سر. صبا تامین

صبا | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,945 4.99
قیمت پایانی: 7,014 4.05

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,120 پایانی 7,014 296.00
بیشترین 7,450 کمترین 6,945
حجم 22.09 میلیون دفعات 4,334
حد قیمت 6,945 - 7,675 ارزش 154.94 میلیارد
حجم مبنا 13.897 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
1,377 تعداد خریدار 2
16.689 میلیون حجم خرید 5.403 میلیون
2,321 تعداد فروشنده 3
22.013 میلیون حجم فروش 78,675
5.324 میلیون تغییر مالکیت 5.324 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید6,840 فروش6,945 تعداد3,749,104 دستور833
دستور2 تعداد3,180 خرید6,838 فروش6,946 تعداد1,282 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,947 تعداد2,352 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,950 تعداد4,310 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,952 تعداد20,228 دستور6

EPS

سال مالی 1400/02/31
تحقق سود 944 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,076
P/E TTM 3.378

DPS

آخرین مجمع 1399/02/31
سود واقعی 4,531 P/E مجمع 1.55
سود نقدی 4,660
درصد توزیع 102.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 30.25 % رتبه 45
6 ماهه 34.05 % رتبه 48
9 ماهه 89.27 % رتبه 21
1 ساله 91.44 % رتبه 22
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
315.63 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.5

P/B

% 11.52

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 7,014 درصد تغییر : 4.05 حجم : 22.09 میلیون دفعات : 4,334
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 7,310 درصد تغییر : 0.18 حجم : 31.8 میلیون دفعات : 7,586
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 7,323 درصد تغییر : 4.41 حجم : 21.94 میلیون دفعات : 4,651
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 7,661 درصد تغییر : 4.35 حجم : 37.4 میلیون دفعات : 7,128
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 7,342 درصد تغییر : 3.97 حجم : 20.36 میلیون دفعات : 5,695
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 7,062 درصد تغییر : 1.88 حجم : 18.06 میلیون دفعات : 7,191
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 7,197 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.88 میلیون دفعات : 7,251
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 7,197 درصد تغییر : 4.40 حجم : 20.88 میلیون دفعات : 7,251
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 7,528 درصد تغییر : 3.25 حجم : 17.4 میلیون دفعات : 6,566
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 7,781 درصد تغییر : 2.86 حجم : 17.56 میلیون دفعات : 6,137
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 7,565 درصد تغییر : 0.13 حجم : 16.99 میلیون دفعات : 7,066
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 7,555 درصد تغییر : 4.79 حجم : 21.98 میلیون دفعات : 5,737
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 7,935 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.09 میلیون دفعات : 6,945
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 7,935 درصد تغییر : 2.98 حجم : 19.09 میلیون دفعات : 6,945
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 8,179 درصد تغییر : 2.91 حجم : 16.66 میلیون دفعات : 5,756
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 651.00 12,387 حجم : 12.5 میلیون ارزش بازار : 124.18 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وملت آخرین : 394.00 4,260 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وگستر آخرین : 1,098 20,873 حجم : 3.92 میلیون ارزش بازار : 8.37 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وکادو آخرین : 9,148 25,450 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وصنعت آخرین : 330.00 6,330 حجم : 19.76 میلیون ارزش بازار : 38.1 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وصنا آخرین : 370.00 7,110 حجم : 1.07 میلیون ارزش بازار : 20.034 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وسیلام آخرین : 60.00 1,180 حجم : 354,927 ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/23
نماد : وسیزد آخرین : 60.00 1,220 حجم : 9,100 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/23
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : - ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 50.00 1,080 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/09/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها