بین المللی محصولات پارس

شپارس | سهام - بورس
شیمیایی ( شوینده ، عطر و محصولات آرایشی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شوینده ، عطر و محصولات آرایشی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,660 1.99
قیمت پایانی: 20,050 0.05

آخرین معامله

10:46
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,660 پایانی 20,050 10.00
بیشترین 19,660 کمترین 19,660
حجم 57,553 دفعات 11
حد قیمت 19,670 - 21,270 ارزش 1.1 میلیارد
حجم مبنا 3.506 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:46
حقیقی حقوقی
12 تعداد خریدار 1
31,438 حجم خرید 50,000
3 تعداد فروشنده -
81,438 حجم فروش -
50,000 تغییر مالکیت 50,000

عرضه و تقاضا

10:46
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,500 خرید15,500 فروش19,670 تعداد1,346,295 دستور161
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,690 تعداد6,765 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,700 تعداد2,300 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,890 تعداد900 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,000 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 276 دوره 3 ماهه
سود TTM 673
P/E TTM 29.801

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 732 P/E مجمع 27.4
سود نقدی 580
درصد توزیع 79.23 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.44 % رتبه 487
6 ماهه 13.59 % رتبه 409
9 ماهه 4.22 % رتبه 448
1 ساله 74.73 % رتبه 428
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.549 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.48

P/B

% 27.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 20,060 درصد تغییر : 0.05 حجم : 81,438 دفعات : 19
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 20,070 درصد تغییر : 0.10 حجم : 147,100 دفعات : 31
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 20,090 درصد تغییر : 0.05 حجم : 58,525 دفعات : 8
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 20,100 درصد تغییر : 0.30 حجم : 374,914 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 20,160 درصد تغییر : 0.64 حجم : 774,486 دفعات : 59
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 20,290 درصد تغییر : 0.39 حجم : 716,644 دفعات : 279
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 20,370 درصد تغییر : 1.78 حجم : 2.91 میلیون دفعات : 625
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 20,740 درصد تغییر : 2.83 حجم : 3.6 میلیون دفعات : 1,372
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 20,170 درصد تغییر : 0.20 حجم : 5.48 میلیون دفعات : 1,880
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 20,130 درصد تغییر : 2.50 حجم : 6.45 میلیون دفعات : 1,969
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 19,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.95 میلیون دفعات : 1,378
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 19,640 درصد تغییر : 1.24 حجم : 7.95 میلیون دفعات : 1,378
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 19,400 درصد تغییر : 4.36 حجم : 4.61 میلیون دفعات : 1,572
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 18,590 درصد تغییر : 5.69 حجم : 3.58 میلیون دفعات : 917
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 17,590 درصد تغییر : 4.08 حجم : 2.48 میلیون دفعات : 728
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قرن آخرین : 1,190 60,590 حجم : 813,743 ارزش بازار : 61.47 هزار میلیارد تاریخ : 12:09
نماد : شوینده آخرین : 620.00 30,810 حجم : 616,034 ارزش بازار : 31.19 هزار میلیارد تاریخ : 11:51
نماد : شگل آخرین : 210.00 10,580 حجم : 83,468 ارزش بازار : 28.054 هزار میلیارد تاریخ : 12:02
نماد : شکف آخرین : 10,145 84,286 حجم : 27,076 ارزش بازار : 18.535 هزار میلیارد تاریخ : 10:58
نماد : شکبیر آخرین : 32,103 87,586 حجم : 1.492 میلیون ارزش بازار : 199.739 هزار میلیارد تاریخ : 09:54
نماد : شتولی آخرین : 12,489 35,306 حجم : 401,901 ارزش بازار : 5.704 هزار میلیارد تاریخ : 11:23
نماد : شپاکسا آخرین : 550.00 27,080 حجم : 93,245 ارزش بازار : 29.808 هزار میلیارد تاریخ : 12:08
نماد : ساینا آخرین : 3,763 162,144 حجم : 2.47 میلیون ارزش بازار : 15.909 هزار میلیارد تاریخ : 12:09
نماد : پاکشو آخرین : 1,620 79,610 حجم : 1.02 میلیون ارزش بازار : 320.56 هزار میلیارد تاریخ : 12:08
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها