پالایش نفت اصفهان

شپنا | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,120 0.28
قیمت پایانی: 7,180 1.13

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,100 پایانی 7,180 80.00
بیشترین 7,250 کمترین 7,100
حجم 82.619 میلیون دفعات 5,179
حد قیمت 6,610 - 7,590 ارزش 593.01 میلیارد
حجم مبنا 16.713 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
1,224 تعداد خریدار 12
49.215 میلیون حجم خرید 33.404 میلیون
2,214 تعداد فروشنده 15
70.089 میلیون حجم فروش 12.53 میلیون
20.874 میلیون تغییر مالکیت 20.874 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور13 تعداد818,159 خرید7,110 فروش7,110 تعداد6,410 دستور1
دستور79 تعداد2,997,735 خرید7,100 فروش7,130 تعداد701 دستور1
دستور12 تعداد460,224 خرید7,090 فروش7,140 تعداد122,421 دستور11
دستور17 تعداد564,808 خرید7,080 فروش7,150 تعداد719,609 دستور32
دستور9 تعداد241,100 خرید7,070 فروش7,160 تعداد383,362 دستور16

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,087 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,723
P/E TTM 4.167

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 874 P/E مجمع 8.22
سود نقدی 650
درصد توزیع 74.37 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.9 % رتبه 5
6 ماهه 14.47 % رتبه 5
9 ماهه 86.15 % رتبه 5
1 ساله 84.54 % رتبه 6
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1364.2 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.97

P/B

% 43.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 7,180 درصد تغییر : 1.13 حجم : 82.619 میلیون دفعات : 5,179
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 7,100 درصد تغییر : 1.14 حجم : 69.66 میلیون دفعات : 5,236
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 7,020 درصد تغییر : 1.15 حجم : 77.022 میلیون دفعات : 5,839
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 6,940 درصد تغییر : 0.72 حجم : 109.132 میلیون دفعات : 6,758
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 6,990 درصد تغییر : 1.27 حجم : 106.13 میلیون دفعات : 5,573
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 7,080 درصد تغییر : 0.28 حجم : 51.081 میلیون دفعات : 3,921
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 7,060 درصد تغییر : 1.12 حجم : 68.14 میلیون دفعات : 4,797
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 7,140 درصد تغییر : 0.71 حجم : 88.72 میلیون دفعات : 5,249
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 7,090 درصد تغییر : 1.39 حجم : 127.518 میلیون دفعات : 6,113
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 7,190 درصد تغییر : 0.14 حجم : 114.24 میلیون دفعات : 5,841
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 7,180 درصد تغییر : 0.14 حجم : 108.758 میلیون دفعات : 7,489
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 7,190 درصد تغییر : 2.04 حجم : 200.389 میلیون دفعات : 11,487
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 7,340 درصد تغییر : 2.23 حجم : 278.673 میلیون دفعات : 15,135
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 7,180 درصد تغییر : 2.13 حجم : 271.991 میلیون دفعات : 16,185
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 7,030 درصد تغییر : 5.08 حجم : 364.221 میلیون دفعات : 16,396
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 90.00 3,602 حجم : 5.685 میلیون ارزش بازار : 18.02 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شنفت آخرین : 50.00 7,170 حجم : 3.31 میلیون ارزش بازار : 120.176 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شسپا آخرین : 41.00 3,535 حجم : 8.059 میلیون ارزش بازار : 196.28 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شرانل آخرین : 350.00 49,950 حجم : 215,599 ارزش بازار : 99.4 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شراز آخرین : 100.00 13,010 حجم : 191,124 ارزش بازار : 134.814 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شتران آخرین : 8.00 3,562 حجم : 56.026 میلیون ارزش بازار : 991.1 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شبهرن آخرین : 150.00 15,700 حجم : 3.709 میلیون ارزش بازار : 186.54 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شبریز آخرین : 240.00 16,050 حجم : 3.354 میلیون ارزش بازار : 486.9 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شاوان آخرین : 70.00 19,800 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 164.195 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شزنگ آخرین : 100.00 59,100 حجم : 126,441 ارزش بازار : 1.642 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها