پالایش نفت اصفهان

شپنا | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,910 0.51
قیمت پایانی: 5,940 0.00

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,060 پایانی 5,940 0.00
بیشترین 6,060 کمترین 5,830
حجم 128.99 میلیون دفعات 11,033
حد قیمت 5,880 - 6,620 ارزش 881.4 میلیارد
حجم مبنا 17.884 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
4,130 تعداد خریدار 16
99.293 میلیون حجم خرید 74.905 میلیون
2,976 تعداد فروشنده 15
159.618 میلیون حجم فروش 14.579 میلیون
60.326 میلیون تغییر مالکیت 60.326 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور11 تعداد110,637 خرید6,070 فروش6,070 تعداد25,701 دستور2
دستور13 تعداد1,738,463 خرید6,060 فروش6,080 تعداد202,000 دستور2
دستور104 تعداد10,424,194 خرید6,050 فروش6,090 تعداد625,463 دستور10
دستور37 تعداد336,672 خرید6,040 فروش6,100 تعداد303,375 دستور21
دستور37 تعداد351,008 خرید6,030 فروش6,110 تعداد14,992 دستور4

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 691 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,430
P/E TTM 4.265

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 874 P/E مجمع 6.98
سود نقدی 650
درصد توزیع 74.37 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.12 % رتبه 3
6 ماهه 61.32 % رتبه 6
9 ماهه 86.69 % رتبه 7
1 ساله 13.79 % رتبه 6
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
979.111 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.41

P/B

% 48.6

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 5,940 درصد تغییر : 2.62 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 6,100 درصد تغییر : 2.40 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 6,250 درصد تغییر : 0.48 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 6,280 درصد تغییر : 0.32 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 6,300 درصد تغییر : 1.12 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 6,230 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 6,230 درصد تغییر : 1.42 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 6,320 درصد تغییر : 0.63 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 6,360 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 6,360 درصد تغییر : 1.55 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 6,460 درصد تغییر : 0.47 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 6,430 درصد تغییر : 0.16 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 6,440 درصد تغییر : 0.78 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 6,390 درصد تغییر : 2.44 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 6,550 درصد تغییر : 0.46 حجم : 128.99 میلیون دفعات : 11,033
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 26.00 3,086 حجم : 4.77 میلیون ارزش بازار : 20.09 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شنفت آخرین : 110.00 6,990 حجم : 487,101 ارزش بازار : 140.706 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شسپا آخرین : 5.00 3,090 حجم : 16.3 میلیون ارزش بازار : 168.672 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شرانل آخرین : 1,350 44,100 حجم : 524,788 ارزش بازار : 87.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شراز آخرین : 130.00 12,040 حجم : 191,124 ارزش بازار : 134.814 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شتران آخرین : 37.00 4,880 حجم : 303.78 میلیون ارزش بازار : 943.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبهرن آخرین : - 13,200 حجم : 1.57 میلیون ارزش بازار : 132.765 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبریز آخرین : 210.00 15,170 حجم : 4.07 میلیون ارزش بازار : 396.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شاوان آخرین : 140.00 18,140 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 164.195 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شزنگ آخرین : 55,901 71,350 حجم : 242,849 ارزش بازار : 2.181 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها