صنعتی دوده فام

شصدف | سهام - فرابورس
شیمیایی ( سایر محصولات شیمیایی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

سایر محصولات شیمیایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,263 5.00
قیمت پایانی: 34,408 4.60

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 36,100 پایانی 34,408 1,658.00
بیشترین 36,100 کمترین 34,263
حجم 2.06 میلیون دفعات 1,510
حد قیمت 35,790 - 39,556 ارزش 70.88 میلیارد
حجم مبنا 2.143 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,451 تعداد خریدار 2
8.11 میلیون حجم خرید 220,000
3,249 تعداد فروشنده 3
8.328 میلیون حجم فروش 2,042
217,958 تغییر مالکیت 217,958

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد307 خرید33,884 فروش35,790 تعداد319,176 دستور149
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش35,950 تعداد21 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش35,998 تعداد166 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,000 تعداد38,508 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,050 تعداد2,242 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 918 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,655
P/E TTM 21.792

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 967 P/E مجمع 37.3
سود نقدی 680
درصد توزیع 70.32 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.5 % رتبه 60
6 ماهه 31.69 % رتبه 81
9 ماهه 53.83 % رتبه 160
1 ساله 102.68 % رتبه 182
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
24.086 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.95

P/B

% 20

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 36,066 درصد تغییر : 4.27 حجم : 8.33 میلیون دفعات : 7,399
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 37,673 درصد تغییر : 3.91 حجم : 2.21 میلیون دفعات : 2,124
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 39,205 درصد تغییر : 1.07 حجم : 7.75 میلیون دفعات : 6,922
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 38,790 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.31 میلیون دفعات : 9,116
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 38,790 درصد تغییر : 4.11 حجم : 8.31 میلیون دفعات : 9,116
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 37,259 درصد تغییر : 4.46 حجم : 3.76 میلیون دفعات : 4,416
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 35,667 درصد تغییر : 4.32 حجم : 7.83 میلیون دفعات : 7,107
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 37,277 درصد تغییر : 4.45 حجم : 1.89 میلیون دفعات : 1,888
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 39,011 درصد تغییر : 4.00 حجم : 9.53 میلیون دفعات : 7,600
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 40,636 درصد تغییر : 0.72 حجم : 4.62 میلیون دفعات : 14,211
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 40,932 درصد تغییر : 4.47 حجم : 7.87 میلیون دفعات : 11,705
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 42,847 درصد تغییر : 1.21 حجم : 7.67 میلیون دفعات : 12,263
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 42,334 درصد تغییر : 2.48 حجم : 4.62 میلیون دفعات : 4,036
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 43,409 درصد تغییر : 4.70 حجم : 11.07 میلیون دفعات : 7,379
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 41,459 درصد تغییر : 2.78 حجم : 9.07 میلیون دفعات : 7,183
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپترو آخرین : 660.00 12,710 حجم : 3.9 میلیون ارزش بازار : 23.241 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شکربن آخرین : 6,550 124,450 حجم : 1.11 میلیون ارزش بازار : 31.68 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شدوص آخرین : 1,120 21,400 حجم : 1.68 میلیون ارزش بازار : 10.193 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبصیر آخرین : 5,058 96,200 حجم : 663,897 ارزش بازار : 48.205 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها