صنایع شیمیایی ایران

شیران | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,200 1.41
قیمت پایانی: 20,100 0.90

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,770 پایانی 20,100 180.00
بیشترین 20,500 کمترین 19,730
حجم 1.23 میلیون دفعات 547
حد قیمت 19,020 - 21,020 ارزش 24.6 میلیارد
حجم مبنا 3.226 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
317 تعداد خریدار 3
2.84 میلیون حجم خرید 1.514 میلیون
329 تعداد فروشنده 4
2.851 میلیون حجم فروش 1.502 میلیون
11,258 تغییر مالکیت 11,258

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,300 خرید19,950 فروش19,990 تعداد11,348 دستور3
دستور2 تعداد81,165 خرید19,940 فروش20,000 تعداد195,014 دستور4
دستور2 تعداد1,269 خرید19,930 فروش20,010 تعداد442 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید19,920 فروش20,020 تعداد117,017 دستور2
دستور1 تعداد100,000 خرید19,910 فروش20,090 تعداد557 دستور2

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 786 دوره 3 ماهه
سود TTM 3,440
P/E TTM 5.79

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 2,937 P/E مجمع 6.78
سود نقدی 2,000
درصد توزیع 68.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.02 % رتبه 126
6 ماهه 28.46 % رتبه 111
9 ماهه 24.91 % رتبه 92
1 ساله 12.03 % رتبه 74
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
195.696 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.06

P/B

% 14.84

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 19,920 درصد تغییر : 0.50 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 547
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 20,020 درصد تغییر : 0.55 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 547
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 20,130 درصد تغییر : 0.05 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 547
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 20,140 درصد تغییر : 0.30 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 547
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 20,200 درصد تغییر : 0.49 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 547
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 20,300 درصد تغییر : 0.69 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 547
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 20,440 درصد تغییر : 0.94 حجم : 2.76 میلیون دفعات : 1,115
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 20,250 درصد تغییر : 11.51 حجم : 3.19 میلیون دفعات : 1,062
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 18,160 درصد تغییر : 1.68 حجم : 3.42 میلیون دفعات : 964
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 18,470 درصد تغییر : 4.40 حجم : 8.21 میلیون دفعات : 1,127
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 19,320 درصد تغییر : 4.87 حجم : 6.24 میلیون دفعات : 1,119
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 20,310 درصد تغییر : 4.47 حجم : 7.93 میلیون دفعات : 1,309
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 21,260 درصد تغییر : 0.70 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 392
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 21,410 درصد تغییر : 0.28 حجم : 2.75 میلیون دفعات : 1,010
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 21,470 درصد تغییر : 0.14 حجم : 2.38 میلیون دفعات : 1,068
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 3,530 74,190 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 579.96 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مارون آخرین : 5,627 147,000 حجم : 163,573 ارزش بازار : 1140.272 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کلر آخرین : 9,042 94,435 حجم : - ارزش بازار : 30.95 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/24
نماد : کرماشا آخرین : 390.00 31,380 حجم : 835,439 ارزش بازار : 108.699 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 1,331 1,687 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 11:54
نماد : فارس آخرین : 280.00 9,700 حجم : 24.08 میلیون ارزش بازار : 2798.25 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 749.00 8,042 حجم : - ارزش بازار : 191.302 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/23
نماد : شفن آخرین : 15,150 318,290 حجم : 61,405 ارزش بازار : 282.036 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شفارس آخرین : 1,060 52,350 حجم : - ارزش بازار : 33.394 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها