سر. تامین اجتماعی

شستا | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,700 1.39
قیمت پایانی: 11,870 2.86

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,750 پایانی 11,870 330.00
بیشترین 12,200 کمترین 11,550
حجم 191.38 میلیون دفعات 36,379
حد قیمت 10,680 - 11,540 ارزش 2.271 هزار میلیارد
حجم مبنا 3.872 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
1,419 تعداد خریدار 6
79.746 میلیون حجم خرید 11.1 میلیون
7,466 تعداد فروشنده 14
60.362 میلیون حجم فروش 30.484 میلیون
19.384 میلیون تغییر مالکیت 19.384 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1983 تعداد54,567,929 خرید11,540 فروش11,540 تعداد2,500 دستور1
دستور18 تعداد15,595 خرید11,530 فروش11,550 تعداد1,471 دستور1
دستور4 تعداد9,805 خرید11,520 فروش11,560 تعداد2,000 دستور1
دستور9 تعداد9,919 خرید11,510 فروش11,590 تعداد10,650 دستور3
دستور25 تعداد56,993 خرید11,500 فروش11,600 تعداد2,500 دستور2

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود 611 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,895
P/E TTM 6.09

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 2,410 P/E مجمع 4.79
سود نقدی 1,200
درصد توزیع 49.79 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.48 % رتبه 1
6 ماهه 44.72 % رتبه 2
9 ماهه 36.38 % رتبه 4
1 ساله 138.72 % رتبه 3
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1685.54 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.22

P/B

% 11.19

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 11,870 درصد تغییر : 2.86 حجم : 191.38 میلیون دفعات : 36,379
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 11,540 درصد تغییر : 5.97 حجم : 90.85 میلیون دفعات : 10,876
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 10,890 درصد تغییر : 1.97 حجم : 56.38 میلیون دفعات : 15,585
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 10,680 درصد تغییر : 1.39 حجم : 56.99 میلیون دفعات : 15,535
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 10,830 درصد تغییر : 1.99 حجم : 42.24 میلیون دفعات : 7,512
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 11,050 درصد تغییر : 1.87 حجم : 59.53 میلیون دفعات : 12,893
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 11,260 درصد تغییر : 1.17 حجم : 59.64 میلیون دفعات : 15,885
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 11,130 درصد تغییر : 2.30 حجم : 92.4 میلیون دفعات : 25,142
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 10,880 درصد تغییر : 1.98 حجم : 51.14 میلیون دفعات : 11,154
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 11,100 درصد تغییر : 1.86 حجم : 50.82 میلیون دفعات : 12,782
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 11,310 درصد تغییر : 1.74 حجم : 55.74 میلیون دفعات : 16,421
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 11,510 درصد تغییر : 0.61 حجم : 83.53 میلیون دفعات : 24,807
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 11,440 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132.71 میلیون دفعات : 23,037
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 11,440 درصد تغییر : 39.47 حجم : 132.71 میلیون دفعات : 23,037
تاریخ : 1399/12/24 پایانی : 18,900 درصد تغییر : 0.53 حجم : 106.99 میلیون دفعات : 31,785
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وغدیر آخرین : 210.00 10,710 حجم : 19.87 میلیون ارزش بازار : 778.32 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وصندوق آخرین : 290.00 14,360 حجم : 3.39 میلیون ارزش بازار : 392.31 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وبانک آخرین : 160.00 8,390 حجم : 3.62 میلیون ارزش بازار : 231.625 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وامید آخرین : 250.00 12,640 حجم : 1.01 میلیون ارزش بازار : 1247.16 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها