پالایش نفت بندر عباس

شبندر | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( سایر فرآورده های نفتی و سوختی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

سایر فرآورده های نفتی و سوختی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,540 4.98
قیمت پایانی: 6,510 4.49

آخرین معامله

11:20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,430 پایانی 6,510 280.00
بیشترین 6,540 کمترین 6,400
حجم 58.57 میلیون دفعات 2,894
حد قیمت 5,660 - 6,240 ارزش 381.4 میلیارد
حجم مبنا 4.376 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:20
حقیقی حقوقی
1,895 تعداد خریدار 14
108.339 میلیون حجم خرید 11.204 میلیون
2,704 تعداد فروشنده 10
106.689 میلیون حجم فروش 12.853 میلیون
1.649 میلیون تغییر مالکیت 1.649 میلیون

عرضه و تقاضا

11:20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور224 تعداد15,432,820 خرید6,240 فروش6,280 تعداد10,000 دستور1
دستور5 تعداد96,897 خرید6,230 فروش6,310 تعداد1,500 دستور1
دستور4 تعداد16,229 خرید6,220 فروش6,380 تعداد1,000 دستور1
دستور2 تعداد7,417 خرید6,210 فروش6,390 تعداد4,000 دستور1
دستور6 تعداد26,897 خرید6,200 فروش6,400 تعداد10,905 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 994 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,446
P/E TTM 4.309

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 4,673 P/E مجمع 1.33
سود نقدی 3,850
درصد توزیع 82.39 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.66 % رتبه 4
6 ماهه 9.22 % رتبه 8
9 ماهه 50.45 % رتبه 15
1 ساله 46.32 % رتبه 15
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
874.566 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.72

P/B

% 31.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 6,230 درصد تغییر : 4.71 حجم : 119.54 میلیون دفعات : 6,536
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 5,950 درصد تغییر : 3.88 حجم : 189.7 میلیون دفعات : 9,552
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 6,190 درصد تغییر : 2.37 حجم : 69.6 میلیون دفعات : 6,153
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 6,340 درصد تغییر : 4.37 حجم : 150.73 میلیون دفعات : 7,109
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 6,630 درصد تغییر : 3.27 حجم : 169.29 میلیون دفعات : 11,628
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 6,420 درصد تغییر : 4.39 حجم : 141.08 میلیون دفعات : 7,622
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 6,150 درصد تغییر : 2.84 حجم : 79.41 میلیون دفعات : 5,761
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 6,330 درصد تغییر : 1.28 حجم : 50.23 میلیون دفعات : 3,932
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 6,250 درصد تغییر : 2.04 حجم : 47.39 میلیون دفعات : 4,416
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 6,380 درصد تغییر : 0.93 حجم : 64.72 میلیون دفعات : 5,022
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 6,440 درصد تغییر : 0.94 حجم : 54.61 میلیون دفعات : 4,374
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 6,380 درصد تغییر : 1.11 حجم : 41.12 میلیون دفعات : 3,534
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 6,310 درصد تغییر : 0.48 حجم : 51.63 میلیون دفعات : 4,857
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 6,280 درصد تغییر : 4.27 حجم : 92.72 میلیون دفعات : 7,072
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 1.24 حجم : 57.65 میلیون دفعات : 6,043
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها