پالایش نفت شیراز

شراز | سهام - فرابورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 103,010 2.00
قیمت پایانی: 104,625 0.46

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 103,010 پایانی 104,625 487.00
بیشترین 104,990 کمترین 103,010
حجم 111,349 دفعات 98
حد قیمت 103,572 - 112,026 ارزش 11.47 میلیارد
حجم مبنا 531,542 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
70 تعداد خریدار 1
118,351 حجم خرید 9,000
130 تعداد فروشنده -
127,351 حجم فروش -
9,000 تغییر مالکیت 9,000

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50 خرید100,147 فروش103,572 تعداد45 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش103,578 تعداد647 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش104,440 تعداد60 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش104,450 تعداد5,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش104,500 تعداد32 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 11,526 دوره 9 ماهه
سود TTM 6,690
P/E TTM 15.712

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 980 P/E مجمع 107.26
سود نقدی 700
درصد توزیع 71.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.45 % رتبه 929
6 ماهه 0.59 % رتبه 931
9 ماهه 27.94 % رتبه 935
1 ساله 78.89 % رتبه 939
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
107.507 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.32

P/B

% 5.58

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 104,625 درصد تغییر : 0.46 حجم : 111,349 دفعات : 98
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 105,112 درصد تغییر : 0.54 حجم : 127,351 دفعات : 284
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 105,685 درصد تغییر : 0.54 حجم : 82,095 دفعات : 110
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 106,255 درصد تغییر : 0.40 حجم : 93,254 دفعات : 110
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 106,685 درصد تغییر : 0.51 حجم : 117,615 دفعات : 131
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 107,230 درصد تغییر : 0.79 حجم : 190,279 دفعات : 158
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 108,087 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.15 میلیون دفعات : 1,124
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 108,087 درصد تغییر : 5.77 حجم : 1.15 میلیون دفعات : 1,124
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 102,190 درصد تغییر : 0.61 حجم : 155,822 دفعات : 179
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 102,817 درصد تغییر : 0.52 حجم : 154,841 دفعات : 219
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 103,358 درصد تغییر : 0.50 حجم : 235,147 دفعات : 336
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 103,878 درصد تغییر : 4.04 حجم : 467,912 دفعات : 607
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 99,847 درصد تغییر : 0.32 حجم : 277,638 دفعات : 459
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 99,531 درصد تغییر : 2.33 حجم : 599,250 دفعات : 426
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 97,262 درصد تغییر : 1.42 حجم : 617,708 دفعات : 491
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 330.00 16,650 حجم : 1.14 میلیون ارزش بازار : 27.803 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شنفت آخرین : 1,000 49,400 حجم : 19,171 ارزش بازار : 125.95 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شسپا آخرین : 300.00 14,710 حجم : 66,791 ارزش بازار : 142.5 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شرانل آخرین : 726.00 35,594 حجم : 354,172 ارزش بازار : 72.266 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شتران آخرین : 170.00 8,700 حجم : 47.12 میلیون ارزش بازار : 652.5 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شپنا آخرین : 240.00 11,920 حجم : 68.34 میلیون ارزش بازار : 905.92 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شبهرن آخرین : 980.00 53,800 حجم : 968,425 ارزش بازار : 140.556 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شبریز آخرین : 550.00 27,180 حجم : 13.21 میلیون ارزش بازار : 272.7 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شاوان آخرین : 1,560 76,480 حجم : 448,031 ارزش بازار : 88.026 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شزنگ آخرین : 100,048 227,299 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها