پتروشیمی غدیر

شغدیر | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 67,900 0.25
قیمت پایانی: 68,070 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 66,900 پایانی 68,070 0.00
بیشترین 69,120 کمترین 65,590
حجم 1.64 میلیون دفعات 1,051
حد قیمت 62,540 - 69,120 ارزش 111.8 میلیارد
حجم مبنا 963,317 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
397 تعداد خریدار 3
1.375 میلیون حجم خرید 268,607
330 تعداد فروشنده 3
1.19 میلیون حجم فروش 452,944
184,337 تغییر مالکیت 184,337

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,007 خرید67,730 فروش67,990 تعداد4,833 دستور1
دستور3 تعداد1,334 خرید67,700 فروش68,000 تعداد180 دستور1
دستور1 تعداد870 خرید67,600 فروش68,120 تعداد743 دستور1
دستور1 تعداد495 خرید67,570 فروش68,200 تعداد250 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید67,510 فروش68,240 تعداد10 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -10,197 دوره 12 ماهه
سود TTM 10,197
P/E TTM 6.675

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 10,197 P/E مجمع 6.68
سود نقدی 10,000
درصد توزیع 98.07 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.7 % رتبه 241
6 ماهه 31.1 % رتبه 349
9 ماهه 48.69 % رتبه 205
1 ساله 48.44 % رتبه 159
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
88.491 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.88

P/B

% 24.99

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 68,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 68,070 درصد تغییر : 3.40 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 65,830 درصد تغییر : 3.13 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 67,960 درصد تغییر : 0.09 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 67,900 درصد تغییر : 2.12 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 69,370 درصد تغییر : 3.14 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 67,260 درصد تغییر : 4.20 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 64,550 درصد تغییر : 0.44 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 64,270 درصد تغییر : 1.20 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 65,050 درصد تغییر : 0.20 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 64,920 درصد تغییر : 0.82 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 64,390 درصد تغییر : 0.81 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 63,870 درصد تغییر : 0.27 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 63,700 درصد تغییر : 0.24 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 63,550 درصد تغییر : 1.23 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 1,589
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 160.00 79,830 حجم : 7.55 میلیون ارزش بازار : 717.03 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : مارون آخرین : 2,613 173,500 حجم : - ارزش بازار : 1397.12 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/23
نماد : کلر آخرین : 240.00 112,580 حجم : 1.05 میلیون ارزش بازار : 36.791 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : کرماشا آخرین : 50.00 40,780 حجم : 5.06 میلیون ارزش بازار : 143.744 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فسا آخرین : 1,558 1,460 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فارس آخرین : 50.00 10,560 حجم : 45.65 میلیون ارزش بازار : 3045.07 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شیران آخرین : 190.00 24,710 حجم : 4.78 میلیون ارزش بازار : 236.377 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 88.00 10,448 حجم : 24.89 میلیون ارزش بازار : 248.201 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شفن آخرین : 4,330 305,600 حجم : 366,039 ارزش بازار : 286.207 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها