نفت سپاهان

شسپا | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,090 0.16
قیمت پایانی: 3,095 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,134 پایانی 3,095 0.00
بیشترین 3,135 کمترین 3,061
حجم 16.3 میلیون دفعات 1,101
حد قیمت 2,945 - 3,255 ارزش 49.8 میلیارد
حجم مبنا 22.4 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
159 تعداد خریدار 5
8.545 میلیون حجم خرید 7.975 میلیون
226 تعداد فروشنده 3
10.96 میلیون حجم فروش 5.56 میلیون
2.415 میلیون تغییر مالکیت 2.415 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200,000 خرید3,123 فروش3,130 تعداد75,000 دستور1
دستور1 تعداد200,000 خرید3,122 فروش3,131 تعداد6,783 دستور1
دستور2 تعداد201,336 خرید3,121 فروش3,132 تعداد63,518 دستور3
دستور3 تعداد280,793 خرید3,120 فروش3,134 تعداد3,618 دستور1
دستور1 تعداد6,000 خرید3,115 فروش3,135 تعداد11,800 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 164 دوره 3 ماهه
سود TTM 648
P/E TTM 4.807

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 612 P/E مجمع 5.09
سود نقدی 600
درصد توزیع 98.04 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.33 % رتبه 130
6 ماهه 31.88 % رتبه 88
9 ماهه 1.84 % رتبه 86
1 ساله 33.49 % رتبه 78
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
168.672 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.03

P/B

% 13.3

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 3,095 درصد تغییر : 0.23 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 3,102 درصد تغییر : 0.07 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.85 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 3,074 درصد تغییر : 0.16 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 3,069 درصد تغییر : 0.85 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 3,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 3,043 درصد تغییر : 0.26 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 3,051 درصد تغییر : 0.33 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 3,041 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 3,041 درصد تغییر : 1.77 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 2,988 درصد تغییر : 1.08 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 2,956 درصد تغییر : 0.14 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 2,952 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 2,952 درصد تغییر : 1.04 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 2,983 درصد تغییر : 0.27 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 1,101
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 26.00 3,086 حجم : 4.77 میلیون ارزش بازار : 20.09 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شنفت آخرین : 110.00 6,990 حجم : 487,101 ارزش بازار : 140.706 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شرانل آخرین : 1,350 44,100 حجم : 524,788 ارزش بازار : 87.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شراز آخرین : 130.00 12,040 حجم : 191,124 ارزش بازار : 134.814 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شتران آخرین : 37.00 4,880 حجم : 303.78 میلیون ارزش بازار : 943.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شپنا آخرین : 30.00 5,910 حجم : 128.99 میلیون ارزش بازار : 979.111 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شبهرن آخرین : - 13,200 حجم : 1.57 میلیون ارزش بازار : 132.765 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبریز آخرین : 210.00 15,170 حجم : 4.07 میلیون ارزش بازار : 396.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شاوان آخرین : 140.00 18,140 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 164.195 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شزنگ آخرین : 55,901 71,350 حجم : 242,849 ارزش بازار : 2.181 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها