سر. صبا تامین

صبا | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,840 0.02
قیمت پایانی: 4,841 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,860 پایانی 4,841 0.00
بیشترین 4,915 کمترین 4,783
حجم 24.46 میلیون دفعات 2,849
حد قیمت 4,503 - 5,077 ارزش 146.22 میلیارد
حجم مبنا 18 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
251 تعداد خریدار 3
10.198 میلیون حجم خرید 2.63 میلیون
568 تعداد فروشنده 8
6.005 میلیون حجم فروش 6.823 میلیون
4.193 میلیون تغییر مالکیت 4.193 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد3,342 خرید4,884 فروش4,898 تعداد11,050 دستور2
دستور1 تعداد41,537 خرید4,883 فروش4,899 تعداد9,078 دستور1
دستور1 تعداد24,669 خرید4,880 فروش4,900 تعداد47,477 دستور3
دستور1 تعداد2,170 خرید4,873 فروش4,901 تعداد9,505 دستور2
دستور1 تعداد20,000 خرید4,871 فروش4,908 تعداد2,059 دستور2

EPS

سال مالی 1401/02/31
تحقق سود 359 دوره 6 ماهه
سود TTM 939
P/E TTM 5.15

DPS

آخرین مجمع 1400/02/31
سود واقعی 1,905 P/E مجمع 2.54
سود نقدی 1,930
درصد توزیع 101.31 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.95 % رتبه 60
6 ماهه 8.08 % رتبه 67
9 ماهه 3.35 % رتبه 62
1 ساله 15.06 % رتبه 52
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
269.1 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.29

P/B

% 10.57

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 4,841 درصد تغییر : 0.15 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 4,834 درصد تغییر : 1.43 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 4,766 درصد تغییر : 0.19 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 4,757 درصد تغییر : 0.51 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 4,733 درصد تغییر : 1.24 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 4,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 4,675 درصد تغییر : 0.19 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 4,666 درصد تغییر : 1.02 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 4,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 4,619 درصد تغییر : 1.09 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 4,569 درصد تغییر : 0.59 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 4,542 درصد تغییر : 0.09 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 4,538 درصد تغییر : 0.13 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 4,544 درصد تغییر : 0.11 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 4,549 درصد تغییر : 0.20 حجم : 24.46 میلیون دفعات : 2,849
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 40.00 4,290 حجم : 6.04 میلیون ارزش بازار : 130.86 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وملت آخرین : 2,719 1,935 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 1.948 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگستر آخرین : 10.00 2,920 حجم : 2.2 میلیون ارزش بازار : 1.789 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکادو آخرین : 1,442 14,860 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 11.967 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/10
نماد : وصنعت آخرین : 9.00 1,893 حجم : 9.1 میلیون ارزش بازار : 36.126 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنا آخرین : 15.00 2,443 حجم : 11.02 میلیون ارزش بازار : 16.985 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/09
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها