پلی اکریل ایران

شپلی | سهام - فرابورس
شیمیایی ( الیاف مصنوعی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

الیاف مصنوعی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,370 2.00
قیمت پایانی: 6,480 0.31

آخرین معامله

09:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,470 پایانی 6,480 20.00
بیشترین 6,490 کمترین 6,320
حجم 331,207 دفعات 50
حد قیمت 6,310 - 6,690 ارزش 2.13 میلیارد
حجم مبنا 1.502 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:28
حقیقی حقوقی
23 تعداد خریدار -
331,207 حجم خرید -
18 تعداد فروشنده -
331,207 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد9,017 خرید6,380 فروش6,490 تعداد5,000 دستور1
دستور4 تعداد19,256 خرید6,370 فروش6,500 تعداد20,000 دستور1
دستور3 تعداد24,950 خرید6,360 فروش6,510 تعداد134,985 دستور2
دستور3 تعداد30,288 خرید6,350 فروش6,520 تعداد980 دستور1
دستور1 تعداد1,571 خرید6,340 فروش6,530 تعداد4,500 دستور1

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 890 دوره 6 ماهه
سود TTM 939
P/E TTM 6.912

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 81 P/E مجمع 80.12
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.56 % رتبه 93
6 ماهه 14.02 % رتبه 209
9 ماهه 10.19 % رتبه 293
1 ساله 29.79 % رتبه 426
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.14 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 48.53

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 6,500 درصد تغییر : 2.40 حجم : 11.805 میلیون دفعات : 577
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 6,660 درصد تغییر : 2.62 حجم : 4.39 میلیون دفعات : 332
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 6,490 درصد تغییر : 0.15 حجم : 5.223 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 6,500 درصد تغییر : 2.99 حجم : 11.411 میلیون دفعات : 670
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 6,700 درصد تغییر : 1.06 حجم : 9.554 میلیون دفعات : 599
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 6,630 درصد تغییر : 1.78 حجم : 5.657 میلیون دفعات : 474
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 6,750 درصد تغییر : 0.74 حجم : 6.673 میلیون دفعات : 603
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 6,800 درصد تغییر : 2.87 حجم : 12.637 میلیون دفعات : 857
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 6,610 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.604 میلیون دفعات : 870
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 6,610 درصد تغییر : 2.22 حجم : 7.604 میلیون دفعات : 870
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 6,760 درصد تغییر : 1.03 حجم : 5.929 میلیون دفعات : 608
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 6,830 درصد تغییر : 1.87 حجم : 6.394 میلیون دفعات : 617
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 6,960 درصد تغییر : 2.79 حجم : 9.106 میلیون دفعات : 781
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 7,160 درصد تغییر : 0.42 حجم : 6.067 میلیون دفعات : 701
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 7,190 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.685 میلیون دفعات : 1,146
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شلیا آخرین : 1,000 34,350 حجم : 310,039 ارزش بازار : 2.776 هزار میلیارد تاریخ : 09:18
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها