صنعتی بهشهر

غبشهر | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( روغن حیوانی و نباتی )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

روغن حیوانی و نباتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,356 0.39
قیمت پایانی: 3,369 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,312 پایانی 3,369 0.00
بیشترین 3,450 کمترین 3,312
حجم 24.01 میلیون دفعات 983
حد قیمت 3,212 - 3,622 ارزش 78.2 میلیارد
حجم مبنا 8.8 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
128 تعداد خریدار 5
7.254 میلیون حجم خرید 5.243 میلیون
143 تعداد فروشنده 4
9.124 میلیون حجم فروش 3.373 میلیون
1.87 میلیون تغییر مالکیت 1.87 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد400,000 خرید3,414 فروش3,414 تعداد4,814 دستور2
دستور2 تعداد463,476 خرید3,410 فروش3,417 تعداد100,000 دستور1
دستور6 تعداد2,170,725 خرید3,400 فروش3,418 تعداد50,000 دستور1
دستور5 تعداد1,951,120 خرید3,390 فروش3,419 تعداد50,000 دستور1
دستور4 تعداد1,595,000 خرید3,389 فروش3,420 تعداد68,749 دستور2

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 240 دوره 6 ماهه
سود TTM 314
P/E TTM 10.813

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 228 P/E مجمع 14.87
سود نقدی 70
درصد توزیع 30.7 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.2 % رتبه 67
6 ماهه 34.79 % رتبه 100
9 ماهه 1.25 % رتبه 310
1 ساله 8.53 % رتبه 301
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
74.646 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.98

P/B

% 20.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 3,369 درصد تغییر : 0.62 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 3,390 درصد تغییر : 0.79 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 3,417 درصد تغییر : 0.96 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 3,450 درصد تغییر : 1.09 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 3,488 درصد تغییر : 1.84 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 3,425 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 3,425 درصد تغییر : 0.06 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 3,423 درصد تغییر : 1.33 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 3,469 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 3,469 درصد تغییر : 3.52 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 3,351 درصد تغییر : 0.72 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 3,327 درصد تغییر : 3.68 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 3,454 درصد تغییر : 3.03 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 3,562 درصد تغییر : 5.92 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 3,363 درصد تغییر : 0.27 حجم : 24.01 میلیون دفعات : 983
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وبشهر آخرین : 20.00 6,820 حجم : 5.32 میلیون ارزش بازار : 95.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غمارگ آخرین : 17.00 1,934 حجم : 25.16 میلیون ارزش بازار : 23.493 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بهپاک آخرین : 140.00 6,300 حجم : 2.36 میلیون ارزش بازار : 19.183 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غکورش آخرین : 620.00 38,070 حجم : 1.57 میلیون ارزش بازار : 106.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غناب آخرین : 259,460 262,950 حجم : - ارزش بازار : 3.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها