سر. تامین اجتماعی

شستا | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,960 0.54
قیمت پایانی: 13,030 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,270 پایانی 13,030 0.00
بیشترین 13,340 کمترین 12,860
حجم 135.07 میلیون دفعات 28,786
حد قیمت 12,260 - 13,540 ارزش 1.76 هزار میلیارد
حجم مبنا 3.872 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
12,297 تعداد خریدار 14
131.001 میلیون حجم خرید 4.069 میلیون
9,283 تعداد فروشنده 22
115.03 میلیون حجم فروش 20.04 میلیون
15.97 میلیون تغییر مالکیت 15.97 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد2,500 خرید12,960 فروش12,960 تعداد6,455 دستور1
دستور4 تعداد73,553 خرید12,950 فروش12,970 تعداد5,713 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید12,940 فروش12,980 تعداد10,395 دستور5
دستور12 تعداد71,906 خرید12,930 فروش12,990 تعداد118,477 دستور30
دستور31 تعداد590,367 خرید12,920 فروش13,000 تعداد1,241,089 دستور123

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود 597 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,702
P/E TTM 7.657

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 2,410 P/E مجمع 5.41
سود نقدی 1,200
درصد توزیع 49.79 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.68 % رتبه 4
6 ماهه 11.26 % رتبه 4
9 ماهه 35.12 % رتبه 2
1 ساله 32.93 % رتبه 4
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1850.26 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.89

P/B

% 11.08

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 13,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 13,030 درصد تغییر : 1.01 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 12,900 درصد تغییر : 2.46 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 12,590 درصد تغییر : 0.40 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 12,640 درصد تغییر : 0.24 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 12,670 درصد تغییر : 2.39 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 12,980 درصد تغییر : 0.31 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 12,940 درصد تغییر : 1.75 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 13,170 درصد تغییر : 3.30 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 13,620 درصد تغییر : 0.95 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 13,750 درصد تغییر : 4.80 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 13,120 درصد تغییر : 1.28 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 13,290 درصد تغییر : 1.63 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 13,510 درصد تغییر : 2.38 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 13,840 درصد تغییر : 2.44 حجم : 24.23 میلیون دفعات : 7,558
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وغدیر آخرین : 30.00 12,900 حجم : 59.62 میلیون ارزش بازار : 930.96 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وصندوق آخرین : - 16,800 حجم : 23.25 میلیون ارزش بازار : 453.6 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وبانک آخرین : 30.00 7,710 حجم : 22.99 میلیون ارزش بازار : 209.28 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وامید آخرین : 150.00 10,310 حجم : 3.24 میلیون ارزش بازار : 1014.408 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها