صنعت غذایی کورش

غکورش | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( روغن حیوانی و نباتی )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

روغن حیوانی و نباتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 38,070 1.66
قیمت پایانی: 37,450 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 38,000 پایانی 37,450 0.00
بیشترین 38,430 کمترین 37,920
حجم 1.57 میلیون دفعات 1,633
حد قیمت 35,120 - 38,800 ارزش 55.6 میلیارد
حجم مبنا 1.2 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
84 تعداد خریدار 5
163,341 حجم خرید 397,263
477 تعداد فروشنده 4
513,753 حجم فروش 46,851
350,412 تغییر مالکیت 350,412

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد140 خرید38,060 فروش38,100 تعداد1,074 دستور2
دستور1 تعداد243 خرید38,050 فروش38,110 تعداد1,148 دستور3
دستور4 تعداد11,837 خرید38,000 فروش38,120 تعداد893 دستور3
دستور1 تعداد145 خرید37,860 فروش38,140 تعداد42 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید37,850 فروش38,150 تعداد144 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 986 دوره 3 ماهه
سود TTM 3,253
P/E TTM 11.506

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 3,230 P/E مجمع 11.59
سود نقدی 400
درصد توزیع 12.38 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.73 % رتبه 94
6 ماهه 17.63 % رتبه 92
9 ماهه 20.07 % رتبه 83
1 ساله 15.97 % رتبه 79
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
106.5 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.34

P/B

% 9.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 37,450 درصد تغییر : 0.05 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 37,430 درصد تغییر : 1.27 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 36,960 درصد تغییر : 0.35 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 36,830 درصد تغییر : 0.38 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 36,690 درصد تغییر : 2.06 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 35,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 35,950 درصد تغییر : 0.17 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 35,890 درصد تغییر : 0.11 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 35,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 35,930 درصد تغییر : 1.76 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 35,310 درصد تغییر : 2.03 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 36,040 درصد تغییر : 1.42 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 36,560 درصد تغییر : 4.92 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 38,450 درصد تغییر : 1.96 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 39,220 درصد تغییر : 2.30 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 1,633
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وبشهر آخرین : 20.00 6,820 حجم : 5.32 میلیون ارزش بازار : 95.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غمارگ آخرین : 17.00 1,934 حجم : 25.16 میلیون ارزش بازار : 23.493 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غبشهر آخرین : 13.00 3,356 حجم : 24.01 میلیون ارزش بازار : 74.646 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بهپاک آخرین : 140.00 6,300 حجم : 2.36 میلیون ارزش بازار : 19.183 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غناب آخرین : 259,460 262,950 حجم : - ارزش بازار : 3.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها