نفت سپاهان

شسپا | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,386 4.73
قیمت پایانی: 3,397 4.42

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,550 پایانی 3,397 157.00
بیشترین 3,550 کمترین 3,377
حجم 64.9 میلیون دفعات 3,297
حد قیمت 3,268 - 3,612 ارزش 220.4 میلیارد
حجم مبنا 2.4 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,216 تعداد خریدار 5
50.963 میلیون حجم خرید 1.25 میلیون
906 تعداد فروشنده 8
42.985 میلیون حجم فروش 9.227 میلیون
7.978 میلیون تغییر مالکیت 7.978 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید3,480 فروش3,500 تعداد14,919 دستور1
دستور2 تعداد4,336 خرید3,479 فروش3,510 تعداد201,500 دستور2
دستور1 تعداد31,069 خرید3,473 فروش3,520 تعداد153,873 دستور2
دستور3 تعداد53,249 خرید3,470 فروش3,530 تعداد202,531 دستور2
دستور1 تعداد1,490 خرید3,466 فروش3,555 تعداد59,924 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 128 دوره 3 ماهه
سود TTM 408
P/E TTM 8.711

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,843 P/E مجمع 1.93
سود نقدی 1,100
درصد توزیع 59.69 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.02 % رتبه 568
6 ماهه 35.73 % رتبه 381
9 ماهه 27.54 % رتبه 370
1 ساله 46.53 % رتبه 299
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
190.232 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.06

P/B

% 13.24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 3,554 درصد تغییر : 3.31 حجم : 52.21 میلیون دفعات : 3,161
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 3,440 درصد تغییر : 0.43 حجم : 58.11 میلیون دفعات : 3,111
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 3,455 درصد تغییر : 4.64 حجم : 60.21 میلیون دفعات : 3,667
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 3,623 درصد تغییر : 0.00 حجم : 56.4 میلیون دفعات : 4,244
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 3,623 درصد تغییر : 1.66 حجم : 58.67 میلیون دفعات : 4,256
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 3,684 درصد تغییر : 2.88 حجم : 83.32 میلیون دفعات : 5,237
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 3,581 درصد تغییر : 3.80 حجم : 122.9 میلیون دفعات : 4,961
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 3,450 درصد تغییر : 4.49 حجم : 145.38 میلیون دفعات : 6,306
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 3,612 درصد تغییر : 2.14 حجم : 114.11 میلیون دفعات : 7,013
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 3,691 درصد تغییر : 2.61 حجم : 183.43 میلیون دفعات : 11,203
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 3,790 درصد تغییر : 4.93 حجم : 884.6 میلیون دفعات : 22,340
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 3,612 درصد تغییر : 5.00 حجم : 41.38 میلیون دفعات : 682
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 3,440 درصد تغییر : 4.97 حجم : 27.15 میلیون دفعات : 396
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 3,277 درصد تغییر : 2.41 حجم : 10.73 میلیون دفعات : 273
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 3,200 درصد تغییر : 1.85 حجم : 8.31 میلیون دفعات : 230
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 840.00 16,130 حجم : 2.58 میلیون ارزش بازار : 26.912 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شنفت آخرین : 600.00 60,150 حجم : 1.5 میلیون ارزش بازار : 149.925 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/23
نماد : شرانل آخرین : 2,315 44,780 حجم : 1.48 میلیون ارزش بازار : 90.288 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شراز آخرین : 489.00 119,000 حجم : 242,794 ارزش بازار : 122.31 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شتران آخرین : 80.00 10,180 حجم : 114.2 میلیون ارزش بازار : 754.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شپنا آخرین : 310.00 12,110 حجم : 78.92 میلیون ارزش بازار : 918.08 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبهرن آخرین : 360.00 12,120 حجم : 2.66 میلیون ارزش بازار : 146.388 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبریز آخرین : 1,460 37,420 حجم : 12.46 میلیون ارزش بازار : 371.8 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شاوان آخرین : 3,230 106,500 حجم : 594,189 ارزش بازار : 123.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شزنگ آخرین : 5,927 121,324 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها