پتروشیمی تندگویان

شگویا | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,175 4.99
قیمت پایانی: 9,188 4.86

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,220 پایانی 9,188 469.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 9,175 - 10,139 ارزش -
حجم مبنا 9.583 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
1,225 تعداد خریدار 4
9.754 میلیون حجم خرید 11.55 میلیون
1,510 تعداد فروشنده 2
21.299 میلیون حجم فروش 4,538
11.545 میلیون تغییر مالکیت 11.545 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,175 تعداد17,226,811 دستور2223
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,176 تعداد21,951 دستور11
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,177 تعداد43,750 دستور11
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,178 تعداد6,815 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,179 تعداد34,902 دستور10

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 312 دوره 6 ماهه
سود TTM 405
P/E TTM 22.686

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 637 P/E مجمع 14.42
سود نقدی 410
درصد توزیع 64.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.04 % رتبه 25
6 ماهه 52.59 % رتبه 20
9 ماهه 20.51 % رتبه 17
1 ساله 129.84 % رتبه 16
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
220.123 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.76

P/B

% 15.16

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 9,188 درصد تغییر : 4.86 حجم : 21.3 میلیون دفعات : 3,019
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 9,657 درصد تغییر : 4.63 حجم : 49.24 میلیون دفعات : 10,476
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 10,126 درصد تغییر : 4.84 حجم : 24.68 میلیون دفعات : 4,356
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 10,641 درصد تغییر : 0.08 حجم : 47.99 میلیون دفعات : 11,717
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 10,633 درصد تغییر : 4.71 حجم : 43.9 میلیون دفعات : 9,286
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 10,155 درصد تغییر : 1.84 حجم : 50.37 میلیون دفعات : 14,183
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 9,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 82.59 میلیون دفعات : 16,408
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 9,972 درصد تغییر : 1.64 حجم : 82.59 میلیون دفعات : 16,408
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 10,138 درصد تغییر : 4.14 حجم : 51.79 میلیون دفعات : 11,944
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 10,576 درصد تغییر : 0.59 حجم : 41.02 میلیون دفعات : 11,604
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,514 درصد تغییر : 1.35 حجم : 45.38 میلیون دفعات : 12,099
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,658 درصد تغییر : 4.76 حجم : 49.64 میلیون دفعات : 11,144
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 11,191 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49.24 میلیون دفعات : 13,158
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 11,191 درصد تغییر : 0.52 حجم : 49.24 میلیون دفعات : 13,158
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 11,250 درصد تغییر : 4.44 حجم : 64.47 میلیون دفعات : 12,742
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 3,070 58,350 حجم : 1.81 میلیون ارزش بازار : 525.24 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : مارون آخرین : 7,211 141,200 حجم : - ارزش بازار : 1174.144 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کلر آخرین : 6,364 120,924 حجم : - ارزش بازار : 39.662 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کرماشا آخرین : 1,830 34,950 حجم : 932,615 ارزش بازار : 125.71 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فسا آخرین : 916.00 2,102 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فارس آخرین : 500.00 9,560 حجم : 19.95 میلیون ارزش بازار : 2746.59 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شیران آخرین : 1,850 35,330 حجم : 11.64 میلیون ارزش بازار : 285.141 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شفن آخرین : 13,780 262,000 حجم : 456,940 ارزش بازار : 249.052 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شفارس آخرین : 2,710 51,550 حجم : 1.22 میلیون ارزش بازار : 32.947 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها