پتروشیمی فن آوران

شفن | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 326,900 0.70
قیمت پایانی: 327,460 0.87

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 317,900 پایانی 327,460 2,820.00
بیشترین 333,100 کمترین 324,010
حجم 221,195 دفعات 679
حد قیمت 309,920 - 335,210 ارزش 72.7 میلیارد
حجم مبنا 349,467 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
305 تعداد خریدار 2
263,164 حجم خرید 5,498
288 تعداد فروشنده 3
161,271 حجم فروش 107,391
101,893 تغییر مالکیت 101,893

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد802 خرید332,150 فروش332,150 تعداد1,188 دستور2
دستور1 تعداد876 خرید331,900 فروش332,200 تعداد34 دستور1
دستور1 تعداد147 خرید330,020 فروش332,250 تعداد441 دستور1
دستور4 تعداد1,136 خرید330,000 فروش332,300 تعداد500 دستور1
دستور2 تعداد56 خرید328,200 فروش333,000 تعداد26,386 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -68,800 دوره 9 ماهه
سود TTM 70,888
P/E TTM 4.58

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 16,898 P/E مجمع 19.21
سود نقدی 16,500
درصد توزیع 97.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.62 % رتبه 857
6 ماهه 12.81 % رتبه 859
9 ماهه 2.96 % رتبه 861
1 ساله 229.73 % رتبه 864
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
311.087 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.54

P/B

% 14.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 327,460 درصد تغییر : 0.87 حجم : 221,195 دفعات : 679
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 324,640 درصد تغییر : 2.66 حجم : 268,662 دفعات : 831
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 316,240 درصد تغییر : 0.20 حجم : 84,775 دفعات : 465
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 315,600 درصد تغییر : 1.81 حجم : 318,826 دفعات : 904
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 321,430 درصد تغییر : 0.70 حجم : 108,561 دفعات : 183
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 323,700 درصد تغییر : 0.01 حجم : 112,055 دفعات : 708
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 323,660 درصد تغییر : 0.85 حجم : 138,464 دفعات : 808
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 320,920 درصد تغییر : 1.17 حجم : 179,611 دفعات : 500
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 324,730 درصد تغییر : 0.59 حجم : 88,207 دفعات : 255
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 326,640 درصد تغییر : 1.46 حجم : 260,372 دفعات : 861
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 331,470 درصد تغییر : 0.74 حجم : 166,898 دفعات : 877
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 329,050 درصد تغییر : 0.17 حجم : 69,668 دفعات : 513
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 328,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,168 دفعات : 667
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 328,500 درصد تغییر : 0.08 حجم : 96,168 دفعات : 667
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 328,240 درصد تغییر : 0.25 حجم : 119,297 دفعات : 670
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 630.00 62,020 حجم : 4.27 میلیون ارزش بازار : 566.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : مارون آخرین : 1,206 155,700 حجم : 33,528 ارزش بازار : 1255.168 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کلر آخرین : 2,713 132,949 حجم : 3,010 ارزش بازار : 44.422 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کرماشا آخرین : 710.00 35,530 حجم : 1.92 میلیون ارزش بازار : 128.392 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فسا آخرین : 1,282 1,736 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فارس آخرین : 180.00 9,300 حجم : 28.31 میلیون ارزش بازار : 2729.37 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : شیران آخرین : 1,330 28,210 حجم : - ارزش بازار : 265.49 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 188.00 9,257 حجم : 16.85 میلیون ارزش بازار : 222.71 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : شفارس آخرین : 1,060 52,350 حجم : - ارزش بازار : 33.394 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها