سر. تامین اجتماعی

شستا | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22,650 3.38
قیمت پایانی: 22,620 3.24

آخرین معامله

16:46
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,300 پایانی 22,620 710.00
بیشترین 23,000 کمترین 20,830
حجم 282.38 میلیون دفعات 61,572
حد قیمت 19,220 - 21,240 ارزش 6.388 هزار میلیارد
حجم مبنا 3.872 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

16:46
حقیقی حقوقی
445 تعداد خریدار 4
32.498 میلیون حجم خرید 2 میلیون
4,263 تعداد فروشنده 7
10.339 میلیون حجم فروش 24.159 میلیون
22.159 میلیون تغییر مالکیت 22.159 میلیون

عرضه و تقاضا

16:46
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5673 تعداد36,136,844 خرید21,240 فروش21,400 تعداد636 دستور1
دستور25 تعداد124,149 خرید21,230 فروش21,450 تعداد8,466 دستور6
دستور16 تعداد27,175 خرید21,220 فروش21,480 تعداد950 دستور1
دستور13 تعداد18,747 خرید21,210 فروش21,500 تعداد474 دستور2
دستور36 تعداد134,884 خرید21,200 فروش21,520 تعداد17,200 دستور1

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود 1,085 دوره 6 ماهه
سود TTM 3,364
P/E TTM 6.314

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 2,410 P/E مجمع 8.81
سود نقدی 1,200
درصد توزیع 49.79 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 42.3 % رتبه 2
6 ماهه 46.98 % رتبه 4
9 ماهه 137.4 % رتبه 5
1 ساله 149.19 % رتبه 5
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1809.6 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.47

P/B

% 11.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 21,910 درصد تغییر : 3.15 حجم : 330.6 میلیون دفعات : 70,932
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 21,240 درصد تغییر : 4.99 حجم : 34.5 میلیون دفعات : 5,357
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 20,230 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60.7 میلیون دفعات : 10,440
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 20,230 درصد تغییر : 4.66 حجم : 60.7 میلیون دفعات : 10,440
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 19,330 درصد تغییر : 2.28 حجم : 180.43 میلیون دفعات : 44,268
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 18,900 درصد تغییر : 4.74 حجم : 72.43 میلیون دفعات : 13,284
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 19,840 درصد تغییر : 3.60 حجم : 166.89 میلیون دفعات : 35,024
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 20,580 درصد تغییر : 3.63 حجم : 341.58 میلیون دفعات : 71,756
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 19,860 درصد تغییر : 3.92 حجم : 150.8 میلیون دفعات : 31,891
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 20,670 درصد تغییر : 4.66 حجم : 256.61 میلیون دفعات : 43,683
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 19,750 درصد تغییر : 4.66 حجم : 108.02 میلیون دفعات : 21,466
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 18,870 درصد تغییر : 3.82 حجم : 158.62 میلیون دفعات : 55,313
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 19,620 درصد تغییر : 0.00 حجم : 170.58 میلیون دفعات : 56,060
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 19,620 درصد تغییر : 3.97 حجم : 170.58 میلیون دفعات : 56,060
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 4.31 حجم : 114.02 میلیون دفعات : 41,178
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وغدیر آخرین : 550.00 11,580 حجم : 60.76 میلیون ارزش بازار : 822.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصندوق آخرین : 70.00 13,050 حجم : 4.93 میلیون ارزش بازار : 351.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبانک آخرین : - 8,380 حجم : 10.49 میلیون ارزش بازار : 225.358 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وامید آخرین : 200.00 39,500 حجم : 1.92 میلیون ارزش بازار : 1192.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها