سر. صبا تامین

صبا | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,612 1.34
قیمت پایانی: 7,702 0.17

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,850 پایانی 7,702 13.00
بیشترین 7,850 کمترین 7,572
حجم 9.68 میلیون دفعات 2,982
حد قیمت 7,376 - 7,977 ارزش 74.47 میلیارد
حجم مبنا 13.897 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
1,071 تعداد خریدار 2
12.203 میلیون حجم خرید 206,351
1,795 تعداد فروشنده 8
9.825 میلیون حجم فروش 2.584 میلیون
2.378 میلیون تغییر مالکیت 2.378 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد37,020 خرید7,660 فروش7,665 تعداد800 دستور1
دستور2 تعداد265,906 خرید7,654 فروش7,667 تعداد811 دستور1
دستور2 تعداد398,314 خرید7,653 فروش7,710 تعداد7,131 دستور4
دستور1 تعداد1,575 خرید7,652 فروش7,750 تعداد1,538 دستور2
دستور3 تعداد7,416 خرید7,650 فروش7,770 تعداد6,548 دستور5

EPS

سال مالی 1400/02/31
تحقق سود 1,181 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,090
P/E TTM 3.692

DPS

آخرین مجمع 1399/02/31
سود واقعی 4,531 P/E مجمع 1.7
سود نقدی 4,660
درصد توزیع 102.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.76 % رتبه 51
6 ماهه 30.97 % رتبه 44
9 ماهه 33.85 % رتبه 44
1 ساله 92.99 % رتبه 23
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
346.59 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.54

P/B

% 13.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 7,702 درصد تغییر : 0.17 حجم : 9.68 میلیون دفعات : 2,982
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 7,715 درصد تغییر : 2.51 حجم : 12.41 میلیون دفعات : 3,799
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 7,526 درصد تغییر : 0.65 حجم : 8.57 میلیون دفعات : 2,585
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 7,575 درصد تغییر : 1.24 حجم : 9.79 میلیون دفعات : 2,150
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 7,670 درصد تغییر : 1.11 حجم : 8.8 میلیون دفعات : 1,343
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 7,756 درصد تغییر : 0.63 حجم : 6.14 میلیون دفعات : 2,155
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 7,805 درصد تغییر : 0.09 حجم : 10.64 میلیون دفعات : 3,065
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 7,798 درصد تغییر : 1.08 حجم : 13.33 میلیون دفعات : 3,785
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 7,715 درصد تغییر : 1.99 حجم : 21.33 میلیون دفعات : 1,578
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 7,872 درصد تغییر : 1.97 حجم : 23.1 میلیون دفعات : 2,253
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 8,030 درصد تغییر : 0.64 حجم : 6.49 میلیون دفعات : 2,131
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 8,082 درصد تغییر : 0.11 حجم : 5.64 میلیون دفعات : 2,478
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 8,073 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.87 میلیون دفعات : 3,012
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 8,073 درصد تغییر : 1.08 حجم : 14.87 میلیون دفعات : 3,012
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 8,161 درصد تغییر : 1.46 حجم : 14.07 میلیون دفعات : 3,007
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 108.00 12,702 حجم : 6.19 میلیون ارزش بازار : 127.77 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وملت آخرین : 326.00 4,328 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وگستر آخرین : 385.00 18,905 حجم : 3,316 ارزش بازار : 7.716 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وکادو آخرین : 896.00 17,198 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وصنعت آخرین : 120.00 6,240 حجم : 7.05 میلیون ارزش بازار : 37.56 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وصنا آخرین : 110.00 5,540 حجم : 55,278 ارزش بازار : 15.255 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وسیلام آخرین : 20.00 1,220 حجم : 327,612 ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وسیزد آخرین : 20.00 1,260 حجم : 274,434 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 20.00 1,110 حجم : 200,020 ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها