نفت بهران

شبهرن | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 11,520 4.92
قیمت پایانی: 11,380 3.64

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,140 پایانی 11,380 400.00
بیشترین 11,520 کمترین 10,980
حجم 5.6 میلیون دفعات 756
حد قیمت 10,350 - 11,430 ارزش 61.4 میلیارد
حجم مبنا 1.04 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
290 تعداد خریدار 1
6.389 میلیون حجم خرید 1,000
227 تعداد فروشنده 2
6.374 میلیون حجم فروش 15,778
14,778 تغییر مالکیت 14,778

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد144,100 خرید11,000 فروش11,000 تعداد26,112 دستور1
دستور1 تعداد70,554 خرید10,980 فروش11,010 تعداد26,029 دستور1
دستور1 تعداد630 خرید10,900 فروش11,050 تعداد5,516 دستور2
دستور3 تعداد48,734 خرید10,890 فروش11,080 تعداد1,000 دستور1
دستور2 تعداد1,595 خرید10,880 فروش11,090 تعداد3,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 980 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,252
P/E TTM 8.769

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,351 P/E مجمع 3.28
سود نقدی 2,700
درصد توزیع 80.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.09 % رتبه 486
6 ماهه 15.25 % رتبه 392
9 ماهه 27.1 % رتبه 323
1 ساله 33.57 % رتبه 273
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
130.972 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.48

P/B

% 32.29

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 10,980 درصد تغییر : 0.83 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 756
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 10,890 درصد تغییر : 0.28 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 756
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 10,920 درصد تغییر : 0.27 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 756
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 10,950 درصد تغییر : 0.09 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 756
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 10,960 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 756
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 10,960 درصد تغییر : 0.18 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 756
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 10,980 درصد تغییر : 0.55 حجم : 2.05 میلیون دفعات : 651
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 10,920 درصد تغییر : 7.59 حجم : 2.03 میلیون دفعات : 577
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 10,150 درصد تغییر : 3.43 حجم : 4.03 میلیون دفعات : 731
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 10,510 درصد تغییر : 3.76 حجم : 3.7 میلیون دفعات : 506
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 10,920 درصد تغییر : 2.15 حجم : 2.18 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 11,160 درصد تغییر : 1.33 حجم : 2.51 میلیون دفعات : 656
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 11,310 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.25 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 11,320 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.32 میلیون دفعات : 517
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 11,330 درصد تغییر : 0.18 حجم : 2.17 میلیون دفعات : 608
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 260.00 13,000 حجم : 1.47 میلیون ارزش بازار : 20.972 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شنفت آخرین : 6,490 51,870 حجم : 1.72 میلیون ارزش بازار : 129 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : شسپا آخرین : 750.00 15,910 حجم : 1.44 میلیون ارزش بازار : 135.47 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شرانل آخرین : 546.00 45,000 حجم : - ارزش بازار : 90.036 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/26
نماد : شراز آخرین : 1,647 94,210 حجم : 161,390 ارزش بازار : 96.083 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شتران آخرین : 410.00 8,780 حجم : 40.76 میلیون ارزش بازار : 603.75 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شپنا آخرین : 610.00 12,890 حجم : - ارزش بازار : 863.36 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبریز آخرین : 1,350 28,360 حجم : 3.26 میلیون ارزش بازار : 248.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شاوان آخرین : 1,064 74,520 حجم : 180,414 ارزش بازار : 85.135 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شزنگ آخرین : 26,770 154,021 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 12:01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها