پالایش نفت تهران

شتران | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,880 1.50
قیمت پایانی: 8,000 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,100 پایانی 8,000 0.00
بیشترین 8,390 کمترین 7,760
حجم 126.34 میلیون دفعات 13,448
حد قیمت 7,760 - 8,480 ارزش 1.011 هزار میلیارد
حجم مبنا 9.983 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
5,284 تعداد خریدار 10
108.787 میلیون حجم خرید 17.557 میلیون
3,772 تعداد فروشنده 4
123.081 میلیون حجم فروش 3.263 میلیون
14.294 میلیون تغییر مالکیت 14.294 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید7,880 فروش7,890 تعداد240 دستور1
دستور3 تعداد4,594 خرید7,850 فروش7,900 تعداد153,626 دستور6
دستور3 تعداد185,897 خرید7,840 فروش7,910 تعداد23,511 دستور2
دستور6 تعداد25,855 خرید7,830 فروش7,920 تعداد5,983 دستور1
دستور6 تعداد54,665 خرید7,820 فروش7,940 تعداد61,142 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 610 دوره 9 ماهه
سود TTM 528
P/E TTM 15.139

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 744 P/E مجمع 10.75
سود نقدی 170
درصد توزیع 22.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.11 % رتبه 11
6 ماهه 15.16 % رتبه 11
9 ماهه 72.49 % رتبه 14
1 ساله 0.19 % رتبه 13
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
600 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.71

P/B

% 26.03

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 8,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 126.34 میلیون دفعات : 13,448
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 8,000 درصد تغییر : 5.40 حجم : 72.28 میلیون دفعات : 5,399
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 7,590 درصد تغییر : 1.04 حجم : 93.95 میلیون دفعات : 11,030
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 7,670 درصد تغییر : 2.91 حجم : 21.27 میلیون دفعات : 1,468
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 7,900 درصد تغییر : 2.59 حجم : 42.02 میلیون دفعات : 4,670
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 8,110 درصد تغییر : 2.99 حجم : 73.55 میلیون دفعات : 8,257
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 8,360 درصد تغییر : 0.36 حجم : 1.84 میلیون دفعات : 482
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 8,390 درصد تغییر : 1.06 حجم : 5.27 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 8,480 درصد تغییر : 1.97 حجم : 32.11 میلیون دفعات : 3,833
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 8,650 درصد تغییر : 9.90 حجم : 75.34 میلیون دفعات : 10,281
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 9,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.56 میلیون دفعات : 12,043
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 9,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100.94 میلیون دفعات : 8,820
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 9,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 300
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 9,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.04 میلیون دفعات : 578
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 9,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 23.5 میلیون دفعات : 1,428
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 160.00 13,290 حجم : 1.34 میلیون ارزش بازار : 22.16 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شنفت آخرین : 40.00 46,940 حجم : 206,338 ارزش بازار : 117.7 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شسپا آخرین : 750.00 15,510 حجم : 9.11 میلیون ارزش بازار : 147.535 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شرانل آخرین : 320.00 37,951 حجم : 2.23 میلیون ارزش بازار : 76.296 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شراز آخرین : 3,180 102,843 حجم : 83,863 ارزش بازار : 108.406 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شپنا آخرین : 160.00 10,310 حجم : 211.89 میلیون ارزش بازار : 799.52 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شبهرن آخرین : 420.00 11,350 حجم : 3.53 میلیون ارزش بازار : 134.438 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شبریز آخرین : 280.00 25,610 حجم : 6.42 میلیون ارزش بازار : 262.4 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شاوان آخرین : 2,440 78,925 حجم : 291,035 ارزش بازار : 92.257 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : شزنگ آخرین : 102,569 229,820 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها