صنایع غذایی مینو شرق

غمینو | سهام - فرابورس
غذایی بجز قند وشکر ( شکلات )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

شکلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,401 5.00
قیمت پایانی: 10,867 0.74

آخرین معامله

11:50
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,401 پایانی 10,867 81.00
بیشترین 10,401 کمترین 10,401
حجم 181,574 دفعات 36
حد قیمت 11,310 - 12,500 ارزش 1.89 میلیارد
حجم مبنا 4.744 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:50
حقیقی حقوقی
67 تعداد خریدار -
3.046 میلیون حجم خرید -
91 تعداد فروشنده -
3.046 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:50
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد970 خرید11,104 فروش11,310 تعداد2,970,195 دستور350
دستور1 تعداد5,000 خرید10,100 فروش11,390 تعداد10,568 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,400 تعداد26,812 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,480 تعداد9,773 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,500 تعداد21,030 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 142 دوره 3 ماهه
سود TTM 607
P/E TTM 18.647

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 593 P/E مجمع 19.07
سود نقدی 60
درصد توزیع 10.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.82 % رتبه 243
6 ماهه 0.87 % رتبه 221
9 ماهه 22.34 % رتبه 192
1 ساله 33.15 % رتبه 283
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.867 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.23

P/B

% 29.26

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 10,948 درصد تغییر : 3.20 حجم : 3.06 میلیون دفعات : 636
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 11,310 درصد تغییر : 5.00 حجم : 3.05 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 11,905 درصد تغییر : 2.53 حجم : 5.78 میلیون دفعات : 940
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 12,214 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.24 میلیون دفعات : 2,709
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 12,214 درصد تغییر : 4.50 حجم : 14.24 میلیون دفعات : 2,709
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 11,688 درصد تغییر : 4.41 حجم : 3.25 میلیون دفعات : 685
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 11,194 درصد تغییر : 1.74 حجم : 9.92 میلیون دفعات : 1,971
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 11,003 درصد تغییر : 2.71 حجم : 9.18 میلیون دفعات : 1,794
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 11,309 درصد تغییر : 3.56 حجم : 20.81 میلیون دفعات : 2,800
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 10,920 درصد تغییر : 4.71 حجم : 9.12 میلیون دفعات : 1,455
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 10,429 درصد تغییر : 4.06 حجم : 8.27 میلیون دفعات : 1,420
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 10,022 درصد تغییر : 4.30 حجم : 9.38 میلیون دفعات : 1,641
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 9,609 درصد تغییر : 3.80 حجم : 2.79 میلیون دفعات : 539
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 9,257 درصد تغییر : 4.71 حجم : 6.23 میلیون دفعات : 1,080
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 8,841 درصد تغییر : 3.91 حجم : 5.78 میلیون دفعات : 1,019
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غگز آخرین : 15,000 14,000 حجم : 30,000 ارزش بازار : 1.427 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/29
نماد : غشوکو آخرین : 15,240 29,582 حجم : 1,900 ارزش بازار : 6.499 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/29
نماد : غپینو آخرین : 240.00 4,890 حجم : 8.37 میلیون ارزش بازار : 32.516 هزار میلیارد تاریخ : 11:50
نماد : خودکفا آخرین : 12,777 13,840 حجم : 13.212 میلیون ارزش بازار : 117.115 هزار میلیارد تاریخ : 11:51
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها