کود شیمیائی اوره لردگان

شلرد | سهام - فرابورس
شیمیایی ( پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,590 14.62
قیمت پایانی: 7,718 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,780 پایانی 7,718 0.00
بیشترین 6,832 کمترین 6,590
حجم 16.376 میلیون دفعات 1,438
حد قیمت 6,590 - 6,925 ارزش 126.39 میلیارد
حجم مبنا 3.6 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
392 تعداد خریدار 4
15.983 میلیون حجم خرید 4.303 میلیون
304 تعداد فروشنده 1
20.106 میلیون حجم فروش 179,000
4.124 میلیون تغییر مالکیت 4.124 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,590 تعداد2,834,256 دستور123
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,591 تعداد258 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,600 تعداد72,836 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,624 تعداد13,468 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,647 تعداد1,900 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -81 دوره 9 ماهه
سود TTM -83
P/E TTM -79.699

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -4 P/E مجمع -1,653.75
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.34 % رتبه 108
6 ماهه 2.07 % رتبه 126
9 ماهه 63.46 % رتبه 108
1 ساله 6.9 % رتبه 120
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
69.462 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 7,718 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.376 میلیون دفعات : 1,438
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شجم آخرین : 2,352 9,848 حجم : 2.385 میلیون ارزش بازار : 48.724 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شپترو آخرین : 392.00 4,669 حجم : 18.655 میلیون ارزش بازار : 23.609 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : زنجان آخرین : 2,523 9,162 حجم : 18.863 میلیون ارزش بازار : 23.237 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دهدشت آخرین : 406.00 8,527 حجم : 3.503 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/3
نماد : ممسنی آخرین : 248.00 8,546 حجم : 2.155 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها