صنایع پتروشیمی تخت جمشید

شجم | سهام - فرابورس
شیمیایی ( پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,800 4.96
قیمت پایانی: 10,570 2.72

آخرین معامله

11:26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,320 پایانی 10,570 280.00
بیشترین 10,800 کمترین 10,320
حجم 1.46 میلیون دفعات 223
حد قیمت 9,550 - 10,550 ارزش 15.71 میلیارد
حجم مبنا 2.668 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:26
حقیقی حقوقی
87 تعداد خریدار 2
1.42 میلیون حجم خرید 315,695
104 تعداد فروشنده 3
1.221 میلیون حجم فروش 514,204
198,509 تغییر مالکیت 198,509

عرضه و تقاضا

11:26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد13,451 خرید10,450 فروش10,530 تعداد20,000 دستور1
دستور1 تعداد800 خرید10,420 فروش10,540 تعداد13,600 دستور2
دستور1 تعداد2,000 خرید10,380 فروش10,550 تعداد823,280 دستور22
دستور1 تعداد5,000 خرید10,370 فروش10,800 تعداد34,200 دستور1
دستور1 تعداد752 خرید10,310 فروش10,840 تعداد50,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 1,078 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,078
P/E TTM 9.545

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 1,078 P/E مجمع 9.55
سود نقدی 900
درصد توزیع 83.49 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.3 % رتبه 248
6 ماهه 2.48 % رتبه 223
9 ماهه 11.28 % رتبه 289
1 ساله 2.39 % رتبه 266
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
68.705 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.76

P/B

% 17.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 10,290 درصد تغییر : 2.39 حجم : 1.74 میلیون دفعات : 315
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 10,050 درصد تغییر : 4.65 حجم : 729,402 دفعات : 251
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 10,540 درصد تغییر : 1.68 حجم : 729,402 دفعات : 251
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 10,720 درصد تغییر : 0.46 حجم : 729,402 دفعات : 251
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 10,770 درصد تغییر : 1.41 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 274
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 10,620 درصد تغییر : 0.57 حجم : 4.63 میلیون دفعات : 535
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 10,560 درصد تغییر : 1.58 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 411
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 10,730 درصد تغییر : 0.66 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 411
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 10,660 درصد تغییر : 3.18 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 411
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 11,010 درصد تغییر : 1.43 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 411
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 11,170 درصد تغییر : 0.63 حجم : 2.14 میلیون دفعات : 426
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 11,100 درصد تغییر : 2.97 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 11,440 درصد تغییر : 4.75 حجم : 874,189 دفعات : 145
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 12,010 درصد تغییر : 0.58 حجم : 1.31 میلیون دفعات : 411
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 12,080 درصد تغییر : 0.72 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شلرد آخرین : 2,322 10,040 حجم : 16.376 میلیون ارزش بازار : 69.462 هزار میلیارد تاریخ : 11:38
نماد : شپترو آخرین : 1,901 2,376 حجم : 18.655 میلیون ارزش بازار : 23.609 هزار میلیارد تاریخ : 11:38
نماد : زنجان آخرین : 1,832 4,807 حجم : 18.863 میلیون ارزش بازار : 23.237 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/12
نماد : دهدشت آخرین : 406.00 8,527 حجم : 3.503 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/3
نماد : ممسنی آخرین : 248.00 8,546 حجم : 2.155 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها