پالایش نفت بندر عباس

شبندر | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( سایر فرآورده های نفتی و سوختی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

سایر فرآورده های نفتی و سوختی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,890 2.64
قیمت پایانی: 5,850 3.31

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,070 پایانی 5,850 200.00
بیشترین 6,080 کمترین 5,760
حجم 141 میلیون دفعات 10,798
حد قیمت 5,700 - 6,300 ارزش 825.2 میلیارد
حجم مبنا 4.376 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
3,602 تعداد خریدار 21
90.568 میلیون حجم خرید 46.717 میلیون
4,185 تعداد فروشنده 8
134.712 میلیون حجم فروش 2.573 میلیون
44.144 میلیون تغییر مالکیت 44.144 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد11,500 خرید5,990 فروش5,990 تعداد771,498 دستور19
دستور3 تعداد43,445 خرید5,960 فروش6,000 تعداد1,596,390 دستور83
دستور15 تعداد708,527 خرید5,950 فروش6,010 تعداد807,787 دستور19
دستور19 تعداد612,704 خرید5,940 فروش6,020 تعداد543,939 دستور13
دستور28 تعداد4,109,642 خرید5,930 فروش6,030 تعداد214,347 دستور8

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 998 دوره 12 ماهه
سود TTM 998
P/E TTM 5.942

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 4,673 P/E مجمع 1.27
سود نقدی 3,850
درصد توزیع 82.39 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 49.57 % رتبه 77
6 ماهه 11.9 % رتبه 35
9 ماهه 7.82 % رتبه 19
1 ساله 23.68 % رتبه 15
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
785.9 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.31

P/B

% 32.57

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 6,050 درصد تغییر : 2.02 حجم : 113.83 میلیون دفعات : 8,214
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 5,930 درصد تغییر : 1.17 حجم : 137.28 میلیون دفعات : 10,501
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 4.00 حجم : 154.01 میلیون دفعات : 13,080
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 6,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 133.69 میلیون دفعات : 13,535
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 6,250 درصد تغییر : 0.48 حجم : 133.69 میلیون دفعات : 13,535
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 6,280 درصد تغییر : 3.97 حجم : 249.94 میلیون دفعات : 15,860
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 6,040 درصد تغییر : 2.27 حجم : 213.86 میلیون دفعات : 15,873
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 6,180 درصد تغییر : 4.48 حجم : 252.28 میلیون دفعات : 15,647
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 6,470 درصد تغییر : 2.54 حجم : 237.9 میلیون دفعات : 17,943
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 6,310 درصد تغییر : 1.45 حجم : 236.17 میلیون دفعات : 19,232
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 6,220 درصد تغییر : 0.65 حجم : 242.51 میلیون دفعات : 21,244
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 6,180 درصد تغییر : 4.22 حجم : 750.47 میلیون دفعات : 32,983
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 5,930 درصد تغییر : 1.66 حجم : 228.47 میلیون دفعات : 19,326
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 6,030 درصد تغییر : 1.65 حجم : 331.17 میلیون دفعات : 27,427
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 5,932 درصد تغییر : 0.10 حجم : 586.76 میلیون دفعات : 40,936
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها