لعابیران

شلعاب | سهام - بورس
شیمیایی ( رنگ بتونه جوهر )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

رنگ بتونه جوهر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,090 1.85
قیمت پایانی: 5,155 0.60

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,190 پایانی 5,155 31.00
بیشترین 5,233 کمترین 5,003
حجم 2.713 میلیون دفعات 450
حد قیمت 4,927 - 5,445 ارزش 13.97 میلیارد
حجم مبنا 2.91 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
177 تعداد خریدار 1
2.628 میلیون حجم خرید 85,000
166 تعداد فروشنده 1
2.698 میلیون حجم فروش 15,000
70,000 تغییر مالکیت 70,000

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد125,000 خرید5,068 فروش5,118 تعداد5,650 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید5,067 فروش5,119 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید5,066 فروش5,120 تعداد6,300 دستور1
دستور2 تعداد6,968 خرید5,060 فروش5,146 تعداد7,996 دستور1
دستور1 تعداد1,183 خرید5,052 فروش5,147 تعداد6,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 108 دوره 6 ماهه
سود TTM 140
P/E TTM 36.821

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 104 P/E مجمع 49.57
سود نقدی 87
درصد توزیع 83.65 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.63 % رتبه 298
6 ماهه 12.03 % رتبه 232
9 ماهه 19.68 % رتبه 300
1 ساله 14.9 % رتبه 261
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.093 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.55

P/B

% 55.21

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 5,155 درصد تغییر : 0.60 حجم : 2.713 میلیون دفعات : 450
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 5,186 درصد تغییر : 4.49 حجم : 10.75 میلیون دفعات : 894
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 4,963 درصد تغییر : 2.41 حجم : 4.432 میلیون دفعات : 563
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 4,846 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.911 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 4,849 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.611 میلیون دفعات : 222
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 4,849 درصد تغییر : 0.35 حجم : 2.421 میلیون دفعات : 286
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 4,866 درصد تغییر : 0.08 حجم : 1.251 میلیون دفعات : 224
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 4,870 درصد تغییر : 0.35 حجم : 1.47 میلیون دفعات : 289
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 4,887 درصد تغییر : 3.44 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 291
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 5,061 درصد تغییر : 3.62 حجم : 5.939 میلیون دفعات : 835
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 4,884 درصد تغییر : 1.75 حجم : 2.741 میلیون دفعات : 439
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 4,800 درصد تغییر : 4.48 حجم : 8.569 میلیون دفعات : 750
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 5,025 درصد تغییر : 4.78 حجم : 15.32 میلیون دفعات : 1,151
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 4,796 درصد تغییر : 3.92 حجم : 4.471 میلیون دفعات : 495
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 4,615 درصد تغییر : 0.65 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 315
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شرنگی آخرین : 1,200 39,450 حجم : 360,369 ارزش بازار : 19.975 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شتوکا آخرین : 630.00 13,660 حجم : 590,770 ارزش بازار : 4.969 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها