ناب

غناب | سهام - فرابورس
غذایی بجز قند وشکر ( روغن حیوانی و نباتی )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

روغن حیوانی و نباتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 162,050 4,543.27
قیمت پایانی: 3,490 0.00

آخرین معامله

10:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 162,050 پایانی 3,490 0.00
بیشترین 162,050 کمترین 162,050
حجم - دفعات -
حد قیمت 155,300 - 161,600 ارزش -
حجم مبنا 100,000 حد حجم 1 - 1,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:27
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار -
4,695 حجم خرید -
13 تعداد فروشنده -
4,695 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور106 تعداد68,587 خرید161,600 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد200 خرید161,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد1,200 خرید158,450 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد1,083 خرید155,300 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -76 دوره 6 ماهه
سود TTM -156
P/E TTM -1,018.59

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 3 P/E مجمع 52,966.67
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 58.59 % رتبه 620
6 ماهه 58.59 % رتبه 649
9 ماهه 58.59 % رتبه 654
1 ساله 58.59 % رتبه 663
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
69.8 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 3,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وبشهر آخرین : 110.00 6,160 حجم : 537,691 ارزش بازار : 91.05 هزار میلیارد تاریخ : 11:07
نماد : غمارگ آخرین : 105.00 2,221 حجم : 8.86 میلیون ارزش بازار : 21.066 هزار میلیارد تاریخ : 11:06
نماد : غبشهر آخرین : 149.00 3,145 حجم : 11.09 میلیون ارزش بازار : 69.146 هزار میلیارد تاریخ : 11:07
نماد : بهپاک آخرین : 260.00 6,580 حجم : 1.23 میلیون ارزش بازار : 19.927 هزار میلیارد تاریخ : 11:08
نماد : غکورش آخرین : 1,690 40,490 حجم : 939,067 ارزش بازار : 119.31 هزار میلیارد تاریخ : 11:07
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها