پالایش نفت بندر عباس

شبندر | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( سایر فرآورده های نفتی و سوختی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

سایر فرآورده های نفتی و سوختی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,850 0.14
قیمت پایانی: 13,830 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,810 پایانی 13,830 0.00
بیشترین 13,950 کمترین 13,580
حجم 33.102 میلیون دفعات 3,806
حد قیمت 12,860 - 14,780 ارزش 457.89 میلیارد
حجم مبنا 8.683 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,123 تعداد خریدار 2
14.299 میلیون حجم خرید 18.803 میلیون
1,624 تعداد فروشنده 3
30.62 میلیون حجم فروش 2.482 میلیون
16.321 میلیون تغییر مالکیت 16.321 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور51 تعداد1,782,097 خرید13,840 فروش13,850 تعداد25,522 دستور2
دستور35 تعداد2,172,673 خرید13,830 فروش13,860 تعداد31,142 دستور8
دستور41 تعداد2,781,941 خرید13,820 فروش13,870 تعداد229,346 دستور12
دستور32 تعداد3,101,951 خرید13,810 فروش13,880 تعداد83,711 دستور13
دستور61 تعداد3,697,782 خرید13,800 فروش13,890 تعداد193,215 دستور16

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 2,602 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,602
P/E TTM 5.315

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,693 P/E مجمع 8.17
سود نقدی 1,350
درصد توزیع 79.74 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 40.69 % رتبه 14
6 ماهه 53.84 % رتبه 12
9 ماهه 88.16 % رتبه 11
1 ساله 75.49 % رتبه 11
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1857.949 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.3

P/B

% 31.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 13,830 درصد تغییر : 0.07 حجم : 33.102 میلیون دفعات : 3,806
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 13,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47.002 میلیون دفعات : 5,130
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 13,820 درصد تغییر : 1.43 حجم : 47.002 میلیون دفعات : 5,130
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 14,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 51.501 میلیون دفعات : 4,708
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 14,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 42.643 میلیون دفعات : 5,189
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 14,020 درصد تغییر : 2.50 حجم : 68.546 میلیون دفعات : 6,977
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 14,380 درصد تغییر : 2.71 حجم : 76.37 میلیون دفعات : 7,953
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 14,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 176.986 میلیون دفعات : 14,941
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 14,780 درصد تغییر : 5.95 حجم : 176.986 میلیون دفعات : 14,941
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 13,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 51.971 میلیون دفعات : 6,675
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 13,950 درصد تغییر : 0.29 حجم : 67.222 میلیون دفعات : 6,903
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 13,910 درصد تغییر : 0.65 حجم : 75.341 میلیون دفعات : 6,892
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 13,820 درصد تغییر : 0.79 حجم : 99.254 میلیون دفعات : 9,686
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 13,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 78.852 میلیون دفعات : 9,383
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 13,930 درصد تغییر : 2.50 حجم : 78.852 میلیون دفعات : 9,383
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها