سر. تامین اجتماعی

شستا | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,219 1.58
قیمت پایانی: 1,226 2.17

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,198 پایانی 1,226 26.00
بیشترین 1,238 کمترین 1,198
حجم 463.543 میلیون دفعات 7,373
حد قیمت 1,140 - 1,260 ارزش 568.32 میلیارد
حجم مبنا 100 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
1,700 تعداد خریدار 36
265.088 میلیون حجم خرید 198.454 میلیون
2,271 تعداد فروشنده 27
340.294 میلیون حجم فروش 123.249 میلیون
75.206 میلیون تغییر مالکیت 75.206 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور9 تعداد1,636,206 خرید1,218 فروش1,219 تعداد7,959 دستور1
دستور3 تعداد426,000 خرید1,217 فروش1,220 تعداد4,246,211 دستور20
دستور4 تعداد392,303 خرید1,216 فروش1,222 تعداد143,088 دستور5
دستور10 تعداد1,544,255 خرید1,215 فروش1,223 تعداد146,919 دستور5
دستور13 تعداد2,895,677 خرید1,214 فروش1,224 تعداد283,615 دستور5

EPS

سال مالی 1403/03/31
تحقق سود -3 دوره 3 ماهه
سود TTM 197
P/E TTM 6.225

DPS

آخرین مجمع 1402/03/31
سود واقعی 201 P/E مجمع 6.1
سود نقدی 188
درصد توزیع 93.53 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.38 % رتبه 1
6 ماهه 0.88 % رتبه 1
9 ماهه 17.78 % رتبه 1
1 ساله 61.67 % رتبه 1
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2005.753 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.95

P/B

% 12.98

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 1,200 درصد تغییر : 1.44 حجم : 301.546 میلیون دفعات : 5,535
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 1,183 درصد تغییر : 0.09 حجم : 243.765 میلیون دفعات : 3,669
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 1,182 درصد تغییر : 0.43 حجم : 217.244 میلیون دفعات : 3,735
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 1,177 درصد تغییر : 0.59 حجم : 202.85 میلیون دفعات : 4,074
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 1,184 درصد تغییر : 0.00 حجم : 299.253 میلیون دفعات : 4,899
تاریخ : 1402/08/30 پایانی : 1,184 درصد تغییر : 1.02 حجم : 300.701 میلیون دفعات : 5,981
تاریخ : 1402/08/29 پایانی : 1,172 درصد تغییر : 0.00 حجم : 338.652 میلیون دفعات : 4,823
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 1,172 درصد تغییر : 0.00 حجم : 282.978 میلیون دفعات : 4,004
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 1,172 درصد تغییر : 0.68 حجم : 308.062 میلیون دفعات : 5,246
تاریخ : 1402/08/24 پایانی : 1,180 درصد تغییر : 0.51 حجم : 320.452 میلیون دفعات : 4,539
تاریخ : 1402/08/23 پایانی : 1,186 درصد تغییر : 1.17 حجم : 325.831 میلیون دفعات : 5,243
تاریخ : 1402/08/22 پایانی : 1,200 درصد تغییر : 0.59 حجم : 538.393 میلیون دفعات : 7,156
تاریخ : 1402/08/21 پایانی : 1,193 درصد تغییر : 1.36 حجم : 505.791 میلیون دفعات : 7,365
تاریخ : 1402/08/20 پایانی : 1,177 درصد تغییر : 1.64 حجم : 383.916 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 1,158 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313.437 میلیون دفعات : 4,868
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وغدیر آخرین : 10.00 21,540 حجم : 14.143 میلیون ارزش بازار : 1561.68 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصندوق آخرین : 80.00 15,410 حجم : 3.374 میلیون ارزش بازار : 628.266 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وبانک آخرین : 140.00 10,590 حجم : 4.756 میلیون ارزش بازار : 287.215 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وامید آخرین : 10.00 13,680 حجم : 1.487 میلیون ارزش بازار : 1326.683 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکغدیر آخرین : 230.00 14,200 حجم : 8.561 میلیون ارزش بازار : 545.934 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها