صنعتی مینو (خرمدره)

غصینو | سهام - فرابورس
غذایی بجز قند وشکر ( نان و محصولات وابسته )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

نان و محصولات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 69,232 2.00
قیمت پایانی: 70,632 0.02

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 69,232 پایانی 70,632 12.00
بیشترین 69,232 کمترین 69,232
حجم 11,941 دفعات 37
حد قیمت 69,232 - 74,882 ارزش 826.7 میلیون
حجم مبنا 1.728 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
25 تعداد خریدار -
11,941 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
11,941 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش69,232 تعداد6,011,930 دستور547
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش69,233 تعداد4,392 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش69,270 تعداد1,386 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش69,280 تعداد19,500 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش69,291 تعداد16,433 دستور14

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,191 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,458
P/E TTM 48.446

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 580 P/E مجمع 121.78
سود نقدی 580
درصد توزیع 100 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.75 % رتبه 76
6 ماهه 91.99 % رتبه 290
9 ماهه 98.22 % رتبه 396
1 ساله 572.08 % رتبه 303
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
305.042 هزار میلیارد

ارزش بازار

29.44

P/B

% 7.86

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 70,632 درصد تغییر : 0.02 حجم : 11,941 دفعات : 37
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 70,644 درصد تغییر : 0.09 حجم : 61,210 دفعات : 50
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 70,705 درصد تغییر : 0.04 حجم : 26,193 دفعات : 36
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 70,731 درصد تغییر : 0.02 حجم : 11,285 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 70,742 درصد تغییر : 0.05 حجم : 33,927 دفعات : 39
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 70,776 درصد تغییر : 0.14 حجم : 94,451 دفعات : 64
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 70,872 درصد تغییر : 0.09 حجم : 21,054 دفعات : 100
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 70,936 درصد تغییر : 0.12 حجم : 87,023 دفعات : 46
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 71,024 درصد تغییر : 0.11 حجم : 78,672 دفعات : 91
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 71,104 درصد تغییر : 0.61 حجم : 428,591 دفعات : 197
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 71,542 درصد تغییر : 0.00 حجم : 188,651 دفعات : 152
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 71,542 درصد تغییر : 0.27 حجم : 188,651 دفعات : 152
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 71,738 درصد تغییر : 0.27 حجم : 182,712 دفعات : 132
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 71,929 درصد تغییر : 0.35 حجم : 242,447 دفعات : 205
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 72,183 درصد تغییر : 0.35 حجم : 245,321 دفعات : 212
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غویتا آخرین : 368.00 18,062 حجم : 54,611 ارزش بازار : 64.481 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : غگرجی آخرین : 380.00 18,690 حجم : 52,560 ارزش بازار : 14.295 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : غسالم آخرین : 80.00 4,130 حجم : 14.13 میلیون ارزش بازار : 18.519 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : غیوان آخرین : 350.00 15,645 حجم : 200 ارزش بازار : 252.37 میلیارد تاریخ : 1399/12/6
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها