پاکسان

شپاکسا | سهام - بورس
شیمیایی ( شوینده ، عطر و محصولات آرایشی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شوینده ، عطر و محصولات آرایشی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,701 0.77
قیمت پایانی: 2,722 0.00

آخرین معامله

1401/02/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,629 پایانی 2,722 0.00
بیشترین 2,742 کمترین 2,500
حجم - دفعات -
حد قیمت 2,432 - 2,742 ارزش -
حجم مبنا 7.448 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/29
حقیقی حقوقی
1,520 تعداد خریدار 6
116.549 میلیون حجم خرید 3.684 میلیون
860 تعداد فروشنده 7
92.549 میلیون حجم فروش 27.683 میلیون
24 میلیون تغییر مالکیت 24 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/02/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد42,719 خرید2,698 فروش2,700 تعداد1,900 دستور1
دستور2 تعداد4,000 خرید2,694 فروش2,707 تعداد275,960 دستور1
دستور2 تعداد4,209 خرید2,693 فروش2,710 تعداد444,054 دستور2
دستور1 تعداد5,000 خرید2,690 فروش2,720 تعداد49,289 دستور2
دستور1 تعداد8,500 خرید2,685 فروش2,727 تعداد3,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود -60 دوره 3 ماهه
سود TTM 290
P/E TTM 9.372

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 1,113 P/E مجمع 2.45
سود نقدی 700
درصد توزیع 62.89 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 44.66 % رتبه 646
6 ماهه 33.3 % رتبه 624
9 ماهه 8.38 % رتبه 590
1 ساله 8.23 % رتبه 542
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.572 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.17

P/B

% 32.19

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/29 پایانی : 2,722 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/28 پایانی : 2,722 درصد تغییر : 5.22 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 2,587 درصد تغییر : 2.16 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 2,644 درصد تغییر : 0.15 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 2,640 درصد تغییر : 1.53 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 2,681 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/21 پایانی : 2,681 درصد تغییر : 5.55 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 2,540 درصد تغییر : 8.59 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 2,339 درصد تغییر : 3.40 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 2,262 درصد تغییر : 6.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 2,134 درصد تغییر : 7.08 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 1,993 درصد تغییر : 24.22 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 2,630 درصد تغییر : 38.42 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/01/10 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/01/09 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قرن آخرین : 210.00 26,980 حجم : 1.03 میلیون ارزش بازار : 46.56 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شوینده آخرین : 1,410 23,200 حجم : 1.4 میلیون ارزش بازار : 15.17 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شگل آخرین : 360.00 6,310 حجم : 3.2 میلیون ارزش بازار : 10.332 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شکف آخرین : 30,591 43,550 حجم : 27,076 ارزش بازار : 8.063 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شکبیر آخرین : 45,717 101,200 حجم : 1.492 میلیون ارزش بازار : 308.16 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شتولی آخرین : 6,817 16,000 حجم : 401,901 ارزش بازار : 3.375 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شپارس آخرین : 215.00 5,414 حجم : 666,656 ارزش بازار : 4.428 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : ساینا آخرین : 1,650 100,450 حجم : 136,815 ارزش بازار : 6.535 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : پاکشو آخرین : 50.00 6,780 حجم : 2.39 میلیون ارزش بازار : 294.72 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها