0.00

آخرین معامله

1399/12/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,000 پایانی 29,000 0.00
بیشترین 20,000 کمترین 20,000
حجم 30,000 دفعات 1
حد قیمت 1 - 999,999 ارزش 870 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/5
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
50,000 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
50,000 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,000 تعداد10,000 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -838 دوره 9 ماهه
سود TTM -1,105
P/E TTM -18.1

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -675 P/E مجمع -29.63
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.13 % رتبه 636
6 ماهه 40.85 % رتبه 638
9 ماهه 61.54 % رتبه 624
1 ساله 281.82 % رتبه 618
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.427 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 30.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/11 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/08 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/06 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 29,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غمینو آخرین : 250.00 12,279 حجم : 7.04 میلیون ارزش بازار : 12.28 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : غشوکو آخرین : 5,485 39,337 حجم : 1,900 ارزش بازار : 6.499 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غپینو آخرین : 130.00 6,460 حجم : 126,862 ارزش بازار : 43.642 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : خودکفا آخرین : 2,823 23,794 حجم : 13.212 میلیون ارزش بازار : 117.115 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها