صنعت غذایی کورش

غکورش | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( روغن حیوانی و نباتی )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

روغن حیوانی و نباتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,690 0.80
قیمت پایانی: 8,720 0.46

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,780 پایانی 8,720 40.00
بیشترین 8,830 کمترین 8,620
حجم 3.807 میلیون دفعات 1,135
حد قیمت 8,330 - 9,190 ارزش 33.14 میلیارد
حجم مبنا 4.8 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
325 تعداد خریدار 2
3.673 میلیون حجم خرید 134,844
525 تعداد فروشنده 5
3.453 میلیون حجم فروش 354,256
219,412 تغییر مالکیت 219,412

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,732 خرید8,690 فروش8,700 تعداد19,284 دستور5
دستور3 تعداد13,926 خرید8,660 فروش8,710 تعداد32,253 دستور5
دستور1 تعداد986 خرید8,650 فروش8,720 تعداد43,090 دستور3
دستور1 تعداد1,000 خرید8,640 فروش8,730 تعداد48,042 دستور2
دستور3 تعداد16,930 خرید8,630 فروش8,740 تعداد77,096 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 549 دوره 6 ماهه
سود TTM 876
P/E TTM 9.96

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 3,230 P/E مجمع 2.7
سود نقدی 400
درصد توزیع 12.38 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.6 % رتبه 646
6 ماهه 19.42 % رتبه 488
9 ماهه 4.41 % رتبه 351
1 ساله 25.79 % رتبه 162
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
104.64 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.19

P/B

% 9.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 8,720 درصد تغییر : 0.46 حجم : 3.807 میلیون دفعات : 1,135
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 8,760 درصد تغییر : 0.46 حجم : 9.534 میلیون دفعات : 1,800
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 8,800 درصد تغییر : 2.68 حجم : 12.949 میلیون دفعات : 2,583
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 8,570 درصد تغییر : 1.42 حجم : 11.81 میلیون دفعات : 2,388
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 8,450 درصد تغییر : 0.71 حجم : 3.357 میلیون دفعات : 1,108
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 8,510 درصد تغییر : 0.12 حجم : 4.85 میلیون دفعات : 1,345
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 8,520 درصد تغییر : 0.47 حجم : 9.142 میلیون دفعات : 1,897
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 8,480 درصد تغییر : 2.17 حجم : 22.062 میلیون دفعات : 3,209
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 8,300 درصد تغییر : 4.71 حجم : 13.707 میلیون دفعات : 2,305
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 8,710 درصد تغییر : 0.12 حجم : 4.536 میلیون دفعات : 1,151
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 8,720 درصد تغییر : 0.12 حجم : 5.894 میلیون دفعات : 1,226
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 8,710 درصد تغییر : 1.36 حجم : 4.53 میلیون دفعات : 1,287
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 8,830 درصد تغییر : 2.54 حجم : 9.267 میلیون دفعات : 2,827
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 9,060 درصد تغییر : 0.44 حجم : 7.134 میلیون دفعات : 1,893
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 9,020 درصد تغییر : 1.01 حجم : 10.274 میلیون دفعات : 1,851
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وبشهر آخرین : 10.00 6,110 حجم : 961,519 ارزش بازار : 91.95 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غمارگ آخرین : 28.00 1,939 حجم : 141,696 ارزش بازار : 18.183 هزار میلیارد تاریخ : 1401/06/28
نماد : غبشهر آخرین : 29.00 2,470 حجم : 19.166 میلیون ارزش بازار : 73.868 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : بهپاک آخرین : 140.00 6,410 حجم : 7.723 میلیون ارزش بازار : 19.772 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غناب آخرین : 13,950 479,450 حجم : 21,338 ارزش بازار : 9.585 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها