کشت و صنعت پیاذر

غاذر | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( میوه جات و سبزیجات )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

میوه جات و سبزیجات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,340 4.97
قیمت پایانی: 28,050 0.36

آخرین معامله

10:22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,400 پایانی 28,050 100.00
بیشترین 29,340 کمترین 27,400
حجم 42,652 دفعات 35
حد قیمت 25,870 - 28,590 ارزش 1.2 میلیارد
حجم مبنا 648,508 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:22
حقیقی حقوقی
64 تعداد خریدار 3
235,289 حجم خرید 37,191
86 تعداد فروشنده -
272,480 حجم فروش -
37,191 تغییر مالکیت 37,191

عرضه و تقاضا

10:22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200 خرید28,350 فروش30,000 تعداد2,883 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید28,260 فروش31,110 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد1,200 خرید28,200 فروش31,250 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد800 خرید28,170 فروش31,350 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد213 خرید28,160 فروش31,370 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 775 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,016
P/E TTM 27.51

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 827 P/E مجمع 33.8
سود نقدی 100
درصد توزیع 12.09 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.6 % رتبه 318
6 ماهه 6.3 % رتبه 349
9 ماهه 49.86 % رتبه 425
1 ساله 50.12 % رتبه 410
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.46 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.96

P/B

% 67.71

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 27,950 درصد تغییر : 2.64 حجم : 272,480 دفعات : 172
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 27,230 درصد تغییر : 4.96 حجم : 919,221 دفعات : 146
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 28,650 درصد تغییر : 4.12 حجم : 572,115 دفعات : 234
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 29,880 درصد تغییر : 4.35 حجم : 1.45 میلیون دفعات : 355
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 31,240 درصد تغییر : 4.58 حجم : 466,585 دفعات : 247
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 32,740 درصد تغییر : 0.18 حجم : 123,991 دفعات : 165
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 32,800 درصد تغییر : 4.68 حجم : 639,840 دفعات : 244
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 34,410 درصد تغییر : 2.08 حجم : 536,010 دفعات : 195
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 35,140 درصد تغییر : 0.23 حجم : 342,539 دفعات : 244
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 35,060 درصد تغییر : 0.40 حجم : 274,836 دفعات : 221
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 34,920 درصد تغییر : 0.37 حجم : 523,671 دفعات : 339
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 34,790 درصد تغییر : 1.31 حجم : 459,879 دفعات : 252
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 35,250 درصد تغییر : 0.62 حجم : 385,351 دفعات : 301
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 35,470 درصد تغییر : 1.20 حجم : 560,186 دفعات : 321
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 35,050 درصد تغییر : 0.23 حجم : 629,303 دفعات : 347
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غنیلی آخرین : 437.00 17,000 حجم : 322,857 ارزش بازار : 1.656 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/20
نماد : غنوش آخرین : 360.00 9,830 حجم : 4.39 میلیون ارزش بازار : 9.67 هزار میلیارد تاریخ : 10:24
نماد : غشهداب آخرین : 106.00 2,228 حجم : 2.69 میلیون ارزش بازار : 9.926 هزار میلیارد تاریخ : 10:23
نماد : غشهد آخرین : 204.00 4,470 حجم : 930,297 ارزش بازار : 3.538 هزار میلیارد تاریخ : 10:16
نماد : غدشت آخرین : 1,030 19,590 حجم : 575 ارزش بازار : 14.061 هزار میلیارد تاریخ : 10:10
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها