پالایش نفت تهران

شتران | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,103 4.99
قیمت پایانی: 4,020 2.87

آخرین معامله

10:07
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,103 پایانی 4,020 112.00
بیشترین 4,103 کمترین 4,103
حجم 17.65 میلیون دفعات 881
حد قیمت 3,536 - 3,908 ارزش 72.4 میلیارد
حجم مبنا 9.983 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:07
حقیقی حقوقی
1,009 تعداد خریدار 7
234.383 میلیون حجم خرید 12.199 میلیون
2,474 تعداد فروشنده 14
179.212 میلیون حجم فروش 67.37 میلیون
55.171 میلیون تغییر مالکیت 55.171 میلیون

عرضه و تقاضا

10:07
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور416 تعداد69,163,951 خرید3,908 فروش3,940 تعداد59,498 دستور2
دستور2 تعداد29,412 خرید3,907 فروش3,942 تعداد5,000 دستور1
دستور2 تعداد25,708 خرید3,906 فروش3,949 تعداد3,266 دستور1
دستور3 تعداد10,923 خرید3,905 فروش3,961 تعداد11,529 دستور2
دستور1 تعداد20,000 خرید3,904 فروش3,983 تعداد4,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 617 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,000
P/E TTM 3.91

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,477 P/E مجمع 2.65
سود نقدی 200
درصد توزیع 13.54 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12 % رتبه 11
6 ماهه 3.4 % رتبه 12
9 ماهه 5.08 % رتبه 11
1 ساله 1.32 % رتبه 9
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
683.4 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.95

P/B

% 51.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 3,908 درصد تغییر : 5.00 حجم : 246.58 میلیون دفعات : 5,072
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 3,722 درصد تغییر : 3.68 حجم : 219.03 میلیون دفعات : 7,702
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 3,864 درصد تغییر : 1.23 حجم : 181.44 میلیون دفعات : 8,591
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 3,817 درصد تغییر : 1.65 حجم : 458.75 میلیون دفعات : 20,095
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 3,755 درصد تغییر : 4.98 حجم : 39.76 میلیون دفعات : 2,053
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 3,577 درصد تغییر : 3.71 حجم : 94.81 میلیون دفعات : 4,522
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 3,449 درصد تغییر : 3.01 حجم : 116.78 میلیون دفعات : 7,855
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 3,556 درصد تغییر : 0.84 حجم : 79.93 میلیون دفعات : 5,736
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 3,586 درصد تغییر : 1.59 حجم : 72.38 میلیون دفعات : 10,277
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 3,644 درصد تغییر : 3.42 حجم : 103.61 میلیون دفعات : 7,226
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 3,773 درصد تغییر : 0.21 حجم : 45.54 میلیون دفعات : 3,965
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 3,765 درصد تغییر : 1.21 حجم : 54.71 میلیون دفعات : 4,284
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 3,720 درصد تغییر : 1.95 حجم : 81.39 میلیون دفعات : 6,034
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 3,794 درصد تغییر : 4.60 حجم : 118.24 میلیون دفعات : 8,351
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 3,977 درصد تغییر : 0.40 حجم : 58.06 میلیون دفعات : 5,772
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 60.00 14,000 حجم : 2.67 میلیون ارزش بازار : 23.315 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/6
نماد : شنفت آخرین : 290.00 9,400 حجم : 596,402 ارزش بازار : 152.557 هزار میلیارد تاریخ : 10:05
نماد : شسپا آخرین : 139.00 2,922 حجم : 10.47 میلیون ارزش بازار : 159.32 هزار میلیارد تاریخ : 10:07
نماد : شرانل آخرین : 1,900 42,600 حجم : 178,517 ارزش بازار : 82.2 هزار میلیارد تاریخ : 10:07
نماد : شراز آخرین : 4,550 110,900 حجم : 55,337 ارزش بازار : 109.845 هزار میلیارد تاریخ : 10:07
نماد : شپنا آخرین : 260.00 5,640 حجم : 51.97 میلیون ارزش بازار : 783.847 هزار میلیارد تاریخ : 10:08
نماد : شبهرن آخرین : 490.00 10,450 حجم : 826,668 ارزش بازار : 119.739 هزار میلیارد تاریخ : 10:07
نماد : شبریز آخرین : 1,680 35,800 حجم : 1.58 میلیون ارزش بازار : 348.8 هزار میلیارد تاریخ : 10:08
نماد : شاوان آخرین : 5,700 120,300 حجم : 115,923 ارزش بازار : 132.694 هزار میلیارد تاریخ : 10:04
نماد : شزنگ آخرین : 29,051 98,200 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 09:55
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها