رنگین

شرنگی | سهام - فرابورس
شیمیایی ( رنگ بتونه جوهر )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

رنگ بتونه جوهر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 242,687 146.89
قیمت پایانی: 98,296 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 242,687 پایانی 98,296 0.00
بیشترین 242,687 کمترین 242,687
حجم 62,694 دفعات 166
حد قیمت 225,568 - 237,076 ارزش 6.04 میلیارد
حجم مبنا 203,468 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
12,156 حجم خرید -
34 تعداد فروشنده -
12,156 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور79 تعداد136,824 خرید237,076 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد2,665 خرید236,295 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد25 خرید225,568 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 12,163 دوره 9 ماهه
سود TTM 12,641
P/E TTM 18.284

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 928 P/E مجمع 249.06
سود نقدی 100
درصد توزیع 10.78 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 64.78 % رتبه 592
6 ماهه 93.94 % رتبه 589
9 ماهه 159.03 % رتبه 589
1 ساله 151.1 % رتبه 593
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.62 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 35.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1399/12/24 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1399/12/23 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1399/12/20 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1399/12/19 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شلعاب آخرین : 430.00 21,540 حجم : 7,600 ارزش بازار : 13.182 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : شتوکا آخرین : 1,084 53,163 حجم : 1,802 ارزش بازار : 8.137 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها