تجهیز نیروی زنگان

شزنگ | سهام - فرابورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 249,529 96.09
قیمت پایانی: 127,251 0.00

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 249,529 پایانی 127,251 0.00
بیشترین 249,529 کمترین 249,529
حجم 242,849 دفعات 390
حد قیمت 249,529 - 264,963 ارزش 30.9 میلیارد
حجم مبنا 157,170 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
45 تعداد خریدار -
14,980 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده -
14,980 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش249,529 تعداد957,257 دستور516
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش250,000 تعداد545 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش251,000 تعداد1,647 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش252,499 تعداد3,019 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش254,000 تعداد1,615 دستور3

EPS

سال مالی 1399/08/30
تحقق سود 452 دوره 9 ماهه
سود TTM 153
P/E TTM 1,671.627

DPS

آخرین مجمع 1398/08/30
سود واقعی -709 P/E مجمع -360.73
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 156.36 % رتبه 601
6 ماهه 166.6 % رتبه 575
9 ماهه 394.23 % رتبه 587
1 ساله 705.33 % رتبه 594
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.563 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 30

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
تاریخ : 1399/09/23 پایانی : 127,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242,849 دفعات : 390
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 930.00 17,820 حجم : 13.96 میلیون ارزش بازار : 29.585 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شنفت آخرین : 3,400 64,740 حجم : 2.09 میلیون ارزش بازار : 162.4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شسپا آخرین : 1,340 25,600 حجم : 2.03 میلیون ارزش بازار : 154.86 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شرانل آخرین : 1,089 34,820 حجم : - ارزش بازار : 69.164 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شراز آخرین : 4,839 91,947 حجم : - ارزش بازار : 97.683 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شتران آخرین : 400.00 7,780 حجم : 103.26 میلیون ارزش بازار : 585 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شپنا آخرین : 490.00 9,320 حجم : 197.48 میلیون ارزش بازار : 709.84 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شبهرن آخرین : 2,890 55,350 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 144.404 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شبریز آخرین : 1,200 22,950 حجم : 15.58 میلیون ارزش بازار : 229.9 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شاوان آخرین : 4,374 83,124 حجم : - ارزش بازار : 97.127 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها