پاکسان

شپاکسا | سهام - بورس
شیمیایی ( شوینده ، عطر و محصولات آرایشی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شوینده ، عطر و محصولات آرایشی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,660 4.97
قیمت پایانی: 20,760 4.51

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,740 پایانی 20,760 980.00
بیشترین 22,100 کمترین 20,660
حجم 1.92 میلیون دفعات 553
حد قیمت 21,430 - 23,670 ارزش 40 میلیارد
حجم مبنا 1.916 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
210 تعداد خریدار 4
714,850 حجم خرید 513,492
209 تعداد فروشنده -
1.228 میلیون حجم فروش -
513,492 تغییر مالکیت 513,492

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد860 خرید21,760 فروش22,160 تعداد1,559 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید21,670 فروش22,180 تعداد2,500 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید21,660 فروش22,200 تعداد3,056 دستور1
دستور2 تعداد6,300 خرید21,600 فروش22,210 تعداد3,170 دستور2
دستور1 تعداد500 خرید21,550 فروش22,220 تعداد10,334 دستور2

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 423 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,164
P/E TTM 10.014

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 2,480 P/E مجمع 8.74
سود نقدی 1,250
درصد توزیع 50.4 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.81 % رتبه 269
6 ماهه 19.75 % رتبه 213
9 ماهه 21.71 % رتبه 253
1 ساله 22.4 % رتبه 227
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.421 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.1

P/B

% 32.25

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 21,740 درصد تغییر : 0.32 حجم : 595,282 دفعات : 317
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 21,670 درصد تغییر : 3.90 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 620
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 22,550 درصد تغییر : 2.25 حجم : 1.41 میلیون دفعات : 461
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 23,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.14 میلیون دفعات : 574
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 23,070 درصد تغییر : 1.49 حجم : 1.14 میلیون دفعات : 574
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 23,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.62 میلیون دفعات : 772
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 23,420 درصد تغییر : 0.30 حجم : 2.47 میلیون دفعات : 935
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 23,490 درصد تغییر : 3.62 حجم : 4.09 میلیون دفعات : 1,423
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 22,670 درصد تغییر : 0.92 حجم : 2.67 میلیون دفعات : 762
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 22,880 درصد تغییر : 1.89 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 791
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 23,320 درصد تغییر : 2.30 حجم : 736,576 دفعات : 577
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 23,870 درصد تغییر : 1.08 حجم : 1.69 میلیون دفعات : 923
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 24,130 درصد تغییر : 4.55 حجم : 3.74 میلیون دفعات : 1,175
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 23,080 درصد تغییر : 3.22 حجم : 1.36 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 22,360 درصد تغییر : 0.99 حجم : 1.27 میلیون دفعات : 420
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قرن آخرین : 1,530 29,220 حجم : 823,957 ارزش بازار : 58.94 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شوینده آخرین : 1,050 21,390 حجم : 1.55 میلیون ارزش بازار : 21.59 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگل آخرین : 280.00 7,460 حجم : 551,105 ارزش بازار : 19.916 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شکف آخرین : 22,845 96,986 حجم : 27,076 ارزش بازار : 18.535 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/28
نماد : شکبیر آخرین : 38,007 93,490 حجم : 1.492 میلیون ارزش بازار : 199.739 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شتولی آخرین : 964.00 21,853 حجم : 401,901 ارزش بازار : 5.704 هزار میلیارد تاریخ : 12:01
نماد : شپارس آخرین : 610.00 11,660 حجم : 4.26 میلیون ارزش بازار : 9.104 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ساینا آخرین : 7,928 150,638 حجم : 33,533 ارزش بازار : 15.611 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : پاکشو آخرین : 170.00 5,290 حجم : 8.54 میلیون ارزش بازار : 259.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها