رنگین

شرنگی | سهام - فرابورس
شیمیایی ( رنگ بتونه جوهر )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

رنگ بتونه جوهر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 239,503 143.65
قیمت پایانی: 98,296 0.00

آخرین معامله

1400/03/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 239,503 پایانی 98,296 0.00
بیشترین 239,503 کمترین 239,503
حجم 62,694 دفعات 166
حد قیمت 241,938 - 256,902 ارزش 6.04 میلیارد
حجم مبنا 203,468 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/29
حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار -
13,286 حجم خرید -
27 تعداد فروشنده -
13,286 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/03/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش241,938 تعداد9,450 دستور29
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش245,000 تعداد58 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش248,120 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش248,270 تعداد400 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش248,274 تعداد1,264 دستور5

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 14,803 دوره 12 ماهه
سود TTM 14,803
P/E TTM 16.68

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 928 P/E مجمع 266.07
سود نقدی 100
درصد توزیع 10.78 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.41 % رتبه 561
6 ماهه 100.7 % رتبه 581
9 ماهه 99.09 % رتبه 580
1 ساله 157.55 % رتبه 589
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.62 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 35.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/29 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شلعاب آخرین : 630.00 12,000 حجم : 34,908 ارزش بازار : 7.59 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : شتوکا آخرین : 1,268 26,644 حجم : 309,930 ارزش بازار : 3.906 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها