صنایع پتروشیمی گلستان

شستان | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,596 1.94
قیمت پایانی: 3,667 0.00

آخرین معامله

1400/06/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,595 پایانی 3,667 0.00
بیشترین 3,596 کمترین 3,505
حجم 20.176 میلیون دفعات 1,077
حد قیمت 3,456 - 3,596 ارزش 73.98 میلیارد
حجم مبنا 2.64 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/06/28
حقیقی حقوقی
85 تعداد خریدار 1
2.243 میلیون حجم خرید 613,500
90 تعداد فروشنده -
2.856 میلیون حجم فروش -
613,500 تغییر مالکیت 613,500

عرضه و تقاضا

1400/06/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور13 تعداد50,492 خرید3,596 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد387 خرید3,555 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد2,000 خرید3,552 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد5,000 خرید3,530 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد14,145 خرید3,522 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 5 دوره 3 ماهه
سود TTM 11
P/E TTM 326.818

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -3 P/E مجمع -1,198.33
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.26 % رتبه 1053
6 ماهه 15.91 % رتبه 1054
9 ماهه 6.92 % رتبه 1055
1 ساله 6.92 % رتبه 1055
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.734 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
تاریخ : 1400/06/09 پایانی : 3,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.176 میلیون دفعات : 1,077
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 4,780 98,850 حجم : 2.69 میلیون ارزش بازار : 893.61 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : مارون آخرین : 7,130 179,000 حجم : 85,901 ارزش بازار : 1483.856 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : کلر آخرین : 5,793 110,083 حجم : 697,074 ارزش بازار : 36.804 هزار میلیارد تاریخ : 11:41
نماد : کرماشا آخرین : 850.00 44,120 حجم : 1.01 میلیون ارزش بازار : 156.802 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : فسا آخرین : 1,682 1,336 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 11:32
نماد : فارس آخرین : 250.00 12,010 حجم : 40.57 میلیون ارزش بازار : 3475.57 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : شیران آخرین : 1,040 24,000 حجم : 2.68 میلیون ارزش بازار : 235.124 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 545.00 10,459 حجم : 13.89 میلیون ارزش بازار : 252.107 هزار میلیارد تاریخ : 11:41
نماد : شفن آخرین : 9,180 376,060 حجم : 242,724 ارزش بازار : 359.604 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها