نفت سپاهان

شسپا | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,695 1.07
قیمت پایانی: 4,730 0.34

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,661 پایانی 4,730 16.00
بیشترین 4,750 کمترین 4,652
حجم 4.642 میلیون دفعات 343
حد قیمت 4,298 - 4,944 ارزش 21.43 میلیارد
حجم مبنا 22.4 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
32 تعداد خریدار 2
245,324 حجم خرید 3.891 میلیون
34 تعداد فروشنده 1
1.907 میلیون حجم فروش 2.23 میلیون
1.661 میلیون تغییر مالکیت 1.661 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد97,211 خرید4,601 فروش4,603 تعداد142,500 دستور2
دستور10 تعداد255,420 خرید4,600 فروش4,629 تعداد68,747 دستور5
دستور9 تعداد264,390 خرید4,599 فروش4,630 تعداد48,594 دستور2
دستور9 تعداد269,730 خرید4,598 فروش4,644 تعداد50,001 دستور2
دستور10 تعداد278,060 خرید4,597 فروش4,657 تعداد410,000 دستور2

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 533 دوره 9 ماهه
سود TTM 804
P/E TTM 5.748

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 740 P/E مجمع 6.24
سود نقدی 600
درصد توزیع 81.08 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.79 % رتبه 204
6 ماهه 1.39 % رتبه 168
9 ماهه 16.6 % رتبه 187
1 ساله 35.01 % رتبه 164
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
258.776 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.34

P/B

% 14.08

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 4,730 درصد تغییر : 0.34 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 4,746 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 4,746 درصد تغییر : 0.48 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 4,769 درصد تغییر : 0.13 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 4,775 درصد تغییر : 0.21 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 4,785 درصد تغییر : 0.31 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 4,800 درصد تغییر : 0.23 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 4,789 درصد تغییر : 0.15 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 4,796 درصد تغییر : 0.27 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 4,809 درصد تغییر : 0.04 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 4,811 درصد تغییر : 0.02 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 4,812 درصد تغییر : 0.46 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 4,790 درصد تغییر : 0.25 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 4,778 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 4,778 درصد تغییر : 0.36 حجم : 4.642 میلیون دفعات : 343
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 79.00 4,076 حجم : 290,675 ارزش بازار : 23.3 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شبهرن آخرین : 150.00 14,080 حجم : 400,990 ارزش بازار : 245.095 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شپنا آخرین : 90.00 5,240 حجم : 51.037 میلیون ارزش بازار : 1747.9 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شتران آخرین : 51.00 2,651 حجم : 18.398 میلیون ارزش بازار : 1102.92 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شنفت آخرین : 130.00 6,770 حجم : 848,510 ارزش بازار : 158.4 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/26
نماد : شراز آخرین : 220.00 12,800 حجم : 763,144 ارزش بازار : 134.09 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شرانل آخرین : 300.00 73,500 حجم : 14,708 ارزش بازار : 146.8 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شبریز آخرین : 10.00 12,180 حجم : 1.041 میلیون ارزش بازار : 362.1 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شاوان آخرین : 330.00 17,170 حجم : 318,303 ارزش بازار : 138.8 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : شزنگ آخرین : 20,400 83,100 حجم : 13,148 ارزش بازار : 2.898 هزار میلیارد تاریخ : 1403/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها