زر ماکارون

غزر | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( تولید سایر محصولات غذایی )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

تولید سایر محصولات غذایی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,922 1.00
قیمت پایانی: 1,911 0.42

آخرین معامله

1403/05/02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,930 پایانی 1,911 8.00
بیشترین 1,954 کمترین 1,890
حجم 4.01 میلیون دفعات 423
حد قیمت 2,228 - 2,562 ارزش 9.55 میلیارد
حجم مبنا 9.8 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/05/02
حقیقی حقوقی
126 تعداد خریدار 2
2.33 میلیون حجم خرید 1.679 میلیون
273 تعداد فروشنده -
4.01 میلیون حجم فروش -
1.679 میلیون تغییر مالکیت 1.679 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/05/02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد7,483 خرید2,383 فروش2,384 تعداد4,628 دستور3
دستور3 تعداد124,022 خرید2,382 فروش2,385 تعداد18,507 دستور2
دستور3 تعداد9,510 خرید2,381 فروش2,389 تعداد3,658 دستور1
دستور8 تعداد303,785 خرید2,380 فروش2,390 تعداد18,096 دستور6
دستور4 تعداد18,846 خرید2,378 فروش2,391 تعداد36,614 دستور2

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 230 دوره 9 ماهه
سود TTM 373
P/E TTM 6.403

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 432 P/E مجمع 5.53
سود نقدی 44
درصد توزیع 10.19 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.58 % رتبه 234
6 ماهه 4.15 % رتبه 142
9 ماهه 25.47 % رتبه 101
1 ساله 1.93 % رتبه 59
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
58.555 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.36

P/B

% 21.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 1,911 درصد تغییر : 0.42 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1403/05/01 پایانی : 1,903 درصد تغییر : 1.81 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 1,938 درصد تغییر : 0.26 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 1,943 درصد تغییر : 0.46 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 1,952 درصد تغییر : 2.50 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 2,002 درصد تغییر : 2.34 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 2,050 درصد تغییر : 0.68 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 2,064 درصد تغییر : 0.05 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 2,065 درصد تغییر : 5.95 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 1,949 درصد تغییر : 1.09 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 1,928 درصد تغییر : 1.05 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 1,908 درصد تغییر : 0.21 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1403/04/10 پایانی : 1,912 درصد تغییر : 5.07 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1403/04/09 پایانی : 2,014 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1403/04/06 پایانی : 2,014 درصد تغییر : 1.98 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 423
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غچین آخرین : 1,710 4,320 حجم : 1.243 میلیون ارزش بازار : 11.342 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : غمهرا آخرین : 240.00 6,140 حجم : 132,210 ارزش بازار : 20.384 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : غپونه آخرین : 310.00 5,610 حجم : 3.773 میلیون ارزش بازار : 11.376 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : تبرک آخرین : 350.00 12,370 حجم : 68,272 ارزش بازار : 29.3 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : جوین آخرین : 624.00 2,220 حجم : 1.779 میلیون ارزش بازار : 42.405 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : غبهار آخرین : 1,630 18,970 حجم : 315,518 ارزش بازار : 6.729 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها