پالایش نفت تهران

شتران | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,880 0.75
قیمت پایانی: 4,917 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,022 پایانی 4,917 0.00
بیشترین 5,022 کمترین 4,850
حجم 303.78 میلیون دفعات 19,699
حد قیمت 4,899 - 5,413 ارزش 1.622 هزار میلیارد
حجم مبنا 23.166 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,947 تعداد خریدار 12
64.131 میلیون حجم خرید 18.608 میلیون
1,539 تعداد فروشنده 7
79.48 میلیون حجم فروش 3.259 میلیون
15.349 میلیون تغییر مالکیت 15.349 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید5,012 فروش5,014 تعداد3,939 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید5,007 فروش5,020 تعداد36,996 دستور4
دستور3 تعداد5,194 خرید5,006 فروش5,022 تعداد20,000 دستور2
دستور1 تعداد11,000 خرید5,005 فروش5,023 تعداد237,437 دستور2
دستور2 تعداد16,431 خرید5,004 فروش5,024 تعداد1,351,886 دستور8

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 599 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,353
P/E TTM 3.729

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 905 P/E مجمع 5.57
سود نقدی 230
درصد توزیع 25.41 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.61 % رتبه 13
6 ماهه 20.74 % رتبه 9
9 ماهه 18.81 % رتبه 9
1 ساله 7.02 % رتبه 10
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
943.5 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.63

P/B

% 51.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 4,917 درصد تغییر : 2.52 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 5,044 درصد تغییر : 2.17 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 5,156 درصد تغییر : 0.80 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 5,115 درصد تغییر : 1.43 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 5,043 درصد تغییر : 1.06 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 4,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 4,990 درصد تغییر : 0.20 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 4,980 درصد تغییر : 0.20 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 4,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 4,990 درصد تغییر : 1.58 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 5,070 درصد تغییر : 0.00 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 5,070 درصد تغییر : 0.80 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 5,030 درصد تغییر : 0.40 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 5,010 درصد تغییر : 2.15 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 5,120 درصد تغییر : 1.35 حجم : 303.78 میلیون دفعات : 19,699
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 26.00 3,086 حجم : 4.77 میلیون ارزش بازار : 20.09 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شنفت آخرین : 110.00 6,990 حجم : 487,101 ارزش بازار : 140.706 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شسپا آخرین : 5.00 3,090 حجم : 16.3 میلیون ارزش بازار : 168.672 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شرانل آخرین : 1,350 44,100 حجم : 524,788 ارزش بازار : 87.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شراز آخرین : 130.00 12,040 حجم : 191,124 ارزش بازار : 134.814 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شپنا آخرین : 30.00 5,910 حجم : 128.99 میلیون ارزش بازار : 979.111 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شبهرن آخرین : - 13,200 حجم : 1.57 میلیون ارزش بازار : 132.765 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبریز آخرین : 210.00 15,170 حجم : 4.07 میلیون ارزش بازار : 396.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شاوان آخرین : 140.00 18,140 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 164.195 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شزنگ آخرین : 55,901 71,350 حجم : 242,849 ارزش بازار : 2.181 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها