پالایش نفت بندر عباس

شبندر | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( سایر فرآورده های نفتی و سوختی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

سایر فرآورده های نفتی و سوختی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,130 0.00
قیمت پایانی: 7,130 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,330 پایانی 7,130 0.00
بیشترین 7,330 کمترین 7,020
حجم 98.73 میلیون دفعات 10,111
حد قیمت 7,140 - 8,040 ارزش 756.8 میلیارد
حجم مبنا 15.894 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,867 تعداد خریدار 7
68.359 میلیون حجم خرید 10.171 میلیون
1,688 تعداد فروشنده 6
74.426 میلیون حجم فروش 4.105 میلیون
6.066 میلیون تغییر مالکیت 6.066 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد4,696 خرید7,350 فروش7,360 تعداد49,272 دستور7
دستور20 تعداد124,490 خرید7,340 فروش7,370 تعداد149,260 دستور3
دستور34 تعداد440,905 خرید7,330 فروش7,380 تعداد124,881 دستور9
دستور42 تعداد431,888 خرید7,320 فروش7,390 تعداد137,489 دستور14
دستور47 تعداد422,155 خرید7,310 فروش7,400 تعداد551,307 دستور27

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 844 دوره 3 ماهه
سود TTM 2,211
P/E TTM 3.347

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,693 P/E مجمع 4.37
سود نقدی 1,350
درصد توزیع 79.74 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.47 % رتبه 10
6 ماهه 30.6 % رتبه 10
9 ماهه 30.79 % رتبه 8
1 ساله 53.4 % رتبه 8
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1057.271 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.08

P/B

% 31.55

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 7,130 درصد تغییر : 3.65 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 7,400 درصد تغییر : 2.50 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 7,590 درصد تغییر : 0.78 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 7,650 درصد تغییر : 0.26 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 7,670 درصد تغییر : 1.46 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 7,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 7,560 درصد تغییر : 1.69 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 7,690 درصد تغییر : 1.79 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 7,830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 7,830 درصد تغییر : 1.88 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 7,980 درصد تغییر : 0.13 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 7,970 درصد تغییر : 0.50 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 7,930 درصد تغییر : 0.51 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 7,890 درصد تغییر : 1.99 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 8,050 درصد تغییر : 1.47 حجم : 98.73 میلیون دفعات : 10,111
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها