صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

شکام | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,450 2.40
قیمت پایانی: 24,450 2.40

آخرین معامله

10:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,050 پایانی 24,450 600.00
بیشترین 25,750 کمترین 23,950
حجم 471,786 دفعات 178
حد قیمت 23,800 - 26,300 ارزش 11.52 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:28
حقیقی حقوقی
81 تعداد خریدار 1
456,786 حجم خرید 15,000
38 تعداد فروشنده 1
437,127 حجم فروش 34,659
7,833 تغییر مالکیت 7,833

عرضه و تقاضا

10:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد223 خرید24,550 فروش24,600 تعداد34,750 دستور1
دستور2 تعداد437 خرید24,500 فروش24,900 تعداد1,924 دستور1
دستور1 تعداد124 خرید24,400 فروش25,000 تعداد3,620 دستور2
دستور1 تعداد1,001 خرید24,350 فروش25,400 تعداد4,214 دستور4
دستور3 تعداد19,938 خرید24,300 فروش25,450 تعداد10,200 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 839 دوره 3 ماهه
سود TTM 4,153
P/E TTM 5.887

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 4,016 P/E مجمع 6.09
سود نقدی 450
درصد توزیع 11.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.14 % رتبه 288
6 ماهه 14.29 % رتبه 168
9 ماهه 14.03 % رتبه 211
1 ساله 1.89 % رتبه 228
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.005 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.07

P/B

% 29.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 25,050 درصد تغییر : 3.28 حجم : 744,559 دفعات : 369
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 25,900 درصد تغییر : 3.39 حجم : 2.648 میلیون دفعات : 430
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 25,050 درصد تغییر : 1.57 حجم : 951,483 دفعات : 424
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 25,450 درصد تغییر : 4.68 حجم : 2.052 میلیون دفعات : 590
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 26,700 درصد تغییر : 1.84 حجم : 976,860 دفعات : 380
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 27,200 درصد تغییر : 2.51 حجم : 900,661 دفعات : 503
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 27,900 درصد تغییر : 0.90 حجم : 556,420 دفعات : 383
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 27,650 درصد تغییر : 0.55 حجم : 3.283 میلیون دفعات : 1,112
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 27,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 726,985 دفعات : 289
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 27,500 درصد تغییر : 0.73 حجم : 726,985 دفعات : 289
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 27,300 درصد تغییر : 1.11 حجم : 878,050 دفعات : 354
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 27,000 درصد تغییر : 1.46 حجم : 2.205 میلیون دفعات : 1,109
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 27,400 درصد تغییر : 0.90 حجم : 446,848 دفعات : 270
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 27,650 درصد تغییر : 1.10 حجم : 1.075 میلیون دفعات : 408
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 27,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.68 میلیون دفعات : 406
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 570.00 87,550 حجم : 2.383 میلیون ارزش بازار : 791.55 هزار میلیارد تاریخ : 10:29
نماد : مارون آخرین : 3,550 179,000 حجم : 203,431 ارزش بازار : 1415.2 هزار میلیارد تاریخ : 10:28
نماد : کلر آخرین : 350.00 77,500 حجم : 43,178 ارزش بازار : 25.48 هزار میلیارد تاریخ : 10:26
نماد : کرماشا آخرین : 230.00 56,820 حجم : 250,184 ارزش بازار : 201.023 هزار میلیارد تاریخ : 10:29
نماد : فسا آخرین : 21.00 769 حجم : 3.219 میلیون ارزش بازار : 2.737 هزار میلیارد تاریخ : 10:22
نماد : فارس آخرین : 100.00 6,850 حجم : 17.483 میلیون ارزش بازار : 3402.025 هزار میلیارد تاریخ : 10:29
نماد : شیران آخرین : 10.00 8,330 حجم : 3.288 میلیون ارزش بازار : 159.641 هزار میلیارد تاریخ : 10:24
نماد : شمواد آخرین : 2,350 77,550 حجم : 208,575 ارزش بازار : 11.135 هزار میلیارد تاریخ : 10:29
نماد : شگویا آخرین : 180.00 8,460 حجم : 2.071 میلیون ارزش بازار : 206.036 هزار میلیارد تاریخ : 10:29
نماد : شفن آخرین : 120.00 5,100 حجم : 4.644 میلیون ارزش بازار : 160.631 هزار میلیارد تاریخ : 10:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها