سر. صبا تامین

صبا | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,150 1.62
قیمت پایانی: 3,167 1.09

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,188 پایانی 3,167 35.00
بیشترین 3,234 کمترین 3,150
حجم 11.218 میلیون دفعات 965
حد قیمت 3,042 - 3,362 ارزش 35.56 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
219 تعداد خریدار 6
6.026 میلیون حجم خرید 5.151 میلیون
391 تعداد فروشنده 3
10.872 میلیون حجم فروش 305,029
4.846 میلیون تغییر مالکیت 4.846 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور32 تعداد524,122 خرید3,150 فروش3,151 تعداد1,363 دستور1
دستور4 تعداد138,000 خرید3,148 فروش3,155 تعداد1,329 دستور2
دستور6 تعداد308,485 خرید3,147 فروش3,159 تعداد13,047 دستور4
دستور3 تعداد13,590 خرید3,145 فروش3,160 تعداد412 دستور1
دستور6 تعداد294,910 خرید3,144 فروش3,166 تعداد255 دستور1

EPS

سال مالی 1403/02/31
تحقق سود 85 دوره 3 ماهه
سود TTM 721
P/E TTM 4.396

DPS

آخرین مجمع 1402/02/31
سود واقعی 868 P/E مجمع 3.65
سود نقدی 550
درصد توزیع 63.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.08 % رتبه 96
6 ماهه 2.72 % رتبه 128
9 ماهه 40.81 % رتبه 156
1 ساله 57.72 % رتبه 126
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
364.55 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.73

P/B

% 11.51

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 3,170 درصد تغییر : 1.00 حجم : 11.218 میلیون دفعات : 965
تاریخ : 1402/04/15 پایانی : 3,202 درصد تغییر : 12.73 حجم : 12.312 میلیون دفعات : 937
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 3,669 درصد تغییر : 0.55 حجم : 10.398 میلیون دفعات : 865
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 3,649 درصد تغییر : 0.86 حجم : 29.382 میلیون دفعات : 1,846
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 3,618 درصد تغییر : 1.01 حجم : 25.299 میلیون دفعات : 1,530
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 3,582 درصد تغییر : 1.79 حجم : 25.917 میلیون دفعات : 2,097
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 3,519 درصد تغییر : 0.85 حجم : 9.656 میلیون دفعات : 832
تاریخ : 1402/04/08 پایانی : 3,549 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.1 میلیون دفعات : 1,237
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 3,549 درصد تغییر : 0.39 حجم : 12.1 میلیون دفعات : 1,237
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 3,563 درصد تغییر : 2.12 حجم : 18.869 میلیون دفعات : 1,318
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 3,640 درصد تغییر : 0.06 حجم : 10.785 میلیون دفعات : 1,439
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 3,642 درصد تغییر : 0.95 حجم : 5.977 میلیون دفعات : 531
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 3,677 درصد تغییر : 0.84 حجم : 17.464 میلیون دفعات : 1,371
تاریخ : 1402/03/29 پایانی : 3,708 درصد تغییر : 2.63 حجم : 18.717 میلیون دفعات : 1,648
تاریخ : 1402/03/28 پایانی : 3,613 درصد تغییر : 0.77 حجم : 13.859 میلیون دفعات : 1,489
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 110.00 7,560 حجم : 2.138 میلیون ارزش بازار : 229.5 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وملت آخرین : 41.00 3,900 حجم : 1.3 میلیون ارزش بازار : 3.913 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وگستر آخرین : 1,250 19,600 حجم : 4.648 میلیون ارزش بازار : 15.88 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وکادو آخرین : 230.00 7,660 حجم : 3.809 میلیون ارزش بازار : 30.895 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وصنعت آخرین : 3.00 2,069 حجم : 2.781 میلیون ارزش بازار : 37.422 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وصنا آخرین : 13.00 2,319 حجم : 4.187 میلیون ارزش بازار : 18.9 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/09
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/08
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها