ناب

غناب | سهام - فرابورس
غذایی بجز قند وشکر ( روغن حیوانی و نباتی )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

روغن حیوانی و نباتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 262,950 7,434.38
قیمت پایانی: 3,490 0.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 262,950 پایانی 3,490 0.00
بیشترین 262,950 کمترین 262,950
حجم - دفعات -
حد قیمت 264,600 - 275,400 ارزش -
حجم مبنا 26,463 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
166 تعداد خریدار 4
125,689 حجم خرید 48,000
118 تعداد فروشنده 1
163,689 حجم فروش 10,000
38,000 تغییر مالکیت 38,000

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش264,600 تعداد53,662 دستور33
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش265,600 تعداد90 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش267,900 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش269,000 تعداد200 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش269,900 تعداد2,638 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 2,745 دوره 3 ماهه
سود TTM 4,404
P/E TTM 60.922

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,181 P/E مجمع 227.18
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 47.74 % رتبه 638
6 ماهه 48.73 % رتبه 605
9 ماهه 167.77 % رتبه 604
1 ساله 167.77 % رتبه 648
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.7 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/29 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/28 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/27 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/26 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/25 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/23 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/22 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/21 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/20 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/15 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/14 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/13 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/12 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وبشهر آخرین : 20.00 6,820 حجم : 5.32 میلیون ارزش بازار : 95.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غمارگ آخرین : 17.00 1,934 حجم : 25.16 میلیون ارزش بازار : 23.493 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غبشهر آخرین : 13.00 3,356 حجم : 24.01 میلیون ارزش بازار : 74.646 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بهپاک آخرین : 140.00 6,300 حجم : 2.36 میلیون ارزش بازار : 19.183 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غکورش آخرین : 620.00 38,070 حجم : 1.57 میلیون ارزش بازار : 106.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها