پتروشیمی فن آوران

شفن | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 305,600 1.44
قیمت پایانی: 301,270 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 297,200 پایانی 301,270 0.00
بیشترین 306,160 کمترین 291,900
حجم 366,039 دفعات 1,888
حد قیمت 285,160 - 315,160 ارزش 110.3 میلیارد
حجم مبنا 349,467 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
890 تعداد خریدار 1
349,877 حجم خرید 16,162
416 تعداد فروشنده 4
218,837 حجم فروش 147,202
131,040 تغییر مالکیت 131,040

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,036 خرید305,600 فروش305,760 تعداد20 دستور1
دستور2 تعداد350 خرید305,000 فروش305,770 تعداد613 دستور1
دستور2 تعداد22 خرید304,890 فروش305,790 تعداد1,075 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید304,810 فروش305,800 تعداد10,817 دستور10
دستور3 تعداد457 خرید304,500 فروش305,900 تعداد17 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -64,395 دوره 12 ماهه
سود TTM 64,395
P/E TTM 4.678

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 64,395 P/E مجمع 4.68
سود نقدی 64,000
درصد توزیع 99.39 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.21 % رتبه 952
6 ماهه 32.05 % رتبه 958
9 ماهه 29.9 % رتبه 959
1 ساله 2.42 % رتبه 960
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
286.207 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.79

P/B

% 14.42

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 301,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 61,405 دفعات : 333
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 301,270 درصد تغییر : 0.37 حجم : 61,405 دفعات : 333
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 300,160 درصد تغییر : 2.70 حجم : 61,405 دفعات : 333
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 308,480 درصد تغییر : 0.38 حجم : 61,405 دفعات : 333
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 309,660 درصد تغییر : 4.37 حجم : 61,405 دفعات : 333
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 323,820 درصد تغییر : 3.91 حجم : 61,405 دفعات : 333
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 337,010 درصد تغییر : 4.07 حجم : 61,405 دفعات : 333
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 323,830 درصد تغییر : 4.29 حجم : 61,405 دفعات : 333
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 310,510 درصد تغییر : 16.27 حجم : 61,405 دفعات : 333
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 370,850 درصد تغییر : 0.39 حجم : 61,405 دفعات : 333
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 369,400 درصد تغییر : 4.27 حجم : 61,405 دفعات : 333
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 354,290 درصد تغییر : 0.50 حجم : 61,405 دفعات : 333
تاریخ : 1400/04/08 پایانی : 356,070 درصد تغییر : 2.64 حجم : 61,405 دفعات : 333
تاریخ : 1400/04/07 پایانی : 346,900 درصد تغییر : 4.44 حجم : 61,405 دفعات : 333
تاریخ : 1400/04/06 پایانی : 332,150 درصد تغییر : 4.57 حجم : 61,405 دفعات : 333
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 160.00 79,830 حجم : 7.55 میلیون ارزش بازار : 717.03 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : مارون آخرین : 2,613 173,500 حجم : - ارزش بازار : 1397.12 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/23
نماد : کلر آخرین : 240.00 112,580 حجم : 1.05 میلیون ارزش بازار : 36.791 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : کرماشا آخرین : 50.00 40,780 حجم : 5.06 میلیون ارزش بازار : 143.744 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فسا آخرین : 1,558 1,460 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فارس آخرین : 50.00 10,560 حجم : 45.65 میلیون ارزش بازار : 3045.07 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شیران آخرین : 190.00 24,710 حجم : 4.78 میلیون ارزش بازار : 236.377 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 88.00 10,448 حجم : 24.89 میلیون ارزش بازار : 248.201 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شفارس آخرین : 105.00 2,090 حجم : - ارزش بازار : 33.394 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها