نفت پاسارگاد

شپاس | سهام - فرابورس
فرآورده های نفتی ( ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,900 0.26
قیمت پایانی: 20,872 0.39

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,537 پایانی 20,872 82.00
بیشترین 21,500 کمترین 20,535
حجم 718,466 دفعات 343
حد قیمت 20,635 - 22,319 ارزش 14.86 میلیارد
حجم مبنا 2.545 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
53 تعداد خریدار 2
204,097 حجم خرید 367,551
75 تعداد فروشنده 1
471,648 حجم فروش 100,000
267,551 تغییر مالکیت 267,551

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد37,898 خرید20,640 فروش20,889 تعداد1,000 دستور1
دستور8 تعداد51,877 خرید20,635 فروش20,900 تعداد2,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,995 تعداد5,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,999 تعداد2,882 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,000 تعداد1,700 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -713 دوره 9 ماهه
سود TTM 582
P/E TTM 36.003

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 950 P/E مجمع 22.06
سود نقدی 400
درصد توزیع 42.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.27 % رتبه 323
6 ماهه 26.08 % رتبه 252
9 ماهه 2.92 % رتبه 364
1 ساله 34.55 % رتبه 334
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
50.093 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.46

P/B

% 8.2

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 20,872 درصد تغییر : 0.39 حجم : 718,466 دفعات : 343
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 20,954 درصد تغییر : 0.48 حجم : 571,648 دفعات : 161
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 21,056 درصد تغییر : 0.05 حجم : 495,030 دفعات : 185
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 21,066 درصد تغییر : 0.42 حجم : 512,452 دفعات : 181
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 21,155 درصد تغییر : 0.80 حجم : 931,770 دفعات : 100
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 21,326 درصد تغییر : 0.98 حجم : 1.14 میلیون دفعات : 203
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 21,536 درصد تغییر : 0.05 حجم : 335,212 دفعات : 289
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 21,546 درصد تغییر : 0.15 حجم : 544,001 دفعات : 394
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 21,513 درصد تغییر : 0.30 حجم : 349,645 دفعات : 266
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 21,578 درصد تغییر : 1.59 حجم : 1.81 میلیون دفعات : 285
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 21,927 درصد تغییر : 1.36 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 403
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 22,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.6 میلیون دفعات : 439
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 22,229 درصد تغییر : 1.90 حجم : 2.6 میلیون دفعات : 439
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 22,660 درصد تغییر : 0.15 حجم : 510,919 دفعات : 297
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 22,695 درصد تغییر : 0.76 حجم : 1.31 میلیون دفعات : 287
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها