نفت سپاهان

شسپا | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,535 1.17
قیمت پایانی: 3,505 0.31

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,550 پایانی 3,505 11.00
بیشترین 3,558 کمترین 3,500
حجم 8.059 میلیون دفعات 390
حد قیمت 3,320 - 3,668 ارزش 28.41 میلیارد
حجم مبنا 22.4 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
101 تعداد خریدار 6
3.37 میلیون حجم خرید 4.69 میلیون
158 تعداد فروشنده 2
5.524 میلیون حجم فروش 2.536 میلیون
2.154 میلیون تغییر مالکیت 2.154 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,665 خرید3,521 فروش3,534 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد50,000 خرید3,513 فروش3,535 تعداد111,440 دستور2
دستور1 تعداد11,500 خرید3,511 فروش3,537 تعداد50,000 دستور1
دستور2 تعداد82,000 خرید3,506 فروش3,538 تعداد2,234 دستور2
دستور1 تعداد200,000 خرید3,505 فروش3,539 تعداد3,500 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 340 دوره 6 ماهه
سود TTM 614
P/E TTM 5.708

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 612 P/E مجمع 5.73
سود نقدی 600
درصد توزیع 98.04 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.88 % رتبه 106
6 ماهه 18.37 % رتبه 105
9 ماهه 44.49 % رتبه 84
1 ساله 21.52 % رتبه 81
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
196.28 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.29

P/B

% 13.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 3,505 درصد تغییر : 0.32 حجم : 8.059 میلیون دفعات : 390
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 3,494 درصد تغییر : 0.40 حجم : 6.496 میلیون دفعات : 434
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 3,480 درصد تغییر : 0.20 حجم : 11.73 میلیون دفعات : 519
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 3,487 درصد تغییر : 0.03 حجم : 12.821 میلیون دفعات : 467
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 3,486 درصد تغییر : 0.29 حجم : 9.554 میلیون دفعات : 433
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 3,496 درصد تغییر : 0.12 حجم : 7.475 میلیون دفعات : 327
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 3,492 درصد تغییر : 0.23 حجم : 6.698 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 3,484 درصد تغییر : 0.06 حجم : 7.666 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 3,482 درصد تغییر : 1.16 حجم : 9.441 میلیون دفعات : 596
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 3,523 درصد تغییر : 2.59 حجم : 20.999 میلیون دفعات : 1,024
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 3,434 درصد تغییر : 1.33 حجم : 14.717 میلیون دفعات : 739
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 3,389 درصد تغییر : 0.09 حجم : 20.689 میلیون دفعات : 772
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 3,386 درصد تغییر : 0.56 حجم : 42.348 میلیون دفعات : 1,382
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 3,367 درصد تغییر : 1.12 حجم : 30.207 میلیون دفعات : 1,566
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 3,405 درصد تغییر : 2.75 حجم : 42.427 میلیون دفعات : 1,452
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 90.00 3,602 حجم : 5.685 میلیون ارزش بازار : 18.02 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شنفت آخرین : 50.00 7,170 حجم : 3.31 میلیون ارزش بازار : 120.176 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شرانل آخرین : 350.00 49,950 حجم : 215,599 ارزش بازار : 99.4 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شراز آخرین : 100.00 13,010 حجم : 191,124 ارزش بازار : 134.814 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شتران آخرین : 8.00 3,562 حجم : 56.026 میلیون ارزش بازار : 991.1 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شپنا آخرین : 20.00 7,120 حجم : 82.619 میلیون ارزش بازار : 1364.2 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شبهرن آخرین : 150.00 15,700 حجم : 3.709 میلیون ارزش بازار : 186.54 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شبریز آخرین : 240.00 16,050 حجم : 3.354 میلیون ارزش بازار : 486.9 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شاوان آخرین : 70.00 19,800 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 164.195 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شزنگ آخرین : 100.00 59,100 حجم : 126,441 ارزش بازار : 1.642 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها