سر. تامین اجتماعی

شستا | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 965 0.21
قیمت پایانی: 967 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 973 پایانی 967 0.00
بیشترین 977 کمترین 961
حجم 2.98 میلیارد دفعات 46,004
حد قیمت 927 - 1,023 ارزش 3.076 هزار میلیارد
حجم مبنا 126.316 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,953 تعداد خریدار 10
373.19 میلیون حجم خرید 151.699 میلیون
2,606 تعداد فروشنده 11
464.279 میلیون حجم فروش 60.609 میلیون
91.089 میلیون تغییر مالکیت 91.089 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد205,309 خرید966 فروش968 تعداد1,183,831 دستور14
دستور19 تعداد2,458,530 خرید965 فروش969 تعداد1,323,405 دستور12
دستور19 تعداد858,415 خرید964 فروش970 تعداد3,813,811 دستور46
دستور10 تعداد714,776 خرید963 فروش971 تعداد1,280,163 دستور11
دستور17 تعداد1,661,369 خرید962 فروش972 تعداد1,385,915 دستور18

EPS

سال مالی 1401/03/31
تحقق سود 1 دوره 9 ماهه
سود TTM 140
P/E TTM 6.969

DPS

آخرین مجمع 1400/03/31
سود واقعی 2,194 P/E مجمع 0.44
سود نقدی 1,350
درصد توزیع 61.53 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.03 % رتبه 1
6 ماهه 6.69 % رتبه 1
9 ماهه 2.47 % رتبه 1
1 ساله 13.5 % رتبه 1
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1624.561 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.29

P/B

% 10.04

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 967 درصد تغییر : 0.62 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 973 درصد تغییر : 0.21 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 975 درصد تغییر : 0.83 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 967 درصد تغییر : 0.82 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 975 درصد تغییر : 4.61 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 932 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 932 درصد تغییر : 1.27 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 944 درصد تغییر : 0.42 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 948 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 948 درصد تغییر : 2.60 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 924 درصد تغییر : 0.33 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 921 درصد تغییر : 0.44 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 917 درصد تغییر : 0.55 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 912 درصد تغییر : 1.94 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 930 درصد تغییر : 0.76 حجم : 2.98 میلیارد دفعات : 46,004
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وغدیر آخرین : 10.00 14,300 حجم : 12.95 میلیون ارزش بازار : 962.64 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصندوق آخرین : 120.00 11,150 حجم : 3.67 میلیون ارزش بازار : 519.41 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبانک آخرین : 40.00 9,490 حجم : 6.82 میلیون ارزش بازار : 227.265 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وامید آخرین : 260.00 12,650 حجم : 648,498 ارزش بازار : 1366.445 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها