پالایش نفت تهران

شتران | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,730 0.17
قیمت پایانی: 5,740 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,790 پایانی 5,740 0.00
بیشترین 5,790 کمترین 5,680
حجم 102.527 میلیون دفعات 5,085
حد قیمت 5,460 - 6,020 ارزش 588.08 میلیارد
حجم مبنا 20.906 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,657 تعداد خریدار 7
39.065 میلیون حجم خرید 63.462 میلیون
1,895 تعداد فروشنده 11
86.751 میلیون حجم فروش 15.776 میلیون
47.686 میلیون تغییر مالکیت 47.686 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور67 تعداد3,090,010 خرید5,720 فروش5,730 تعداد14,584 دستور1
دستور61 تعداد4,896,196 خرید5,710 فروش5,740 تعداد322,028 دستور29
دستور122 تعداد5,395,606 خرید5,700 فروش5,750 تعداد3,944,542 دستور60
دستور52 تعداد4,609,672 خرید5,690 فروش5,760 تعداد543,201 دستور31
دستور71 تعداد3,726,354 خرید5,680 فروش5,770 تعداد638,085 دستور22

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,091 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,091
P/E TTM 5.261

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 905 P/E مجمع 6.34
سود نقدی 230
درصد توزیع 25.41 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.81 % رتبه 10
6 ماهه 62.79 % رتبه 8
9 ماهه 89.38 % رتبه 8
1 ساله 85.12 % رتبه 8
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1578.5 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.69

P/B

% 51.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 5,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 102.527 میلیون دفعات : 5,085
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 5,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 113.185 میلیون دفعات : 5,079
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 5,740 درصد تغییر : 1.21 حجم : 113.185 میلیون دفعات : 5,079
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 5,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 129.363 میلیون دفعات : 6,216
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 5,810 درصد تغییر : 0.17 حجم : 89.662 میلیون دفعات : 5,592
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 5,800 درصد تغییر : 2.85 حجم : 221.465 میلیون دفعات : 9,770
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 5,970 درصد تغییر : 3.08 حجم : 267.321 میلیون دفعات : 11,932
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 6,160 درصد تغییر : 0.00 حجم : 469.213 میلیون دفعات : 17,276
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 6,160 درصد تغییر : 4.05 حجم : 469.213 میلیون دفعات : 17,276
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 5,920 درصد تغییر : 0.67 حجم : 146.977 میلیون دفعات : 9,582
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 5,960 درصد تغییر : 0.17 حجم : 163.094 میلیون دفعات : 8,846
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 5,970 درصد تغییر : 0.34 حجم : 176.969 میلیون دفعات : 8,048
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 5,950 درصد تغییر : 1.16 حجم : 239.401 میلیون دفعات : 12,141
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 6,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 209.56 میلیون دفعات : 11,733
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 6,020 درصد تغییر : 0.50 حجم : 209.56 میلیون دفعات : 11,733
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 60.00 6,210 حجم : 4.398 میلیون ارزش بازار : 30.75 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شنفت آخرین : 220.00 10,420 حجم : 3.789 میلیون ارزش بازار : 204 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شسپا آخرین : 120.00 6,150 حجم : 8.076 میلیون ارزش بازار : 337.68 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شرانل آخرین : 750.00 91,800 حجم : 221,912 ارزش بازار : 182.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شراز آخرین : 290.00 18,080 حجم : 191,124 ارزش بازار : 134.814 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شپنا آخرین : 10.00 9,430 حجم : 45.594 میلیون ارزش بازار : 2138.34 هزار میلیارد تاریخ : 14:32
نماد : شبهرن آخرین : 110.00 27,470 حجم : 1.732 میلیون ارزش بازار : 329.581 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبریز آخرین : 30.00 18,270 حجم : 10.17 میلیون ارزش بازار : 549 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شاوان آخرین : 50.00 28,950 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 164.195 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شزنگ آخرین : 1,550 155,750 حجم : 86,545 ارزش بازار : 4.318 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها