پلی اکریل ایران

شپلی | سهام - فرابورس
شیمیایی ( الیاف مصنوعی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

الیاف مصنوعی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 12,574 107.25
قیمت پایانی: 6,067 0.00

آخرین معامله

1399/11/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,574 پایانی 6,067 0.00
بیشترین 12,574 کمترین 12,574
حجم 3.383 میلیون دفعات 208
حد قیمت 12,574 - 13,896 ارزش 20.57 میلیارد
حجم مبنا 3.297 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/11/5
حقیقی حقوقی
155 تعداد خریدار -
2.132 میلیون حجم خرید -
27 تعداد فروشنده -
2.132 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/11/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود -79 دوره 9 ماهه
سود TTM -534
P/E TTM -23.547

DPS

آخرین مجمع 1397/09/30
سود واقعی -419 P/E مجمع -30.01
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 93.16 % رتبه 524
6 ماهه 82.75 % رتبه 454
9 ماهه 118.87 % رتبه 591
1 ساله 122.06 % رتبه 589
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
21.665 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 48.53

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 6,067 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.383 میلیون دفعات : 208
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها