لعابیران

شلعاب | سهام - بورس
شیمیایی ( رنگ بتونه جوهر )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

رنگ بتونه جوهر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,150 0.69
قیمت پایانی: 23,430 0.51

آخرین معامله

12:16
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,000 پایانی 23,430 120.00
بیشترین 24,500 کمترین 22,850
حجم 11 میلیون دفعات 5,115
حد قیمت 21,750 - 23,520 ارزش 257.8 میلیارد
حجم مبنا 6.614 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:16
حقیقی حقوقی
2,485 تعداد خریدار -
15.077 میلیون حجم خرید -
1,459 تعداد فروشنده 2
12.378 میلیون حجم فروش 2.699 میلیون
2.699 میلیون تغییر مالکیت 2.699 میلیون

عرضه و تقاضا

12:16
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد182,562 خرید23,520 فروش37,250 تعداد500 دستور1
دستور2 تعداد7,682 خرید23,510 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد817 خرید23,400 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد600 خرید23,400 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور5 تعداد108,578 خرید23,300 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -27 دوره 9 ماهه
سود TTM 25
P/E TTM 947.561

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 18 P/E مجمع 1,295
سود نقدی 17
درصد توزیع 94.44 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 171.94 % رتبه 227
6 ماهه 6.72 % رتبه 369
9 ماهه 4.97 % رتبه 335
1 ساله 19.26 % رتبه 294
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.058 هزار میلیارد

ارزش بازار

47.41

P/B

% 62.82

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 23,310 درصد تغییر : 5.05 حجم : 15.08 میلیون دفعات : 5,364
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 22,190 درصد تغییر : 1.28 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 2,501
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 21,910 درصد تغییر : 0.14 حجم : 170,447 دفعات : 85
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 21,940 درصد تغییر : 0.23 حجم : 240,356 دفعات : 135
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 21,990 درصد تغییر : 0.92 حجم : 10 میلیون دفعات : 4,546
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 21,790 درصد تغییر : 5.01 حجم : 10.42 میلیون دفعات : 3,573
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 20,750 درصد تغییر : 2.52 حجم : 11.32 میلیون دفعات : 2,885
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 20,240 درصد تغییر : 4.87 حجم : 34.61 میلیون دفعات : 7,255
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 19,300 درصد تغییر : 5.99 حجم : 3.17 میلیون دفعات : 432
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 18,210 درصد تغییر : 3.88 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 328
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 17,530 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.95 میلیون دفعات : 2,646
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 17,530 درصد تغییر : 2.94 حجم : 11.95 میلیون دفعات : 2,646
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 17,030 درصد تغییر : 1.05 حجم : 9.83 میلیون دفعات : 2,268
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 17,210 درصد تغییر : 0.12 حجم : 9.98 میلیون دفعات : 2,051
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 17,190 درصد تغییر : 1.60 حجم : 3.41 میلیون دفعات : 717
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شرنگی آخرین : 108,689 206,985 حجم : 62,694 ارزش بازار : 4.62 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/2
نماد : شتوکا آخرین : 1,088 53,337 حجم : 1,163 ارزش بازار : 8.164 هزار میلیارد تاریخ : 11:21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها