صنعت غذایی کورش

غکورش | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( روغن حیوانی و نباتی )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

روغن حیوانی و نباتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 40,470 4.30
قیمت پایانی: 39,470 1.73

آخرین معامله

11:11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 38,800 پایانی 39,470 670.00
بیشترین 40,670 کمترین 38,600
حجم 1,000,000 دفعات 1,070
حد قیمت 37,700 - 41,660 ارزش 40.1 میلیارد
حجم مبنا 1.2 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:11
حقیقی حقوقی
640 تعداد خریدار 9
2.234 میلیون حجم خرید 856,356
1,015 تعداد فروشنده 6
2.92 میلیون حجم فروش 170,844
685,512 تغییر مالکیت 685,512

عرضه و تقاضا

11:11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد15,502 خرید39,490 فروش39,490 تعداد74 دستور1
دستور1 تعداد571 خرید39,350 فروش39,550 تعداد74 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید39,330 فروش39,600 تعداد2,314 دستور3
دستور2 تعداد511 خرید39,300 فروش39,660 تعداد74 دستور1
دستور2 تعداد1,435 خرید39,110 فروش39,680 تعداد606 دستور4

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 1,924 دوره 6 ماهه
سود TTM 3,980
P/E TTM 9.749

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 3,811 P/E مجمع 10.18
سود نقدی 3,300
درصد توزیع 86.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.87 % رتبه 65
6 ماهه 5.76 % رتبه 76
9 ماهه 40.57 % رتبه 20
1 ساله 40.57 % رتبه 34
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
119.31 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.9

P/B

% 9.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 38,800 درصد تغییر : 2.22 حجم : 3.09 میلیون دفعات : 2,233
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 39,680 درصد تغییر : 4.16 حجم : 2.49 میلیون دفعات : 902
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 41,400 درصد تغییر : 1.10 حجم : 1.5 میلیون دفعات : 1,844
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 40,950 درصد تغییر : 4.50 حجم : 5.69 میلیون دفعات : 2,499
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 42,880 درصد تغییر : 4.52 حجم : 7.06 میلیون دفعات : 2,707
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 44,910 درصد تغییر : 0.33 حجم : 1.08 میلیون دفعات : 1,426
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 45,060 درصد تغییر : 3.43 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 1,458
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 46,660 درصد تغییر : 0.09 حجم : 702,888 دفعات : 1,153
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 46,620 درصد تغییر : 0.15 حجم : 942,301 دفعات : 1,497
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 46,550 درصد تغییر : 3.80 حجم : 1.93 میلیون دفعات : 1,704
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 48,390 درصد تغییر : 4.09 حجم : 4.14 میلیون دفعات : 2,630
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 46,490 درصد تغییر : 0.28 حجم : 497,597 دفعات : 1,156
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 46,620 درصد تغییر : 3.28 حجم : 2.25 میلیون دفعات : 1,857
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 45,140 درصد تغییر : 4.36 حجم : 4.22 میلیون دفعات : 2,206
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 47,200 درصد تغییر : 0.21 حجم : 895,156 دفعات : 1,469
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وبشهر آخرین : 110.00 6,160 حجم : 570,691 ارزش بازار : 91.05 هزار میلیارد تاریخ : 11:11
نماد : غمارگ آخرین : 105.00 2,221 حجم : 8.87 میلیون ارزش بازار : 21.066 هزار میلیارد تاریخ : 11:11
نماد : غبشهر آخرین : 149.00 3,145 حجم : 11.15 میلیون ارزش بازار : 69.146 هزار میلیارد تاریخ : 11:09
نماد : بهپاک آخرین : 250.00 6,570 حجم : 1.23 میلیون ارزش بازار : 19.927 هزار میلیارد تاریخ : 11:09
نماد : غناب آخرین : 158,560 162,050 حجم : - ارزش بازار : 69.8 میلیارد تاریخ : 10:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها