پتروشیمی تندگویان

شگویا | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,800 0.71
قیمت پایانی: 8,854 0.10

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,020 پایانی 8,854 9.00
بیشترین 9,269 کمترین 8,598
حجم 29.19 میلیون دفعات 5,317
حد قیمت 8,598 - 9,394 ارزش 258.41 میلیارد
حجم مبنا 9.583 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
1,651 تعداد خریدار 5
23.931 میلیون حجم خرید 5.255 میلیون
2,357 تعداد فروشنده 3
28.785 میلیون حجم فروش 401,337
4.854 میلیون تغییر مالکیت 4.854 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد77,787 خرید8,750 فروش8,800 تعداد20,231 دستور2
دستور3 تعداد79,089 خرید8,746 فروش8,804 تعداد5,938 دستور3
دستور3 تعداد57,155 خرید8,744 فروش8,805 تعداد687 دستور1
دستور3 تعداد43,981 خرید8,743 فروش8,808 تعداد3,399 دستور1
دستور1 تعداد18,644 خرید8,741 فروش8,819 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 579 دوره 9 ماهه
سود TTM 607
P/E TTM 14.586

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 637 P/E مجمع 13.9
سود نقدی 410
درصد توزیع 64.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.56 % رتبه 30
6 ماهه 7.18 % رتبه 32
9 ماهه 67.28 % رتبه 26
1 ساله 34.26 % رتبه 19
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
212.121 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.44

P/B

% 14.79

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 8,854 درصد تغییر : 0.10 حجم : 29.19 میلیون دفعات : 5,317
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 8,863 درصد تغییر : 5.22 حجم : 21.74 میلیون دفعات : 3,515
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 8,423 درصد تغییر : 3.44 حجم : 28.36 میلیون دفعات : 5,206
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 8,143 درصد تغییر : 2.96 حجم : 18.17 میلیون دفعات : 2,603
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 8,391 درصد تغییر : 2.52 حجم : 14.08 میلیون دفعات : 2,419
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 8,608 درصد تغییر : 0.96 حجم : 17.01 میلیون دفعات : 4,215
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 8,526 درصد تغییر : 1.67 حجم : 14.56 میلیون دفعات : 2,932
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 8,386 درصد تغییر : 2.96 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 2,606
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 8,642 درصد تغییر : 2.63 حجم : 14.22 میلیون دفعات : 1,809
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 8,875 درصد تغییر : 2.23 حجم : 25.5 میلیون دفعات : 5,351
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 9,077 درصد تغییر : 0.00 حجم : 45.62 میلیون دفعات : 7,255
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 9,077 درصد تغییر : 0.00 حجم : 28.11 میلیون دفعات : 5,598
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 9,077 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26.73 میلیون دفعات : 4,663
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 9,077 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.64 میلیون دفعات : 707
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 9,077 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.8 میلیون دفعات : 1,639
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 500.00 58,980 حجم : 2.3 میلیون ارزش بازار : 533.97 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : مارون آخرین : 3,991 143,500 حجم : 20,237 ارزش بازار : 1179.216 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کلر آخرین : 3,895 125,952 حجم : 605 ارزش بازار : 42.523 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کرماشا آخرین : 340.00 31,940 حجم : 619,450 ارزش بازار : 113.393 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فسا آخرین : 1,282 1,736 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فارس آخرین : 330.00 8,980 حجم : 26.77 میلیون ارزش بازار : 2542.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شیران آخرین : 240.00 20,610 حجم : 4.65 میلیون ارزش بازار : 201.865 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شفن آخرین : 5,550 299,000 حجم : 101,073 ارزش بازار : 288.135 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شفارس آخرین : 1,060 52,350 حجم : - ارزش بازار : 33.394 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها