صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

شکام | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,900 0.55
قیمت پایانی: 10,840 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,720 پایانی 10,840 0.00
بیشترین 10,950 کمترین 10,500
حجم 3.947 میلیون دفعات 516
حد قیمت 9,980 - 11,020 ارزش 42.79 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
170 تعداد خریدار 6
2.916 میلیون حجم خرید 1.032 میلیون
159 تعداد فروشنده 5
2.321 میلیون حجم فروش 1.626 میلیون
594,428 تغییر مالکیت 594,428

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,920 خرید10,890 فروش10,950 تعداد3,208 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید10,870 فروش10,960 تعداد118,000 دستور3
دستور2 تعداد121,840 خرید10,860 فروش10,980 تعداد6,431 دستور3
دستور1 تعداد10,000 خرید10,850 فروش10,990 تعداد4,000 دستور2
دستور2 تعداد25,468 خرید10,840 فروش11,000 تعداد81,663 دستور10

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 868 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,209
P/E TTM 8.969

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 4,016 P/E مجمع 2.7
سود نقدی 450
درصد توزیع 11.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.52 % رتبه 169
6 ماهه 73.72 % رتبه 174
9 ماهه 73.3 % رتبه 332
1 ساله 48.03 % رتبه 303
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
43.36 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.91

P/B

% 39.67

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 10,840 درصد تغییر : 3.24 حجم : 3.947 میلیون دفعات : 516
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 10,500 درصد تغییر : 0.10 حجم : 8.984 میلیون دفعات : 811
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 10,490 درصد تغییر : 0.29 حجم : 5.808 میلیون دفعات : 662
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 10,460 درصد تغییر : 0.48 حجم : 8.234 میلیون دفعات : 956
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 10,510 درصد تغییر : 4.11 حجم : 9.669 میلیون دفعات : 992
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 10,960 درصد تغییر : 3.86 حجم : 8.508 میلیون دفعات : 1,407
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 11,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.461 میلیون دفعات : 733
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 11,400 درصد تغییر : 0.44 حجم : 3.461 میلیون دفعات : 733
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 11,350 درصد تغییر : 0.89 حجم : 7.893 میلیون دفعات : 679
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 11,250 درصد تغییر : 0.09 حجم : 8.324 میلیون دفعات : 1,135
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 11,240 درصد تغییر : 4.50 حجم : 18.583 میلیون دفعات : 1,915
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 11,770 درصد تغییر : 4.39 حجم : 10.485 میلیون دفعات : 1,103
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 12,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.031 میلیون دفعات : 599
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 12,310 درصد تغییر : 1.74 حجم : 4.031 میلیون دفعات : 599
تاریخ : 1402/02/26 پایانی : 12,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.693 میلیون دفعات : 887
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 190.00 142,170 حجم : 1.036 میلیون ارزش بازار : 1281.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : مارون آخرین : 3,350 197,000 حجم : 44,216 ارزش بازار : 1549.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کلر آخرین : 500.00 71,950 حجم : 1.123 میلیون ارزش بازار : 47.455 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 670.00 75,990 حجم : 1.231 میلیون ارزش بازار : 270.548 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : - 1,176 حجم : 310,676 ارزش بازار : 4.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:12
نماد : فارس آخرین : - 14,060 حجم : 11.55 میلیون ارزش بازار : 6882.37 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 20.00 15,420 حجم : 6.647 میلیون ارزش بازار : 296.917 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 100.00 116,550 حجم : 334,413 ارزش بازار : 16.709 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگویا آخرین : 50.00 17,390 حجم : 7.332 میلیون ارزش بازار : 417.822 هزار میلیارد تاریخ : 17:03
نماد : شفن آخرین : 30.00 7,840 حجم : 5.205 میلیون ارزش بازار : 241.72 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها