پالایش نفت اصفهان

شپنا | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,940 3.16
قیمت پایانی: 11,880 3.65

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,180 پایانی 11,880 450.00
بیشترین 12,180 کمترین 11,720
حجم 94.34 میلیون دفعات 15,509
حد قیمت 11,560 - 12,760 ارزش 1.121 هزار میلیارد
حجم مبنا 7.968 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
3,604 تعداد خریدار 8
36.569 میلیون حجم خرید 9.715 میلیون
3,053 تعداد فروشنده 15
37.736 میلیون حجم فروش 8.547 میلیون
1.168 میلیون تغییر مالکیت 1.168 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9,500 خرید12,250 فروش12,260 تعداد8,600 دستور1
دستور8 تعداد299,132 خرید12,240 فروش12,270 تعداد167 دستور1
دستور30 تعداد190,745 خرید12,230 فروش12,280 تعداد16,780 دستور3
دستور39 تعداد271,871 خرید12,220 فروش12,290 تعداد79,648 دستور9
دستور28 تعداد1,123,463 خرید12,210 فروش12,300 تعداد127,539 دستور24

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 337 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,957
P/E TTM 6.3

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,953 P/E مجمع 6.31
سود نقدی 1,200
درصد توزیع 61.44 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.44 % رتبه 6
6 ماهه 8.35 % رتبه 6
9 ماهه 36.19 % رتبه 5
1 ساله 34.86 % رتبه 5
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
902.88 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.79

P/B

% 50.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 11,880 درصد تغییر : 3.65 حجم : 94.34 میلیون دفعات : 15,509
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 12,330 درصد تغییر : 1.40 حجم : 46.28 میلیون دفعات : 8,954
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 12,160 درصد تغییر : 0.82 حجم : 102.14 میلیون دفعات : 14,785
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 12,260 درصد تغییر : 3.62 حجم : 175.2 میلیون دفعات : 22,628
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 12,720 درصد تغییر : 0.16 حجم : 311.3 میلیون دفعات : 35,545
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 12,700 درصد تغییر : 4.51 حجم : 132.7 میلیون دفعات : 10,161
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 13,300 درصد تغییر : 4.86 حجم : 167.28 میلیون دفعات : 14,842
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 13,980 درصد تغییر : 0.92 حجم : 85.4 میلیون دفعات : 11,731
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 14,110 درصد تغییر : 0.70 حجم : 149.8 میلیون دفعات : 17,794
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 14,210 درصد تغییر : 3.20 حجم : 138.48 میلیون دفعات : 18,276
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 14,680 درصد تغییر : 4.63 حجم : 212.11 میلیون دفعات : 27,602
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 14,030 درصد تغییر : 3.01 حجم : 141.47 میلیون دفعات : 14,953
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 13,620 درصد تغییر : 1.02 حجم : 87.36 میلیون دفعات : 10,754
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 13,760 درصد تغییر : 4.24 حجم : 159.47 میلیون دفعات : 18,467
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 13,200 درصد تغییر : 0.30 حجم : 109.93 میلیون دفعات : 10,988
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 730.00 15,420 حجم : 6.5 میلیون ارزش بازار : 25.427 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : شنفت آخرین : 600.00 60,150 حجم : 1.5 میلیون ارزش بازار : 149.925 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/23
نماد : شسپا آخرین : 42.00 3,355 حجم : 25.14 میلیون ارزش بازار : 187.992 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : شرانل آخرین : 755.00 47,751 حجم : 169,737 ارزش بازار : 96.814 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : شراز آخرین : 6,884 130,796 حجم : 544,836 ارزش بازار : 135.057 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : شتران آخرین : 6,910 4,820 حجم : 210.38 میلیون ارزش بازار : 802.4 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : شبهرن آخرین : 90.00 12,190 حجم : 1.28 میلیون ارزش بازار : 146.507 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : شبریز آخرین : 910.00 38,010 حجم : 2.78 میلیون ارزش بازار : 380.5 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : شاوان آخرین : 6,288 136,020 حجم : 1.5 میلیون ارزش بازار : 157.285 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : شزنگ آخرین : 23,928 103,323 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها