صنعتی مینو (خرمدره)

غصینو | سهام - فرابورس
غذایی بجز قند وشکر ( نان و محصولات وابسته )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

نان و محصولات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 47,467 5.00
قیمت پایانی: 47,940 4.05

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 50,000 پایانی 47,940 2,025.00
بیشترین 50,500 کمترین 47,467
حجم 1.65 میلیون دفعات 1,206
حد قیمت 49,898 - 55,150 ارزش 78.82 میلیارد
حجم مبنا 1.728 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
387 تعداد خریدار 5
1.201 میلیون حجم خرید 525,174
483 تعداد فروشنده -
1.726 میلیون حجم فروش -
525,174 تغییر مالکیت 525,174

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور11 تعداد10,968 خرید49,898 فروش49,970 تعداد2,778 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش49,980 تعداد103 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش49,990 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش50,000 تعداد3,020 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش50,200 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,842 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,842
P/E TTM 27.125

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,842 P/E مجمع 27.13
سود نقدی 470
درصد توزیع 25.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.18 % رتبه 146
6 ماهه 36.42 % رتبه 74
9 ماهه 54.59 % رتبه 188
1 ساله 33.6 % رتبه 286
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
207.041 هزار میلیارد

ارزش بازار

15.74

P/B

% 8.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 49,965 درصد تغییر : 4.87 حجم : 1.73 میلیون دفعات : 1,318
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 52,524 درصد تغییر : 4.35 حجم : 2.63 میلیون دفعات : 1,501
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 54,914 درصد تغییر : 4.14 حجم : 3.21 میلیون دفعات : 2,494
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 52,729 درصد تغییر : 1.45 حجم : 582,497 دفعات : 108
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 51,976 درصد تغییر : 4.39 حجم : 1.67 میلیون دفعات : 1,208
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 49,791 درصد تغییر : 4.25 حجم : 12 میلیون دفعات : 4,268
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 52,000 درصد تغییر : 22.36 حجم : 7.14 میلیون دفعات : 440
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 66,976 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 66,976 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 66,976 درصد تغییر : 0.00 حجم : 260 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 66,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 162 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 66,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,142 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 66,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 170 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 66,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,484 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 66,983 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,294 دفعات : 7
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غویتا آخرین : 157.00 10,000 حجم : 3.32 میلیون ارزش بازار : 35.123 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غگرجی آخرین : 620.00 12,330 حجم : - ارزش بازار : 9.188 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : غسالم آخرین : 34.00 3,160 حجم : 8.77 میلیون ارزش بازار : 14.833 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غیوان آخرین : 362.00 15,657 حجم : 200 ارزش بازار : 252.37 میلیارد تاریخ : 1400/02/6
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها