پتروشیمی غدیر

شغدیر | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 70,490 0.23
قیمت پایانی: 70,650 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 71,500 پایانی 70,650 0.00
بیشترین 71,850 کمترین 70,250
حجم 602,190 دفعات 905
حد قیمت 67,130 - 74,190 ارزش 51.5 میلیارد
حجم مبنا 520,000 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
150 تعداد خریدار 2
281,480 حجم خرید 96,351
165 تعداد فروشنده 2
372,825 حجم فروش 5,006
91,345 تغییر مالکیت 91,345

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد75 خرید70,950 فروش71,690 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید70,940 فروش71,700 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید70,920 فروش71,890 تعداد1,400 دستور3
دستور1 تعداد90 خرید70,840 فروش71,900 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد110 خرید70,760 فروش71,980 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 3,816 دوره 3 ماهه
سود TTM 15,628
P/E TTM 4.544

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 15,189 P/E مجمع 4.68
سود نقدی 13,600
درصد توزیع 89.54 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.98 % رتبه 140
6 ماهه 16.7 % رتبه 116
9 ماهه 12.16 % رتبه 107
1 ساله 4.11 % رتبه 88
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
112.801 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.46

P/B

% 24.55

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 70,650 درصد تغییر : 0.52 حجم : 602,190 دفعات : 905
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 71,020 درصد تغییر : 0.51 حجم : 602,190 دفعات : 905
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 70,660 درصد تغییر : 1.63 حجم : 602,190 دفعات : 905
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 71,830 درصد تغییر : 1.29 حجم : 602,190 دفعات : 905
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 72,770 درصد تغییر : 1.56 حجم : 602,190 دفعات : 905
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 73,920 درصد تغییر : 0.00 حجم : 602,190 دفعات : 905
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 73,920 درصد تغییر : 0.20 حجم : 602,190 دفعات : 905
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 73,770 درصد تغییر : 1.18 حجم : 602,190 دفعات : 905
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 72,910 درصد تغییر : 0.68 حجم : 602,190 دفعات : 905
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 72,420 درصد تغییر : 0.06 حجم : 602,190 دفعات : 905
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 72,380 درصد تغییر : 1.99 حجم : 602,190 دفعات : 905
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 73,850 درصد تغییر : 1.08 حجم : 602,190 دفعات : 905
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 73,060 درصد تغییر : 0.54 حجم : 602,190 دفعات : 905
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 72,670 درصد تغییر : 0.58 حجم : 602,190 دفعات : 905
تاریخ : 1401/05/03 پایانی : 72,250 درصد تغییر : 7.95 حجم : 602,190 دفعات : 905
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 440.00 90,030 حجم : 3.75 میلیون ارزش بازار : 968.31 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مارون آخرین : 1,000 192,000 حجم : 51,180 ارزش بازار : 1376.8 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/21
نماد : کلر آخرین : 100.00 72,600 حجم : 1.02 میلیون ارزش بازار : 30.359 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 960.00 56,150 حجم : 548,328 ارزش بازار : 186.554 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 2,244 774 حجم : 286,129 ارزش بازار : 2.719 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : فارس آخرین : 120.00 8,090 حجم : - ارزش بازار : 3661.46 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 60.00 9,480 حجم : 3.64 میلیون ارزش بازار : 170.053 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 9,323 73,750 حجم : 8,673 ارزش بازار : 10.676 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگویا آخرین : 130.00 9,560 حجم : 9.22 میلیون ارزش بازار : 264.732 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شفن آخرین : 70.00 6,250 حجم : 5.87 میلیون ارزش بازار : 362.734 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها