صنعتی مینو (خرمدره)

غصینو | سهام - فرابورس
غذایی بجز قند وشکر ( نان و محصولات وابسته )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

نان و محصولات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,959 5.00
قیمت پایانی: 19,017 4.71

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,959 پایانی 19,017 939.00
بیشترین 19,764 کمترین 18,959
حجم 10.74 میلیون دفعات 2,724
حد قیمت 19,396 - 21,436 ارزش 204.3 میلیارد
حجم مبنا 1.728 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
462 تعداد خریدار 2
2.595 میلیون حجم خرید 45,000
356 تعداد فروشنده 1
2.637 میلیون حجم فروش 3,000
42,000 تغییر مالکیت 42,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,000 خرید18,750 فروش19,396 تعداد2,835,409 دستور138
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,397 تعداد5,805 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,399 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,500 تعداد3,201 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,530 تعداد800 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 57 دوره 3 ماهه
سود TTM 466
P/E TTM 42.785

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,842 P/E مجمع 10.83
سود نقدی 470
درصد توزیع 25.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.39 % رتبه 283
6 ماهه 29.98 % رتبه 177
9 ماهه 36.84 % رتبه 103
1 ساله 49.15 % رتبه 172
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
190.17 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.25

P/B

% 7.12

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 19,017 درصد تغییر : 4.71 حجم : 10.74 میلیون دفعات : 2,724
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 19,956 درصد تغییر : 2.25 حجم : 2.64 میلیون دفعات : 1,066
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 20,416 درصد تغییر : 3.48 حجم : 12.66 میلیون دفعات : 3,596
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 19,730 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.02 میلیون دفعات : 3,273
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 19,730 درصد تغییر : 4.49 حجم : 13.02 میلیون دفعات : 3,273
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 20,658 درصد تغییر : 1.99 حجم : 3.78 میلیون دفعات : 1,462
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 21,077 درصد تغییر : 2.75 حجم : 2.34 میلیون دفعات : 915
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 21,672 درصد تغییر : 1.83 حجم : 1.15 میلیون دفعات : 654
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 22,077 درصد تغییر : 0.35 حجم : 3.37 میلیون دفعات : 980
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 22,154 درصد تغییر : 0.66 حجم : 3.81 میلیون دفعات : 1,844
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 22,009 درصد تغییر : 1.43 حجم : 4.3 میلیون دفعات : 1,657
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 22,329 درصد تغییر : 2.06 حجم : 4.71 میلیون دفعات : 1,993
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 21,879 درصد تغییر : 3.82 حجم : 1.62 میلیون دفعات : 626
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 22,748 درصد تغییر : 3.50 حجم : 6.48 میلیون دفعات : 2,570
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 23,574 درصد تغییر : 1.85 حجم : 4.93 میلیون دفعات : 2,199
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غویتا آخرین : 278.00 7,700 حجم : 9.94 میلیون ارزش بازار : 27.181 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غگرجی آخرین : 10.00 2,726 حجم : 7.95 میلیون ارزش بازار : 9.202 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غسالم آخرین : 31.00 3,351 حجم : 8.47 میلیون ارزش بازار : 15.138 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غیوان آخرین : 208.00 15,503 حجم : 200 ارزش بازار : 252.37 میلیارد تاریخ : 1400/04/23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها