پالایش نفت اصفهان

شپنا | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,310 1.58
قیمت پایانی: 10,520 3.65

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,500 پایانی 10,520 370.00
بیشترین 10,750 کمترین 10,070
حجم 211.89 میلیون دفعات 23,535
حد قیمت 9,850 - 10,750 ارزش 2.229 هزار میلیارد
حجم مبنا 7.968 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
7,348 تعداد خریدار 24
192.826 میلیون حجم خرید 19.064 میلیون
8,528 تعداد فروشنده 24
191.711 میلیون حجم فروش 20.179 میلیون
1.115 میلیون تغییر مالکیت 1.115 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد102,166 خرید10,340 فروش10,340 تعداد115,340 دستور5
دستور1 تعداد48,270 خرید10,320 فروش10,350 تعداد54,575 دستور4
دستور12 تعداد745,838 خرید10,300 فروش10,360 تعداد3,370 دستور3
دستور2 تعداد22,000 خرید10,290 فروش10,370 تعداد2,000 دستور1
دستور3 تعداد22,581 خرید10,280 فروش10,380 تعداد82,524 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,133 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,003
P/E TTM 10.483

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 559 P/E مجمع 18.82
سود نقدی 400
درصد توزیع 71.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.17 % رتبه 3
6 ماهه 25.31 % رتبه 4
9 ماهه 69.9 % رتبه 6
1 ساله 43.16 % رتبه 6
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
799.52 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.72

P/B

% 33.44

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 10,520 درصد تغییر : 3.65 حجم : 211.89 میلیون دفعات : 23,535
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 10,150 درصد تغییر : 5.29 حجم : 79.87 میلیون دفعات : 7,192
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 9,640 درصد تغییر : 0.62 حجم : 167.83 میلیون دفعات : 19,858
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 9,700 درصد تغییر : 2.12 حجم : 21.03 میلیون دفعات : 1,210
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 9,910 درصد تغییر : 2.94 حجم : 57.5 میلیون دفعات : 7,598
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 10,210 درصد تغییر : 2.85 حجم : 161.65 میلیون دفعات : 15,532
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 10,510 درصد تغییر : 0.47 حجم : 1.78 میلیون دفعات : 583
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 10,560 درصد تغییر : 1.12 حجم : 4.29 میلیون دفعات : 653
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 10,680 درصد تغییر : 1.57 حجم : 50.66 میلیون دفعات : 7,525
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 10,850 درصد تغییر : 8.44 حجم : 128.77 میلیون دفعات : 17,193
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 11,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 159.61 میلیون دفعات : 21,212
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 11,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149.21 میلیون دفعات : 13,879
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 11,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.42 میلیون دفعات : 444
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 11,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.99 میلیون دفعات : 783
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 11,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.74 میلیون دفعات : 1,787
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 160.00 13,290 حجم : 1.34 میلیون ارزش بازار : 22.16 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شنفت آخرین : 40.00 46,940 حجم : 206,338 ارزش بازار : 117.7 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شسپا آخرین : 750.00 15,510 حجم : 9.11 میلیون ارزش بازار : 147.535 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شرانل آخرین : 320.00 37,951 حجم : 2.23 میلیون ارزش بازار : 76.296 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شراز آخرین : 3,180 102,843 حجم : 83,863 ارزش بازار : 108.406 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شتران آخرین : 120.00 7,880 حجم : 126.34 میلیون ارزش بازار : 600 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شبهرن آخرین : 420.00 11,350 حجم : 3.53 میلیون ارزش بازار : 134.438 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شبریز آخرین : 280.00 25,610 حجم : 6.42 میلیون ارزش بازار : 262.4 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شاوان آخرین : 2,440 78,925 حجم : 291,035 ارزش بازار : 92.257 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شزنگ آخرین : 102,569 229,820 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها