صنایع پتروشیمی گلستان

شستان | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,138 12.84
قیمت پایانی: 3,667 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,150 پایانی 3,667 0.00
بیشترین 4,174 کمترین 4,025
حجم 20.176 میلیون دفعات 1,077
حد قیمت 4,004 - 4,166 ارزش 73.98 میلیارد
حجم مبنا 1.177 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
15 تعداد خریدار -
172,651 حجم خرید -
22 تعداد فروشنده -
172,651 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,461 خرید4,050 فروش4,166 تعداد7,066 دستور3
دستور1 تعداد1,741 خرید4,005 فروش4,400 تعداد690,000 دستور4
دستور1 تعداد5,500 خرید4,004 فروش4,700 تعداد290,815 دستور2
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 11 دوره 12 ماهه
سود TTM 11
P/E TTM 372.091

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 7 P/E مجمع 584.71
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.09 % رتبه 1084
6 ماهه 13.5 % رتبه 1084
9 ماهه 14.46 % رتبه 1084
1 ساله 33.24 % رتبه 1084
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.969 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 440.00 90,030 حجم : 3.75 میلیون ارزش بازار : 968.31 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مارون آخرین : 1,000 192,000 حجم : 51,180 ارزش بازار : 1376.8 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/21
نماد : کلر آخرین : 100.00 72,600 حجم : 1.02 میلیون ارزش بازار : 30.359 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 960.00 56,150 حجم : 548,328 ارزش بازار : 186.554 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 2,244 774 حجم : 286,129 ارزش بازار : 2.719 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : فارس آخرین : 120.00 8,090 حجم : - ارزش بازار : 3661.46 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 60.00 9,480 حجم : 3.64 میلیون ارزش بازار : 170.053 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 9,323 73,750 حجم : 8,673 ارزش بازار : 10.676 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگویا آخرین : 130.00 9,560 حجم : 9.22 میلیون ارزش بازار : 264.732 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شفن آخرین : 70.00 6,250 حجم : 5.87 میلیون ارزش بازار : 362.734 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها