سر. صبا تامین

صبا | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,704 4.99
قیمت پایانی: 6,730 4.62

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,090 پایانی 6,730 326.00
بیشترین 7,090 کمترین 6,704
حجم 46.92 میلیون دفعات 6,546
حد قیمت 6,587 - 7,279 ارزش 315.77 میلیارد
حجم مبنا 13.897 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,414 تعداد خریدار 6
40.254 میلیون حجم خرید 1.741 میلیون
2,638 تعداد فروشنده 8
40.981 میلیون حجم فروش 1.014 میلیون
726,986 تغییر مالکیت 726,986

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد788 خرید7,120 فروش7,132 تعداد1,415 دستور1
دستور1 تعداد1,500 خرید7,110 فروش7,133 تعداد1,300 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید7,020 فروش7,134 تعداد1,415 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید7,004 فروش7,135 تعداد15,183 دستور4
دستور17 تعداد362,195 خرید7,000 فروش7,138 تعداد23,000 دستور2

EPS

سال مالی 1400/02/31
تحقق سود 1,905 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,905
P/E TTM 3.663

DPS

آخرین مجمع 1400/02/31
سود واقعی 1,905 P/E مجمع 3.66
سود نقدی 1,930
درصد توزیع 101.31 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.13 % رتبه 48
6 ماهه 7.6 % رتبه 54
9 ماهه 5.11 % رتبه 55
1 ساله 9.52 % رتبه 43
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
302.85 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.29

P/B

% 12.93

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 7,056 درصد تغییر : 1.12 حجم : 27.32 میلیون دفعات : 5,357
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 6,978 درصد تغییر : 0.65 حجم : 41.99 میلیون دفعات : 7,206
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 6,933 درصد تغییر : 4.02 حجم : 58.91 میلیون دفعات : 7,996
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 7,223 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43.78 میلیون دفعات : 10,413
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 7,223 درصد تغییر : 3.75 حجم : 43.78 میلیون دفعات : 10,413
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 7,504 درصد تغییر : 0.31 حجم : 41.96 میلیون دفعات : 9,597
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 7,481 درصد تغییر : 23.48 حجم : 101.34 میلیون دفعات : 12,016
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 9,776 درصد تغییر : 4.81 حجم : 271.41 میلیون دفعات : 23,673
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 9,327 درصد تغییر : 3.41 حجم : 236.53 میلیون دفعات : 22,406
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 9,656 درصد تغییر : 5.00 حجم : 19.82 میلیون دفعات : 1,770
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 10,164 درصد تغییر : 3.91 حجم : 49.36 میلیون دفعات : 8,265
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 9,782 درصد تغییر : 4.99 حجم : 78.93 میلیون دفعات : 5,037
تاریخ : 1400/06/09 پایانی : 9,317 درصد تغییر : 2.70 حجم : 20.52 میلیون دفعات : 3,228
تاریخ : 1400/06/08 پایانی : 9,575 درصد تغییر : 4.29 حجم : 3.03 میلیون دفعات : 537
تاریخ : 1400/06/07 پایانی : 10,004 درصد تغییر : 3.16 حجم : 40.24 میلیون دفعات : 8,461
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 436.00 14,611 حجم : 13.59 میلیون ارزش بازار : 144.26 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وملت آخرین : 1,456 3,198 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 11:19
نماد : وگستر آخرین : 248.00 9,501 حجم : 7.87 میلیون ارزش بازار : 3.83 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکادو آخرین : 4,300 20,602 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/29
نماد : وصنعت آخرین : 60.00 6,800 حجم : 7.76 میلیون ارزش بازار : 40.44 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنا آخرین : 380.00 7,350 حجم : 9.05 میلیون ارزش بازار : 20.277 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 63.00 1,211 حجم : - ارزش بازار : 75.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 37.00 703 حجم : - ارزش بازار : 88.72 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/9
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها