پتروشیمی تندگویان

شگویا | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,450 0.00
قیمت پایانی: 9,460 0.11

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,450 پایانی 9,460 10.00
بیشترین 9,590 کمترین 9,350
حجم 6.573 میلیون دفعات 1,038
حد قیمت 8,980 - 9,920 ارزش 62.2 میلیارد
حجم مبنا 9.583 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
333 تعداد خریدار 5
3.45 میلیون حجم خرید 3.123 میلیون
389 تعداد فروشنده 3
2.945 میلیون حجم فروش 3.628 میلیون
505,127 تغییر مالکیت 505,127

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد800 خرید9,410 فروش9,450 تعداد1,650 دستور2
دستور2 تعداد1,462 خرید9,400 فروش9,480 تعداد2,789 دستور2
دستور1 تعداد1,541 خرید9,390 فروش9,490 تعداد3,256 دستور2
دستور2 تعداد97,763 خرید9,380 فروش9,500 تعداد293,816 دستور7
دستور1 تعداد5,000 خرید9,370 فروش9,510 تعداد5 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 835 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,391
P/E TTM 6.801

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,371 P/E مجمع 6.9
سود نقدی 1,250
درصد توزیع 91.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.27 % رتبه 67
6 ماهه 11.41 % رتبه 64
9 ماهه 8.4 % رتبه 60
1 ساله 1.93 % رتبه 56
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
226.64 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.95

P/B

% 16.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 9,460 درصد تغییر : 0.11 حجم : 6.573 میلیون دفعات : 1,038
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 9,450 درصد تغییر : 0.21 حجم : 10.542 میلیون دفعات : 1,524
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 9,430 درصد تغییر : 0.32 حجم : 5.32 میلیون دفعات : 939
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 9,460 درصد تغییر : 0.42 حجم : 5.116 میلیون دفعات : 940
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 9,500 درصد تغییر : 0.21 حجم : 2.692 میلیون دفعات : 790
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 9,520 درصد تغییر : 0.11 حجم : 4.214 میلیون دفعات : 787
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 9,530 درصد تغییر : 0.31 حجم : 2.426 میلیون دفعات : 713
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 9,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.777 میلیون دفعات : 814
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 9,560 درصد تغییر : 0.83 حجم : 4.334 میلیون دفعات : 689
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 9,640 درصد تغییر : 0.10 حجم : 3.623 میلیون دفعات : 892
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 9,630 درصد تغییر : 1.91 حجم : 8.455 میلیون دفعات : 1,457
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 9,450 درصد تغییر : 1.77 حجم : 8.234 میلیون دفعات : 1,542
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 9,620 درصد تغییر : 0.62 حجم : 6.627 میلیون دفعات : 1,364
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 9,680 درصد تغییر : 0.62 حجم : 10.705 میلیون دفعات : 1,622
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 9,620 درصد تغییر : 0.84 حجم : 14.876 میلیون دفعات : 2,118
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 1,090 94,600 حجم : 1.827 میلیون ارزش بازار : 853.83 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : مارون آخرین : 700.00 178,900 حجم : 137,272 ارزش بازار : 1426 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کلر آخرین : 50.00 80,900 حجم : 172,540 ارزش بازار : 26.593 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کرماشا آخرین : 260.00 58,210 حجم : 413,841 ارزش بازار : 206.141 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فسا آخرین : 8.00 824 حجم : 1.051 میلیون ارزش بازار : 2.845 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فارس آخرین : 150.00 7,200 حجم : - ارزش بازار : 3450.975 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شیران آخرین : - 9,270 حجم : 4.854 میلیون ارزش بازار : 176.801 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شمواد آخرین : 300.00 62,150 حجم : 233,302 ارزش بازار : 9.047 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شفن آخرین : 70.00 5,920 حجم : 4.141 میلیون ارزش بازار : 184.772 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شفارس آخرین : 10.00 1,056 حجم : 12.392 میلیون ارزش بازار : 12.739 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها