نفت ایرانول

شرانل | سهام - فرابورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 44,750 4.98
قیمت پایانی: 45,201 4.02

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 46,121 پایانی 45,201 1,894.00
بیشترین 46,250 کمترین 44,742
حجم 1.29 میلیون دفعات 534
حد قیمت 45,873 - 50,701 ارزش 58.21 میلیارد
حجم مبنا 1.591 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
199 تعداد خریدار 3
380,605 حجم خرید 12,478
137 تعداد فروشنده 2
219,973 حجم فروش 173,110
160,632 تغییر مالکیت 160,632

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید46,600 فروش46,800 تعداد555 دستور1
دستور3 تعداد2,452 خرید46,300 فروش46,850 تعداد195 دستور1
دستور1 تعداد1,066 خرید46,240 فروش47,000 تعداد220 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید46,220 فروش47,110 تعداد684 دستور1
دستور3 تعداد2,650 خرید46,200 فروش47,140 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 1,716 دوره 3 ماهه
سود TTM 6,743
P/E TTM 7.045

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 5,345 P/E مجمع 8.89
سود نقدی 5,000
درصد توزیع 93.55 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.37 % رتبه 316
6 ماهه 38.33 % رتبه 181
9 ماهه 60.06 % رتبه 188
1 ساله 88.32 % رتبه 208
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
90.4 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.63

P/B

% 13.2

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 47,095 درصد تغییر : 0.87 حجم : 728,796 دفعات : 434
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 47,507 درصد تغییر : 1.62 حجم : 393,083 دفعات : 469
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 48,287 درصد تغییر : 1.73 حجم : 498,401 دفعات : 532
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 49,138 درصد تغییر : 0.00 حجم : 294,569 دفعات : 483
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 49,138 درصد تغییر : 0.51 حجم : 294,569 دفعات : 483
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 49,391 درصد تغییر : 0.45 حجم : 311,240 دفعات : 306
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 49,169 درصد تغییر : 0.38 حجم : 222,487 دفعات : 392
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 49,357 درصد تغییر : 0.83 حجم : 369,803 دفعات : 425
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 49,768 درصد تغییر : 0.93 حجم : 453,360 دفعات : 416
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 49,309 درصد تغییر : 0.46 حجم : 434,540 دفعات : 654
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 49,535 درصد تغییر : 0.86 حجم : 550,690 دفعات : 667
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 49,963 درصد تغییر : 0.05 حجم : 1.27 میلیون دفعات : 1,183
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 49,939 درصد تغییر : 0.80 حجم : 357,026 دفعات : 230
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 50,340 درصد تغییر : 0.48 حجم : 757,950 دفعات : 870
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 50,584 درصد تغییر : 0.67 حجم : 721,277 دفعات : 713
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 780.00 16,190 حجم : 2.56 میلیون ارزش بازار : 26.912 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شنفت آخرین : 600.00 60,150 حجم : 1.5 میلیون ارزش بازار : 149.925 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/23
نماد : شسپا آخرین : 164.00 3,390 حجم : 60.92 میلیون ارزش بازار : 190.232 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شراز آخرین : 1,489 120,000 حجم : 176,874 ارزش بازار : 122.026 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شتران آخرین : 60.00 10,160 حجم : 112.41 میلیون ارزش بازار : 754.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شپنا آخرین : 310.00 12,110 حجم : 77.56 میلیون ارزش بازار : 918.08 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبهرن آخرین : 360.00 12,120 حجم : 2.56 میلیون ارزش بازار : 146.388 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شبریز آخرین : 1,560 37,320 حجم : 12.37 میلیون ارزش بازار : 371.8 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شاوان آخرین : 3,515 106,215 حجم : 579,880 ارزش بازار : 123.131 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شزنگ آخرین : 5,927 121,324 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها