شیمیایی سینا

شسینا | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,648 1.92
قیمت پایانی: 1,623 0.37

آخرین معامله

10:44
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,620 پایانی 1,623 6.00
بیشترین 1,689 کمترین 1,573
حجم 47.22 میلیون دفعات 1,994
حد قیمت 1,596 - 1,762 ارزش 77.6 میلیارد
حجم مبنا 378,501 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:44
حقیقی حقوقی
1,658 تعداد خریدار 3
139.972 میلیون حجم خرید 2.1 میلیون
953 تعداد فروشنده 1
141.007 میلیون حجم فروش 1.065 میلیون
1.036 میلیون تغییر مالکیت 1.036 میلیون

عرضه و تقاضا

10:44
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد15,339 خرید1,615 فروش1,619 تعداد420,000 دستور2
دستور1 تعداد10,963 خرید1,610 فروش1,620 تعداد9,242 دستور2
دستور1 تعداد390,650 خرید1,606 فروش1,624 تعداد162,695 دستور3
دستور1 تعداد30,000 خرید1,605 فروش1,625 تعداد33,000 دستور2
دستور3 تعداد13,200 خرید1,602 فروش1,626 تعداد51,000 دستور4

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 44 دوره 6 ماهه
سود TTM 88
P/E TTM 18.281

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 2,417 P/E مجمع 0.67
سود نقدی 1,350
درصد توزیع 55.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 52.55 % رتبه 610
6 ماهه 46.29 % رتبه 596
9 ماهه 70.4 % رتبه 536
1 ساله 77.4 % رتبه 500
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.907 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.27

P/B

% 62.36

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 1,617 درصد تغییر : 3.69 حجم : 142.07 میلیون دفعات : 4,201
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 1,679 درصد تغییر : 4.93 حجم : 10.5 میلیون دفعات : 307
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 1,766 درصد تغییر : 4.80 حجم : 16.67 میلیون دفعات : 731
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 1,855 درصد تغییر : 4.73 حجم : 56.58 میلیون دفعات : 1,784
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 1,947 درصد تغییر : 2.41 حجم : 92.57 میلیون دفعات : 4,238
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 1,995 درصد تغییر : 4.68 حجم : 67.74 میلیون دفعات : 2,556
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 2,093 درصد تغییر : 3.55 حجم : 31.35 میلیون دفعات : 1,438
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 2,170 درصد تغییر : 4.78 حجم : 178.18 میلیون دفعات : 5,531
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 2,279 درصد تغییر : 4.20 حجم : 107.54 میلیون دفعات : 4,481
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 2,379 درصد تغییر : 4.11 حجم : 206 میلیون دفعات : 6,601
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 2,285 درصد تغییر : 4.03 حجم : 63.69 میلیون دفعات : 3,122
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 2,381 درصد تغییر : 2.54 حجم : 2.8 میلیون دفعات : 109
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 2,443 درصد تغییر : 4.94 حجم : 73.38 میلیون دفعات : 2,186
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 2,570 درصد تغییر : 4.85 حجم : 65.88 میلیون دفعات : 2,528
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 2,701 درصد تغییر : 4.53 حجم : 52.36 میلیون دفعات : 2,857
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 4,430 93,180 حجم : 2.53 میلیون ارزش بازار : 831.15 هزار میلیارد تاریخ : 10:41
نماد : مارون آخرین : 3,250 174,000 حجم : 23,642 ارزش بازار : 1366.8 هزار میلیارد تاریخ : 10:42
نماد : کلر آخرین : 3,800 84,900 حجم : 349,715 ارزش بازار : 27.608 هزار میلیارد تاریخ : 10:43
نماد : کرماشا آخرین : 2,290 48,170 حجم : 546,063 ارزش بازار : 164.778 هزار میلیارد تاریخ : 10:42
نماد : فسا آخرین : 2,171 847 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 10:43
نماد : فارس آخرین : 470.00 9,990 حجم : 6.73 میلیون ارزش بازار : 2801.12 هزار میلیارد تاریخ : 10:42
نماد : شیران آخرین : 860.00 18,060 حجم : 1.74 میلیون ارزش بازار : 169.378 هزار میلیارد تاریخ : 10:41
نماد : شمواد آخرین : 13,027 51,400 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 10:35
نماد : شگویا آخرین : 460.00 9,810 حجم : 3.66 میلیون ارزش بازار : 227.837 هزار میلیارد تاریخ : 10:43
نماد : شفن آخرین : 330.00 11,230 حجم : 1.85 میلیون ارزش بازار : 339.212 هزار میلیارد تاریخ : 10:43
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها