پالایش نفت اصفهان

شپنا | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,640 4.83
قیمت پایانی: 5,620 4.46

آخرین معامله

10:39
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,590 پایانی 5,620 240.00
بیشترین 5,640 کمترین 5,520
حجم 53.22 میلیون دفعات 2,847
حد قیمت 4,880 - 5,380 ارزش 299.1 میلیارد
حجم مبنا 7.968 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:39
حقیقی حقوقی
1,526 تعداد خریدار 9
176.22 میلیون حجم خرید 31.121 میلیون
3,083 تعداد فروشنده 14
150.862 میلیون حجم فروش 56.479 میلیون
25.359 میلیون تغییر مالکیت 25.359 میلیون

عرضه و تقاضا

10:39
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور279 تعداد21,379,126 خرید5,380 فروش5,380 تعداد660 دستور1
دستور6 تعداد108,526 خرید5,370 فروش5,500 تعداد17,900 دستور1
دستور8 تعداد230,100 خرید5,360 فروش5,580 تعداد30,000 دستور1
دستور5 تعداد115,523 خرید5,350 فروش5,590 تعداد5,932 دستور2
دستور10 تعداد28,330 خرید5,340 فروش5,600 تعداد61,198 دستور6

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 688 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,135
P/E TTM 4.741

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,953 P/E مجمع 2.75
سود نقدی 1,200
درصد توزیع 61.44 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.12 % رتبه 6
6 ماهه 16.68 % رتبه 6
9 ماهه 3.78 % رتبه 5
1 ساله 1.68 % رتبه 5
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
783.847 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.45

P/B

% 48.34

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 5,380 درصد تغییر : 4.87 حجم : 207.34 میلیون دفعات : 7,283
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 5,130 درصد تغییر : 3.93 حجم : 132.25 میلیون دفعات : 7,836
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 5,340 درصد تغییر : 1.29 حجم : 71.61 میلیون دفعات : 6,062
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 5,410 درصد تغییر : 4.08 حجم : 138.36 میلیون دفعات : 9,391
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 5,640 درصد تغییر : 4.64 حجم : 191.52 میلیون دفعات : 11,927
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 5,390 درصد تغییر : 4.05 حجم : 136.97 میلیون دفعات : 10,612
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 5,180 درصد تغییر : 4.43 حجم : 114.77 میلیون دفعات : 8,921
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 5,420 درصد تغییر : 0.55 حجم : 62.21 میلیون دفعات : 6,915
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 5,450 درصد تغییر : 2.15 حجم : 76.48 میلیون دفعات : 7,963
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 5,570 درصد تغییر : 2.62 حجم : 85.59 میلیون دفعات : 8,694
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 5,720 درصد تغییر : 0.52 حجم : 51.08 میلیون دفعات : 6,884
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 5,750 درصد تغییر : 0.00 حجم : 54.81 میلیون دفعات : 6,142
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 5,750 درصد تغییر : 2.21 حجم : 122.61 میلیون دفعات : 10,884
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 5,880 درصد تغییر : 3.76 حجم : 66.53 میلیون دفعات : 6,046
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 6,110 درصد تغییر : 0.49 حجم : 31.98 میلیون دفعات : 4,039
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 60.00 14,000 حجم : 2.67 میلیون ارزش بازار : 23.315 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/6
نماد : شنفت آخرین : 180.00 9,290 حجم : 707,434 ارزش بازار : 152.557 هزار میلیارد تاریخ : 10:38
نماد : شسپا آخرین : 139.00 2,922 حجم : 12.56 میلیون ارزش بازار : 160.16 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
نماد : شرانل آخرین : 2,000 42,700 حجم : 265,278 ارزش بازار : 82.6 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
نماد : شراز آخرین : 5,250 111,600 حجم : 73,349 ارزش بازار : 110.05 هزار میلیارد تاریخ : 10:38
نماد : شتران آخرین : 195.00 4,103 حجم : 18.88 میلیون ارزش بازار : 684.76 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
نماد : شبهرن آخرین : 480.00 10,440 حجم : 1.61 میلیون ارزش بازار : 120.695 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
نماد : شبریز آخرین : 1,700 35,820 حجم : 2.49 میلیون ارزش بازار : 354.1 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
نماد : شاوان آخرین : 5,700 120,300 حجم : 120,194 ارزش بازار : 132.751 هزار میلیارد تاریخ : 10:37
نماد : شزنگ آخرین : 29,051 98,200 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها