پالایش نفت تهران

شتران | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,981 0.89
قیمت پایانی: 3,996 1.27

آخرین معامله

16:59
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,960 پایانی 3,996 50.00
بیشترین 4,045 کمترین 3,813
حجم 127.831 میلیون دفعات 6,966
حد قیمت 3,749 - 4,143 ارزش 510.76 میلیارد
حجم مبنا 29.47 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

16:59
حقیقی حقوقی
2,773 تعداد خریدار 18
116.143 میلیون حجم خرید 11.688 میلیون
2,155 تعداد فروشنده 16
117.907 میلیون حجم فروش 9.924 میلیون
1.764 میلیون تغییر مالکیت 1.764 میلیون

عرضه و تقاضا

16:59
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد23,701 خرید3,979 فروش3,980 تعداد84,942 دستور1
دستور2 تعداد102,000 خرید3,978 فروش3,981 تعداد16,592 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید3,977 فروش3,985 تعداد14,343 دستور2
دستور2 تعداد15,000 خرید3,974 فروش3,987 تعداد96 دستور1
دستور1 تعداد125,000 خرید3,972 فروش3,988 تعداد16,113 دستور3

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 833 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,011
P/E TTM 3.952

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 905 P/E مجمع 4.42
سود نقدی 230
درصد توزیع 25.41 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 49.12 % رتبه 6
6 ماهه 35.98 % رتبه 8
9 ماهه 27.56 % رتبه 9
1 ساله 89.49 % رتبه 9
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1098.9 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.13

P/B

% 51.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/11/10 پایانی : 3,946 درصد تغییر : 0.97 حجم : 250.337 میلیون دفعات : 11,102
تاریخ : 1401/11/09 پایانی : 3,908 درصد تغییر : 4.08 حجم : 521.472 میلیون دفعات : 15,456
تاریخ : 1401/11/08 پایانی : 4,074 درصد تغییر : 0.05 حجم : 276.868 میلیون دفعات : 10,934
تاریخ : 1401/11/06 پایانی : 4,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 323.873 میلیون دفعات : 13,149
تاریخ : 1401/11/05 پایانی : 4,072 درصد تغییر : 3.46 حجم : 323.873 میلیون دفعات : 13,149
تاریخ : 1401/11/04 پایانی : 4,218 درصد تغییر : 3.48 حجم : 218.373 میلیون دفعات : 10,487
تاریخ : 1401/11/03 پایانی : 4,370 درصد تغییر : 0.00 حجم : 621.149 میلیون دفعات : 20,947
تاریخ : 1401/11/02 پایانی : 4,370 درصد تغییر : 3.85 حجم : 621.149 میلیون دفعات : 20,947
تاریخ : 1401/11/01 پایانی : 4,208 درصد تغییر : 0.82 حجم : 567.58 میلیون دفعات : 21,896
تاریخ : 1401/10/29 پایانی : 4,174 درصد تغییر : 0.00 حجم : 861.932 میلیون دفعات : 20,932
تاریخ : 1401/10/28 پایانی : 4,174 درصد تغییر : 3.60 حجم : 861.932 میلیون دفعات : 20,932
تاریخ : 1401/10/27 پایانی : 4,029 درصد تغییر : 1.25 حجم : 351.216 میلیون دفعات : 15,606
تاریخ : 1401/10/26 پایانی : 4,080 درصد تغییر : 2.36 حجم : 354.259 میلیون دفعات : 12,692
تاریخ : 1401/10/25 پایانی : 3,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 242.36 میلیون دفعات : 10,386
تاریخ : 1401/10/24 پایانی : 3,986 درصد تغییر : 1.14 حجم : 242.36 میلیون دفعات : 10,386
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 6.00 3,679 حجم : 3.646 میلیون ارزش بازار : 18.475 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شنفت آخرین : 70.00 7,520 حجم : 5.135 میلیون ارزش بازار : 126.686 هزار میلیارد تاریخ : 1401/11/06
نماد : شسپا آخرین : 27.00 3,766 حجم : 10.606 میلیون ارزش بازار : 210 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شرانل آخرین : 1,550 62,500 حجم : 345,720 ارزش بازار : 122.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شراز آخرین : 320.00 13,860 حجم : 191,124 ارزش بازار : 134.814 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شپنا آخرین : 80.00 7,080 حجم : 88.783 میلیون ارزش بازار : 1350.9 هزار میلیارد تاریخ : 15:59
نماد : شبهرن آخرین : 140.00 18,270 حجم : 3.095 میلیون ارزش بازار : 219.88 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبریز آخرین : 80.00 14,760 حجم : 5.604 میلیون ارزش بازار : 440.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شاوان آخرین : 300.00 19,700 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 164.195 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شزنگ آخرین : 350.00 75,050 حجم : 901,943 ارزش بازار : 2.106 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها