سر. تامین اجتماعی

شستا | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,353 0.07
قیمت پایانی: 1,354 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,353 پایانی 1,354 0.00
بیشترین 1,363 کمترین 1,345
حجم 342.448 میلیون دفعات 7,066
حد قیمت 1,286 - 1,420 ارزش 463.67 میلیارد
حجم مبنا 88.692 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,798 تعداد خریدار 8
200.852 میلیون حجم خرید 141.596 میلیون
3,095 تعداد فروشنده 12
321.297 میلیون حجم فروش 21.151 میلیون
120.445 میلیون تغییر مالکیت 120.445 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور12 تعداد2,600,188 خرید1,353 فروش1,353 تعداد5,000 دستور1
دستور27 تعداد5,296,886 خرید1,352 فروش1,355 تعداد10,000 دستور1
دستور54 تعداد10,324,730 خرید1,351 فروش1,356 تعداد766,741 دستور11
دستور120 تعداد15,814,157 خرید1,350 فروش1,357 تعداد479,299 دستور12
دستور31 تعداد4,699,837 خرید1,349 فروش1,358 تعداد766,758 دستور18

EPS

سال مالی 1402/03/31
تحقق سود 2 دوره 6 ماهه
سود TTM 130
P/E TTM 10.415

DPS

آخرین مجمع 1401/03/31
سود واقعی 130 P/E مجمع 10.42
سود نقدی 135
درصد توزیع 103.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.88 % رتبه 1
6 ماهه 59.67 % رتبه 1
9 ماهه 54.62 % رتبه 1
1 ساله 55.75 % رتبه 1
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2215.162 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.25

P/B

% 12.97

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 1,354 درصد تغییر : 0.07 حجم : 342.448 میلیون دفعات : 7,066
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 1,353 درصد تغییر : 0.00 حجم : 430.563 میلیون دفعات : 7,420
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 1,353 درصد تغییر : 0.59 حجم : 430.563 میلیون دفعات : 7,420
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 1,361 درصد تغییر : 0.07 حجم : 443.867 میلیون دفعات : 8,621
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 1,360 درصد تغییر : 0.07 حجم : 453.074 میلیون دفعات : 8,637
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 1,359 درصد تغییر : 2.79 حجم : 831.096 میلیون دفعات : 14,693
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 1,398 درصد تغییر : 1.48 حجم : 694.369 میلیون دفعات : 12,012
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 1,419 درصد تغییر : 0.00 حجم : 783.717 میلیون دفعات : 12,569
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 1,419 درصد تغییر : 0.35 حجم : 783.717 میلیون دفعات : 12,569
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 1,414 درصد تغییر : 0.21 حجم : 645.757 میلیون دفعات : 12,061
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 1,411 درصد تغییر : 0.64 حجم : 550.241 میلیون دفعات : 10,285
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 1,402 درصد تغییر : 1.15 حجم : 580.793 میلیون دفعات : 10,583
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 1,386 درصد تغییر : 1.07 حجم : 641.382 میلیون دفعات : 14,168
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 1,401 درصد تغییر : 0.00 حجم : 521.886 میلیون دفعات : 10,958
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 1,401 درصد تغییر : 1.16 حجم : 521.886 میلیون دفعات : 10,958
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وغدیر آخرین : 160.00 23,330 حجم : 18.287 میلیون ارزش بازار : 1691.28 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصندوق آخرین : 70.00 20,320 حجم : 10.542 میلیون ارزش بازار : 831.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبانک آخرین : 60.00 12,120 حجم : 4.439 میلیون ارزش بازار : 328.635 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وامید آخرین : 110.00 16,830 حجم : 2.479 میلیون ارزش بازار : 1642.837 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها