رنگین

شرنگی | سهام - فرابورس
شیمیایی ( رنگ بتونه جوهر )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

رنگ بتونه جوهر

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 255,942 160.38
قیمت پایانی: 98,296 0.00

آخرین معامله

1400/06/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 255,942 پایانی 98,296 0.00
بیشترین 255,942 کمترین 255,942
حجم 62,694 دفعات 166
حد قیمت 241,034 - 255,942 ارزش 6.04 میلیارد
حجم مبنا 203,468 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/06/28
حقیقی حقوقی
23 تعداد خریدار -
193,465 حجم خرید -
101 تعداد فروشنده 4
141,465 حجم فروش 52,000
52,000 تغییر مالکیت 52,000

عرضه و تقاضا

1400/06/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور136 تعداد66,829 خرید255,942 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد20 خرید255,940 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد58 خرید255,900 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد1,013 خرید250,700 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد59 خرید243,144 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 442 دوره 3 ماهه
سود TTM 15,943
P/E TTM 16.054

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 15,257 P/E مجمع 16.78
سود نقدی 6,000
درصد توزیع 39.33 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.22 % رتبه 546
6 ماهه 13.96 % رتبه 565
9 ماهه 106.86 % رتبه 579
1 ساله 105.2 % رتبه 580
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.62 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 35.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/06/03 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/06/02 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
تاریخ : 1400/06/01 پایانی : 98,296 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62,694 دفعات : 166
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شلعاب آخرین : 430.00 8,330 حجم : 4.23 میلیون ارزش بازار : 5.022 هزار میلیارد تاریخ : 11:48
نماد : شتوکا آخرین : 2,075 39,427 حجم : 1.8 میلیون ارزش بازار : 6.21 هزار میلیارد تاریخ : 11:49
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها