سالمین

غسالم | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( نان و محصولات وابسته )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

نان و محصولات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,230 4.32
قیمت پایانی: 3,231 4.30

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,300 پایانی 3,231 145.00
بیشترین 3,440 کمترین 3,208
حجم 18.04 میلیون دفعات 1,415
حد قیمت 3,355 - 3,707 ارزش 58.3 میلیارد
حجم مبنا 10.846 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
589 تعداد خریدار 1
9.558 میلیون حجم خرید 3.5 میلیون
427 تعداد فروشنده -
13.058 میلیون حجم فروش -
3.5 میلیون تغییر مالکیت 3.5 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید3,290 فروش3,355 تعداد596,809 دستور39
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,360 تعداد89,777 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,361 تعداد5,479 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,370 تعداد1,386 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,371 تعداد29,076 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 36 دوره 3 ماهه
سود TTM 131
P/E TTM 25.817

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 107 P/E مجمع 31.61
سود نقدی 50
درصد توزیع 46.73 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.56 % رتبه 219
6 ماهه 21.81 % رتبه 143
9 ماهه 41.2 % رتبه 94
1 ساله 36.73 % رتبه 100
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.488 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.62

P/B

% 48.13

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 3,376 درصد تغییر : 0.18 حجم : 8.47 میلیون دفعات : 1,117
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 3,382 درصد تغییر : 4.22 حجم : 13.06 میلیون دفعات : 1,219
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 3,531 درصد تغییر : 4.39 حجم : 17.69 میلیون دفعات : 1,478
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 3,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.52 میلیون دفعات : 2,100
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 3,693 درصد تغییر : 3.60 حجم : 12.52 میلیون دفعات : 2,100
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 3,831 درصد تغییر : 2.65 حجم : 6.93 میلیون دفعات : 1,295
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 3,732 درصد تغییر : 2.76 حجم : 12.35 میلیون دفعات : 1,466
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 3,838 درصد تغییر : 4.72 حجم : 9.28 میلیون دفعات : 1,055
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 4,028 درصد تغییر : 2.09 حجم : 16.17 میلیون دفعات : 1,678
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 4,114 درصد تغییر : 4.13 حجم : 28.89 میلیون دفعات : 3,591
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 3,951 درصد تغییر : 4.31 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 2,455
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 4,129 درصد تغییر : 1.28 حجم : 26.2 میلیون دفعات : 3,051
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 4,077 درصد تغییر : 3.03 حجم : 30.75 میلیون دفعات : 2,110
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 3,957 درصد تغییر : 4.63 حجم : 24.69 میلیون دفعات : 1,991
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 3,782 درصد تغییر : 2.05 حجم : 16.01 میلیون دفعات : 1,731
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غویتا آخرین : 296.00 7,470 حجم : 13.83 میلیون ارزش بازار : 26.366 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غگرجی آخرین : 119.00 2,628 حجم : 11.93 میلیون ارزش بازار : 8.843 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غصینو آخرین : 950.00 18,067 حجم : 2.35 میلیون ارزش بازار : 185.92 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غیوان آخرین : 208.00 15,503 حجم : 200 ارزش بازار : 252.37 میلیارد تاریخ : 1400/04/23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها