نفت پارس

شنفت | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 59,900 0.13
قیمت پایانی: 59,820 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 61,000 پایانی 59,820 0.00
بیشترین 61,000 کمترین 59,610
حجم 756,912 دفعات 482
حد قیمت 57,950 - 64,050 ارزش 45.5 میلیارد
حجم مبنا 1,000,000 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
150 تعداد خریدار 6
268,798 حجم خرید 488,114
206 تعداد فروشنده 3
594,602 حجم فروش 162,310
325,804 تغییر مالکیت 325,804

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد5,176 خرید59,810 فروش59,900 تعداد650 دستور1
دستور1 تعداد333 خرید59,800 فروش60,000 تعداد5,633 دستور6
دستور1 تعداد4,909 خرید59,740 فروش60,020 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد1,643 خرید59,700 فروش60,370 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد2,648 خرید59,610 فروش60,380 تعداد100 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -3,714 دوره 12 ماهه
سود TTM 3,714
P/E TTM 16.107

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 3,714 P/E مجمع 16.11
سود نقدی 2,850
درصد توزیع 76.74 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.79 % رتبه 393
6 ماهه 9.07 % رتبه 326
9 ماهه 6.81 % رتبه 351
1 ساله 28.19 % رتبه 275
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
149.55 هزار میلیارد

ارزش بازار

17.34

P/B

% 9.97

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 59,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 59,820 درصد تغییر : 1.20 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 59,110 درصد تغییر : 0.19 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 59,000 درصد تغییر : 0.73 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 58,570 درصد تغییر : 4.98 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 55,790 درصد تغییر : 0.45 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 55,540 درصد تغییر : 1.67 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 54,630 درصد تغییر : 4.90 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 52,080 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 49,600 درصد تغییر : 3.59 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 47,880 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 47,870 درصد تغییر : 0.19 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 47,780 درصد تغییر : 1.88 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 46,900 درصد تغییر : 1.10 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 46,390 درصد تغییر : 0.13 حجم : 1.72 میلیون دفعات : 725
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 80.00 16,080 حجم : 5.4 میلیون ارزش بازار : 26.4 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شسپا آخرین : 120.00 17,350 حجم : 1.44 میلیون ارزش بازار : 135.47 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/19
نماد : شرانل آخرین : 516.00 46,450 حجم : 416,027 ارزش بازار : 91.868 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شراز آخرین : 6,010 126,212 حجم : - ارزش بازار : 129.653 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : شتران آخرین : 360.00 10,090 حجم : 40.76 میلیون ارزش بازار : 603.75 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : شپنا آخرین : 450.00 13,620 حجم : - ارزش بازار : 863.36 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/26
نماد : شبهرن آخرین : 210.00 13,200 حجم : 2.85 میلیون ارزش بازار : 155.231 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شبریز آخرین : 620.00 37,300 حجم : 12.57 میلیون ارزش بازار : 366.8 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شاوان آخرین : 4,978 104,543 حجم : - ارزش بازار : 119.537 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : شزنگ آخرین : 18,506 145,757 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها