پالایش نفت تهران

شتران | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,780 4.89
قیمت پایانی: 7,800 4.65

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,900 پایانی 7,800 380.00
بیشترین 8,150 کمترین 7,780
حجم 103.26 میلیون دفعات 11,620
حد قیمت 7,780 - 8,580 ارزش 805.5 میلیارد
حجم مبنا 9.983 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
3,499 تعداد خریدار 6
46.342 میلیون حجم خرید 56.918 میلیون
6,141 تعداد فروشنده 14
95.888 میلیون حجم فروش 7.372 میلیون
49.545 میلیون تغییر مالکیت 49.545 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,780 تعداد14,967,987 دستور885
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,790 تعداد160,065 دستور26
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,800 تعداد222,713 دستور36
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,810 تعداد13,711 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7,820 تعداد54,590 دستور21

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 331 دوره 6 ماهه
سود TTM 392
P/E TTM 19.897

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 744 P/E مجمع 10.48
سود نقدی 170
درصد توزیع 22.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 53.2 % رتبه 14
6 ماهه 61.26 % رتبه 12
9 ماهه 79.1 % رتبه 14
1 ساله 126.64 % رتبه 13
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
585 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.48

P/B

% 15.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 7,800 درصد تغییر : 4.65 حجم : 103.26 میلیون دفعات : 11,620
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 8,180 درصد تغییر : 4.55 حجم : 190.7 میلیون دفعات : 25,035
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 8,570 درصد تغییر : 4.88 حجم : 72.17 میلیون دفعات : 8,838
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 9,010 درصد تغییر : 3.22 حجم : 199.31 میلیون دفعات : 33,806
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 9,310 درصد تغییر : 3.44 حجم : 243.12 میلیون دفعات : 41,990
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 9,000 درصد تغییر : 4.76 حجم : 231.96 میلیون دفعات : 32,222
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 9,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 89.35 میلیون دفعات : 15,465
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 9,450 درصد تغییر : 4.83 حجم : 89.35 میلیون دفعات : 15,465
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 9,930 درصد تغییر : 3.78 حجم : 71.09 میلیون دفعات : 16,330
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 10,320 درصد تغییر : 2.89 حجم : 79.58 میلیون دفعات : 18,636
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 10,030 درصد تغییر : 2.05 حجم : 81.93 میلیون دفعات : 19,853
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 10,240 درصد تغییر : 4.74 حجم : 58.03 میلیون دفعات : 11,688
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 10,750 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74.91 میلیون دفعات : 17,550
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 10,750 درصد تغییر : 3.85 حجم : 74.91 میلیون دفعات : 17,550
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 11,180 درصد تغییر : 3.54 حجم : 100.74 میلیون دفعات : 20,064
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 930.00 17,820 حجم : 13.96 میلیون ارزش بازار : 29.585 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شنفت آخرین : 3,400 64,740 حجم : 2.09 میلیون ارزش بازار : 162.4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شسپا آخرین : 1,340 25,600 حجم : 2.03 میلیون ارزش بازار : 154.86 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شرانل آخرین : 1,089 34,820 حجم : 5.01 میلیون ارزش بازار : 69.164 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شراز آخرین : 4,839 91,947 حجم : 184,156 ارزش بازار : 97.683 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شپنا آخرین : 490.00 9,320 حجم : 197.48 میلیون ارزش بازار : 709.84 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شبهرن آخرین : 2,890 55,350 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 144.404 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شبریز آخرین : 1,200 22,950 حجم : 15.58 میلیون ارزش بازار : 229.9 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شاوان آخرین : 4,374 83,124 حجم : 345,252 ارزش بازار : 97.127 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : شزنگ آخرین : 122,278 249,529 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها