پالایش نفت اصفهان

شپنا | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,050 4.94
قیمت پایانی: 10,890 3.42

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,540 پایانی 10,890 360.00
بیشترین 11,050 کمترین 10,390
حجم 215.01 میلیون دفعات 16,648
حد قیمت 9,540 - 10,540 ارزش 2.342 هزار میلیارد
حجم مبنا 7.968 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
12,490 تعداد خریدار 37
560.552 میلیون حجم خرید 66.482 میلیون
20,246 تعداد فروشنده 36
559.301 میلیون حجم فروش 67.734 میلیون
1.252 میلیون تغییر مالکیت 1.252 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور813 تعداد41,462,725 خرید10,540 فروش10,750 تعداد500 دستور1
دستور11 تعداد57,959 خرید10,530 فروش10,760 تعداد6,408 دستور3
دستور7 تعداد96,274 خرید10,520 فروش10,820 تعداد500 دستور1
دستور3 تعداد21,628 خرید10,510 فروش10,950 تعداد4,000 دستور1
دستور10 تعداد61,265 خرید10,500 فروش11,090 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 571 دوره 6 ماهه
سود TTM 495
P/E TTM 21.265

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 559 P/E مجمع 18.84
سود نقدی 400
درصد توزیع 71.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 39.04 % رتبه 5
6 ماهه 66.24 % رتبه 5
9 ماهه 130.41 % رتبه 6
1 ساله 153.95 % رتبه 6
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
827.64 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.32

P/B

% 27.86

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 10,530 درصد تغییر : 4.88 حجم : 614.41 میلیون دفعات : 41,498
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 10,040 درصد تغییر : 4.91 حجم : 15.58 میلیون دفعات : 1,795
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 9,570 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.9 میلیون دفعات : 4,044
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 9,570 درصد تغییر : 4.82 حجم : 38.9 میلیون دفعات : 4,044
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 9,130 درصد تغییر : 2.70 حجم : 213.79 میلیون دفعات : 21,886
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 8,890 درصد تغییر : 4.82 حجم : 71.98 میلیون دفعات : 6,708
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 9,340 درصد تغییر : 4.79 حجم : 197.48 میلیون دفعات : 18,012
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 9,810 درصد تغییر : 4.29 حجم : 301.65 میلیون دفعات : 37,875
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 10,250 درصد تغییر : 4.74 حجم : 98.84 میلیون دفعات : 10,419
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 10,760 درصد تغییر : 2.71 حجم : 257.71 میلیون دفعات : 33,715
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 11,060 درصد تغییر : 4.14 حجم : 235.42 میلیون دفعات : 34,139
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 10,620 درصد تغییر : 4.32 حجم : 306.1 میلیون دفعات : 35,741
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 11,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 104.15 میلیون دفعات : 12,953
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 11,100 درصد تغییر : 4.64 حجم : 104.15 میلیون دفعات : 12,953
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 11,640 درصد تغییر : 4.20 حجم : 176.25 میلیون دفعات : 27,948
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 640.00 18,340 حجم : 8.39 میلیون ارزش بازار : 30.476 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شنفت آخرین : 1,190 58,000 حجم : 1.82 میلیون ارزش بازار : 142.15 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شسپا آخرین : 310.00 25,900 حجم : 3.9 میلیون ارزش بازار : 153.36 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شرانل آخرین : 1,995 41,905 حجم : 21.87 میلیون ارزش بازار : 83.706 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شراز آخرین : 812.00 101,750 حجم : 316,333 ارزش بازار : 103.796 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شتران آخرین : 430.00 9,080 حجم : 148.75 میلیون ارزش بازار : 670.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبهرن آخرین : 850.00 60,000 حجم : 1.01 میلیون ارزش بازار : 154.492 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبریز آخرین : 1,270 26,820 حجم : 8.87 میلیون ارزش بازار : 265.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شاوان آخرین : 4,391 92,230 حجم : 3.15 میلیون ارزش بازار : 102.962 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شزنگ آخرین : 108,134 235,385 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها