صنعت غذایی کورش

غکورش | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( روغن حیوانی و نباتی )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

روغن حیوانی و نباتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,020 2.35
قیمت پایانی: 37,160 1.98

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,630 پایانی 37,160 750.00
بیشترین 38,250 کمترین 36,510
حجم 17.35 میلیون دفعات 109,602
حد قیمت 36,720 - 40,580 ارزش 648.8 میلیارد
حجم مبنا 1.2 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,522 تعداد خریدار 21
6.049 میلیون حجم خرید 2.481 میلیون
48,269 تعداد فروشنده 18
7.829 میلیون حجم فروش 701,996
1.779 میلیون تغییر مالکیت 1.779 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد2,200 خرید37,830 فروش37,830 تعداد13,114 دستور1
دستور2 تعداد1,225 خرید37,820 فروش37,850 تعداد1,410 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید37,810 فروش37,860 تعداد502 دستور6
دستور1 تعداد10,000 خرید37,780 فروش37,870 تعداد74 دستور1
دستور1 تعداد250 خرید37,770 فروش37,880 تعداد222 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 3,879 دوره 12 ماهه
سود TTM 3,879
P/E TTM 9.773

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,284 P/E مجمع 29.52
سود نقدی 1,167
درصد توزیع 90.89 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.58 % رتبه 22
6 ماهه 26.58 % رتبه 503
9 ماهه 26.58 % رتبه 626
1 ساله 26.58 % رتبه 622
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
112.17 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.34

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 37,910 درصد تغییر : 1.92 حجم : 17.35 میلیون دفعات : 109,602
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 38,650 درصد تغییر : 1.90 حجم : 17.35 میلیون دفعات : 109,602
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 37,930 درصد تغییر : 0.80 حجم : 17.35 میلیون دفعات : 109,602
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 37,630 درصد تغییر : 1.80 حجم : 17.35 میلیون دفعات : 109,602
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 38,320 درصد تغییر : 2.49 حجم : 17.35 میلیون دفعات : 109,602
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 37,390 درصد تغییر : 2.27 حجم : 17.35 میلیون دفعات : 109,602
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 38,260 درصد تغییر : 3.29 حجم : 48.08 میلیون دفعات : 304,051
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 39,560 درصد تغییر : 32.09 حجم : 115.45 میلیون دفعات : 582,759
تاریخ : 1400/03/05 پایانی : 29,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 178 میلیون دفعات : 2.356 میلیون
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وبشهر آخرین : 130.00 9,250 حجم : 3.92 میلیون ارزش بازار : 75.075 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غمارگ آخرین : 30.00 19,170 حجم : 1.15 میلیون ارزش بازار : 15.792 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غبشهر آخرین : 230.00 19,550 حجم : 535,875 ارزش بازار : 59.58 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بهپاک آخرین : 300.00 6,304 حجم : 9.48 میلیون ارزش بازار : 19.307 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها