مهندسی و ساختمان صنایع نفت

شساخت | سهام - فرابورس
استخراج نفت گاز جز اکتشاف ( فعالیتهای جنبی استخراج نفت و گاز )
گروه:

استخراج نفت گاز جز اکتشاف

زیر گروه:

فعالیتهای جنبی استخراج نفت و گاز

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 39,003 2.68
قیمت پایانی: 37,986 0.00

آخرین معامله

11:41
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,003 پایانی 37,986 0.00
بیشترین 39,003 کمترین 39,003
حجم 1.224 میلیون دفعات 173
حد قیمت 38,704 - 42,331 ارزش 46.5 میلیارد
حجم مبنا 1.008 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:41
حقیقی حقوقی
29 تعداد خریدار 1
23,919 حجم خرید 300,000
3 تعداد فروشنده 1
226,000 حجم فروش 97,919
202,081 تغییر مالکیت 202,081

عرضه و تقاضا

11:41
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش38,704 تعداد2,221,110 دستور48
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش38,727 تعداد615 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش39,003 تعداد195,557 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش40,300 تعداد800 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش40,316 تعداد179 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 159 دوره 9 ماهه
سود TTM 327
P/E TTM 121.706

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 256 P/E مجمع 155.46
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.41 % رتبه 300
6 ماهه 19.73 % رتبه 536
9 ماهه 21.09 % رتبه 555
1 ساله 49.32 % رتبه 584
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
95.688 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 37,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 173
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حفاری آخرین : 300.00 11,000 حجم : - ارزش بازار : 56.537 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها