شیمیایی فارس

شفارس | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,532 0.39
قیمت پایانی: 1,511 0.98

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,496 پایانی 1,511 15.00
بیشترین 1,548 کمترین 1,496
حجم 8.688 میلیون دفعات 420
حد قیمت 1,885 - 2,167 ارزش 17.6 میلیارد
حجم مبنا 7.519 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
108 تعداد خریدار 1
4.591 میلیون حجم خرید 4.097 میلیون
84 تعداد فروشنده 1
8.388 میلیون حجم فروش 300,000
3.797 میلیون تغییر مالکیت 3.797 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد14,804 خرید2,019 فروش2,020 تعداد206,710 دستور2
دستور16 تعداد751,185 خرید2,018 فروش2,024 تعداد49,845 دستور1
دستور13 تعداد649,390 خرید2,017 فروش2,027 تعداد7,178 دستور1
دستور14 تعداد667,780 خرید2,016 فروش2,033 تعداد60,000 دستور2
دستور15 تعداد740,550 خرید2,015 فروش2,034 تعداد53,087 دستور2

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 70 دوره 9 ماهه
سود TTM 91
P/E TTM 22.264

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 37 P/E مجمع 54.76
سود نقدی 20
درصد توزیع 54.05 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.18 % رتبه 43
6 ماهه 19.6 % رتبه 69
9 ماهه 1.73 % رتبه 84
1 ساله 80.11 % رتبه 97
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
24.189 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.35

P/B

% 27.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 1,511 درصد تغییر : 0.98 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 1,526 درصد تغییر : 0.52 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 1,534 درصد تغییر : 0.33 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 1,539 درصد تغییر : 1.72 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 1,566 درصد تغییر : 0.64 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 1,576 درصد تغییر : 1.32 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 1,597 درصد تغییر : 0.69 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 1,586 درصد تغییر : 0.56 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 1,595 درصد تغییر : 0.31 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 1,600 درصد تغییر : 0.99 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 1,616 درصد تغییر : 1.70 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 1,644 درصد تغییر : 0.84 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 1,658 درصد تغییر : 0.79 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 1,645 درصد تغییر : 1.11 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 1,627 درصد تغییر : 0.67 حجم : 8.688 میلیون دفعات : 420
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شپدیس آخرین : 730.00 140,790 حجم : 128,626 ارزش بازار : 879.78 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شخارک آخرین : 80.00 45,590 حجم : 153,621 ارزش بازار : 270.24 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شغدیر آخرین : 1,560 72,550 حجم : 79,081 ارزش بازار : 92.716 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شفن آخرین : 4.00 4,437 حجم : 1.325 میلیون ارزش بازار : 153.852 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شیران آخرین : 30.00 4,021 حجم : 1.963 میلیون ارزش بازار : 260.465 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : کرماشا آخرین : 110.00 16,990 حجم : 782,677 ارزش بازار : 189.095 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : نوری آخرین : 420.00 163,100 حجم : 264,813 ارزش بازار : 1345.32 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شصفها آخرین : 39,400 149,150 حجم : 17,626 ارزش بازار : 56.565 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شفارا آخرین : 350.00 4,316 حجم : 677,458 ارزش بازار : 21.699 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/29
نماد : شگویا آخرین : 2,150 12,460 حجم : 709,544 ارزش بازار : 398.176 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها