سر. تامین اجتماعی

شستا | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 853 0.47
قیمت پایانی: 860 0.35

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 862 پایانی 860 3.00
بیشترین 864 کمترین 851
حجم 383.056 میلیون دفعات 5,976
حد قیمت 815 - 899 ارزش 329.62 میلیارد
حجم مبنا 139.535 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
1,519 تعداد خریدار 16
139.209 میلیون حجم خرید 243.847 میلیون
1,891 تعداد فروشنده 6
303.948 میلیون حجم فروش 79.108 میلیون
164.739 میلیون تغییر مالکیت 164.739 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد140,174 خرید852 فروش854 تعداد506,447 دستور4
دستور37 تعداد5,293,840 خرید851 فروش855 تعداد508,515 دستور12
دستور82 تعداد2,540,682 خرید850 فروش856 تعداد68,000 دستور2
دستور13 تعداد1,587,002 خرید849 فروش857 تعداد623,900 دستور5
دستور18 تعداد2,765,788 خرید848 فروش858 تعداد470,369 دستور4

EPS

سال مالی 1401/03/31
تحقق سود 130 دوره 12 ماهه
سود TTM 130
P/E TTM 6.615

DPS

آخرین مجمع 1401/03/31
سود واقعی 130 P/E مجمع 6.62
سود نقدی 135
درصد توزیع 103.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.16 % رتبه 4
6 ماهه 0.81 % رتبه 1
9 ماهه 9.1 % رتبه 1
1 ساله 2.45 % رتبه 2
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1406.972 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.71

P/B

% 12.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.35 حجم : 383.056 میلیون دفعات : 5,976
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 857 درصد تغییر : 1.06 حجم : 451.317 میلیون دفعات : 7,137
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 848 درصد تغییر : 1.07 حجم : 500.327 میلیون دفعات : 7,737
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 839 درصد تغییر : 0.12 حجم : 370.385 میلیون دفعات : 6,331
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 840 درصد تغییر : 0.59 حجم : 412.89 میلیون دفعات : 6,796
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 845 درصد تغییر : 0.48 حجم : 253.746 میلیون دفعات : 5,694
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 841 درصد تغییر : 0.00 حجم : 259.616 میلیون دفعات : 6,099
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 841 درصد تغییر : 1.33 حجم : 366.134 میلیون دفعات : 6,376
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.96 حجم : 326.459 میلیون دفعات : 5,814
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 838 درصد تغییر : 0.96 حجم : 462.395 میلیون دفعات : 6,564
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.36 حجم : 420.98 میلیون دفعات : 6,480
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 827 درصد تغییر : 1.90 حجم : 497.448 میلیون دفعات : 9,150
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 843 درصد تغییر : 2.43 حجم : 500.67 میلیون دفعات : 9,576
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 864 درصد تغییر : 0.82 حجم : 729.381 میلیون دفعات : 10,964
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 857 درصد تغییر : 0.00 حجم : 707.692 میلیون دفعات : 11,634
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وغدیر آخرین : - 15,960 حجم : 5.518 میلیون ارزش بازار : 1148.4 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وصندوق آخرین : 110.00 11,880 حجم : 1.846 میلیون ارزش بازار : 488.017 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وبانک آخرین : 660.00 11,050 حجم : 115.065 میلیون ارزش بازار : 301.658 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وامید آخرین : 10.00 12,870 حجم : 9.264 میلیون ارزش بازار : 1248.129 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها