صنعتی بهشهر

غبشهر | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( روغن حیوانی و نباتی )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

روغن حیوانی و نباتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,180 1.98
قیمت پایانی: 26,420 1.09

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,180 پایانی 26,420 290.00
بیشترین 26,800 کمترین 26,180
حجم 1.77 میلیون دفعات 685
حد قیمت 26,470 - 28,630 ارزش 46.7 میلیارد
حجم مبنا 2.006 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
668 تعداد خریدار 3
7.085 میلیون حجم خرید 1.101 میلیون
1,023 تعداد فروشنده 3
8.07 میلیون حجم فروش 115,916
985,148 تغییر مالکیت 985,148

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد480 خرید26,650 فروش26,850 تعداد500 دستور1
دستور2 تعداد1,755 خرید26,510 فروش26,870 تعداد6,000 دستور2
دستور1 تعداد304 خرید26,500 فروش26,880 تعداد24,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید26,470 فروش26,890 تعداد26,636 دستور3
دستور1 تعداد470 خرید25,400 فروش26,900 تعداد2,240 دستور2

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 562 دوره 12 ماهه
سود TTM 562
P/E TTM 47.527

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 282 P/E مجمع 94.72
سود نقدی 300
درصد توزیع 106.38 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.54 % رتبه 226
6 ماهه 2.84 % رتبه 267
9 ماهه 22.63 % رتبه 211
1 ساله 19.68 % رتبه 220
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
79.26 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.62

P/B

% 20.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 26,420 درصد تغییر : 1.09 حجم : 1.77 میلیون دفعات : 685
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 26,710 درصد تغییر : 1.11 حجم : 8.19 میلیون دفعات : 2,302
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 27,010 درصد تغییر : 3.17 حجم : 9.87 میلیون دفعات : 3,940
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 26,180 درصد تغییر : 4.55 حجم : 9.69 میلیون دفعات : 2,590
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 25,040 درصد تغییر : 0.36 حجم : 3.11 میلیون دفعات : 1,260
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 25,130 درصد تغییر : 0.88 حجم : 7.48 میلیون دفعات : 2,618
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 24,910 درصد تغییر : 5.42 حجم : 6.5 میلیون دفعات : 1,430
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 23,630 درصد تغییر : 0.17 حجم : 2.29 میلیون دفعات : 755
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 23,590 درصد تغییر : 1.99 حجم : 2.29 میلیون دفعات : 299
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 24,070 درصد تغییر : 1.03 حجم : 5.84 میلیون دفعات : 1,339
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 24,320 درصد تغییر : 5.60 حجم : 4.26 میلیون دفعات : 572
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 23,030 درصد تغییر : 5.84 حجم : 4.52 میلیون دفعات : 1,085
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 21,760 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.01 میلیون دفعات : 746
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 21,760 درصد تغییر : 4.12 حجم : 5.01 میلیون دفعات : 746
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 20,900 درصد تغییر : 2.60 حجم : 2.16 میلیون دفعات : 448
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وبشهر آخرین : 230.00 11,500 حجم : 1.95 میلیون ارزش بازار : 95.865 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غمارگ آخرین : 580.00 30,910 حجم : 135,449 ارزش بازار : 26.452 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : بهپاک آخرین : 889.00 43,563 حجم : 9,584 ارزش بازار : 22.222 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها