نفت ایرانول

شرانل | سهام - فرابورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,638 2.00
قیمت پایانی: 34,842 1.42

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 35,000 پایانی 34,842 502.00
بیشترین 35,000 کمترین 34,638
حجم 986,300 دفعات 233
حد قیمت 34,638 - 37,464 ارزش 34.17 میلیارد
حجم مبنا 1.591 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
108 تعداد خریدار 2
280,635 حجم خرید 705,665
73 تعداد فروشنده 3
654,485 حجم فروش 331,815
373,850 تغییر مالکیت 373,850

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش34,638 تعداد218,694 دستور35
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش34,700 تعداد20,150 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش34,730 تعداد200 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش34,740 تعداد20,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش34,980 تعداد1,027 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -4,047 دوره 9 ماهه
سود TTM 4,443
P/E TTM 7.842

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,500 P/E مجمع 23.23
سود نقدی 1,500
درصد توزیع 100 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.2 % رتبه 245
6 ماهه 20.99 % رتبه 255
9 ماهه 31.43 % رتبه 272
1 ساله 112.2 % رتبه 274
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
69.684 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.63

P/B

% 12.67

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 34,842 درصد تغییر : 1.42 حجم : 986,300 دفعات : 233
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 35,344 درصد تغییر : 0.14 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 721
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 35,392 درصد تغییر : 1.98 حجم : 1.75 میلیون دفعات : 230
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 36,107 درصد تغییر : 0.07 حجم : 49,231 دفعات : 31
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 36,133 درصد تغییر : 0.52 حجم : 354,172 دفعات : 99
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 36,320 درصد تغییر : 0.24 حجم : 390,778 دفعات : 454
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 36,234 درصد تغییر : 0.43 حجم : 417,074 دفعات : 265
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 36,389 درصد تغییر : 1.21 حجم : 808,546 دفعات : 275
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 36,835 درصد تغییر : 0.92 حجم : 613,939 دفعات : 188
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 37,175 درصد تغییر : 0.76 حجم : 757,743 دفعات : 602
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 37,459 درصد تغییر : 0.00 حجم : 593,853 دفعات : 587
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 37,459 درصد تغییر : 0.62 حجم : 593,853 دفعات : 587
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 37,230 درصد تغییر : 1.17 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 1,704
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 37,671 درصد تغییر : 1.72 حجم : 1.43 میلیون دفعات : 544
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 38,332 درصد تغییر : 1.45 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 351
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 320.00 16,160 حجم : 961,909 ارزش بازار : 27.027 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شنفت آخرین : 980.00 48,470 حجم : 32,162 ارزش بازار : 123.55 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شسپا آخرین : 870.00 15,370 حجم : 9.1 میلیون ارزش بازار : 142.785 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شراز آخرین : 2,056 100,749 حجم : 191,877 ارزش بازار : 104.802 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شتران آخرین : 160.00 8,260 حجم : 37.39 میلیون ارزش بازار : 619.5 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شپنا آخرین : 230.00 11,430 حجم : 37.6 میلیون ارزش بازار : 870.2 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شبهرن آخرین : 2,950 55,660 حجم : 1.14 میلیون ارزش بازار : 141.83 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شبریز آخرین : 560.00 27,820 حجم : 6.89 میلیون ارزش بازار : 278.6 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شاوان آخرین : 1,472 74,840 حجم : 189,259 ارزش بازار : 86.984 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شزنگ آخرین : 99,422 226,673 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها