نوش مازندران

غنوش | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( میوه جات و سبزیجات )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

میوه جات و سبزیجات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 42,810 2.91
قیمت پایانی: 43,140 3.70

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 43,680 پایانی 43,140 1,540.00
بیشترین 43,680 کمترین 40,400
حجم 14.1 میلیون دفعات 6,315
حد قیمت 37,840 - 41,820 ارزش 608.1 میلیارد
حجم مبنا 792,770 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
244 تعداد خریدار -
1.533 میلیون حجم خرید -
475 تعداد فروشنده -
1.533 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور269 تعداد881,812 خرید41,820 فروش41,820 تعداد48 دستور1
دستور1 تعداد123 خرید41,810 فروش42,750 تعداد98 دستور1
دستور2 تعداد3,175 خرید41,800 فروش43,000 تعداد900 دستور1
دستور2 تعداد840 خرید41,600 فروش45,090 تعداد2,000 دستور1
دستور2 تعداد1,988 خرید41,500 فروش45,300 تعداد3,650 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 15 دوره 3 ماهه
سود TTM 2,616
P/E TTM 15.902

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 2,601 P/E مجمع 15.99
سود نقدی 300
درصد توزیع 11.53 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.15 % رتبه 399
6 ماهه 30.16 % رتبه 211
9 ماهه 35.55 % رتبه 105
1 ساله 57.77 % رتبه 102
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.099 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.95

P/B

% 73.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 41,600 درصد تغییر : 4.44 حجم : 1.53 میلیون دفعات : 850
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 39,830 درصد تغییر : 4.62 حجم : 10.32 میلیون دفعات : 4,591
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 38,070 درصد تغییر : 4.15 حجم : 3.12 میلیون دفعات : 2,324
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 39,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.95 میلیون دفعات : 3,634
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 39,720 درصد تغییر : 3.73 حجم : 3.95 میلیون دفعات : 3,634
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 41,260 درصد تغییر : 0.71 حجم : 4.65 میلیون دفعات : 3,534
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 40,970 درصد تغییر : 4.61 حجم : 4.15 میلیون دفعات : 2,044
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 42,950 درصد تغییر : 4.53 حجم : 1.31 میلیون دفعات : 1,011
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 44,990 درصد تغییر : 3.02 حجم : 8.88 میلیون دفعات : 4,833
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 46,390 درصد تغییر : 1.69 حجم : 12.03 میلیون دفعات : 7,867
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 45,620 درصد تغییر : 4.80 حجم : 14.83 میلیون دفعات : 5,786
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 43,530 درصد تغییر : 4.87 حجم : 6.23 میلیون دفعات : 2,170
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 41,510 درصد تغییر : 3.54 حجم : 4.77 میلیون دفعات : 2,322
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 40,090 درصد تغییر : 4.84 حجم : 9.59 میلیون دفعات : 3,497
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 38,240 درصد تغییر : 2.99 حجم : 9.32 میلیون دفعات : 3,282
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غنیلی آخرین : 437.00 17,000 حجم : 322,857 ارزش بازار : 1.656 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/20
نماد : غشهداب آخرین : 170.00 3,235 حجم : 13.56 میلیون ارزش بازار : 15.111 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غشهد آخرین : 250.00 5,160 حجم : 2.53 میلیون ارزش بازار : 4.235 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غدشت آخرین : 13,670 260,090 حجم : - ارزش بازار : 14.633 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : غاذر آخرین : 1,420 27,070 حجم : 1.93 میلیون ارزش بازار : 4.315 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها