ویتانا

غویتا | سهام - فرابورس
غذایی بجز قند وشکر ( نان و محصولات وابسته )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

نان و محصولات وابسته

وضعیت:

مجاز-محفوظ

آخرین قیمت: 7,470 3.81
قیمت پایانی: 7,548 2.81

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,500 پایانی 7,548 218.00
بیشترین 7,958 کمترین 7,378
حجم 13.85 میلیون دفعات 2,014
حد قیمت 7,905 - 8,737 ارزش 104.35 میلیارد
حجم مبنا 998,503 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
553 تعداد خریدار -
4.35 میلیون حجم خرید -
254 تعداد فروشنده 1
3.95 میلیون حجم فروش 400,000
400,000 تغییر مالکیت 400,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,905 تعداد3,113,825 دستور178
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,906 تعداد59,952 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,908 تعداد77,777 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,909 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,910 تعداد6,000 دستور2

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 47 دوره 6 ماهه
سود TTM 356
P/E TTM 22.429

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 1,440 P/E مجمع 5.54
سود نقدی 210
درصد توزیع 14.58 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.08 % رتبه 454
6 ماهه 53.45 % رتبه 353
9 ماهه 58.64 % رتبه 344
1 ساله 68.59 % رتبه 241
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.366 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.98

P/B

% 22.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 7,766 درصد تغییر : 2.66 حجم : 9.94 میلیون دفعات : 2,315
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 7,978 درصد تغییر : 4.12 حجم : 4.35 میلیون دفعات : 999
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 8,321 درصد تغییر : 3.85 حجم : 4.98 میلیون دفعات : 1,096
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 8,654 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.81 میلیون دفعات : 2,758
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 8,654 درصد تغییر : 4.41 حجم : 13.81 میلیون دفعات : 2,758
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 9,053 درصد تغییر : 2.79 حجم : 8.3 میلیون دفعات : 2,261
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 8,807 درصد تغییر : 3.53 حجم : 16.02 میلیون دفعات : 3,063
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 9,129 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/06/09 پایانی : 9,129 درصد تغییر : 3.43 حجم : 4.26 میلیون دفعات : 1,026
تاریخ : 1400/06/08 پایانی : 9,453 درصد تغییر : 4.71 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 282
تاریخ : 1400/06/07 پایانی : 9,920 درصد تغییر : 2.50 حجم : 13.22 میلیون دفعات : 2,069
تاریخ : 1400/06/06 پایانی : 9,678 درصد تغییر : 3.03 حجم : 15.85 میلیون دفعات : 3,320
تاریخ : 1400/06/03 پایانی : 9,393 درصد تغییر : 4.24 حجم : 9.97 میلیون دفعات : 1,559
تاریخ : 1400/06/02 پایانی : 9,011 درصد تغییر : 3.47 حجم : 8.66 میلیون دفعات : 1,649
تاریخ : 1400/06/01 پایانی : 8,709 درصد تغییر : 1.13 حجم : 10.14 میلیون دفعات : 2,080
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غگرجی آخرین : 119.00 2,628 حجم : 11.93 میلیون ارزش بازار : 8.843 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غصینو آخرین : 950.00 18,067 حجم : 2.35 میلیون ارزش بازار : 185.92 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غسالم آخرین : 146.00 3,230 حجم : 18.04 میلیون ارزش بازار : 14.488 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غیوان آخرین : 208.00 15,503 حجم : 200 ارزش بازار : 252.37 میلیارد تاریخ : 1400/04/23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها