پالایش نفت بندر عباس

شبندر | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( سایر فرآورده های نفتی و سوختی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

سایر فرآورده های نفتی و سوختی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,090 1.99
قیمت پایانی: 24,260 1.30

آخرین معامله

11:44
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,200 پایانی 24,260 320.00
بیشترین 24,980 کمترین 24,090
حجم 16.72 میلیون دفعات 2,656
حد قیمت 24,420 - 26,400 ارزش 405.5 میلیارد
حجم مبنا 4.376 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:44
حقیقی حقوقی
1,128 تعداد خریدار 8
8.559 میلیون حجم خرید 5.465 میلیون
1,145 تعداد فروشنده -
14.024 میلیون حجم فروش -
5.465 میلیون تغییر مالکیت 5.465 میلیون

عرضه و تقاضا

11:44
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد45,150 خرید23,270 فروش24,420 تعداد8,952,432 دستور893
دستور1 تعداد2,000 خرید23,250 فروش24,430 تعداد14,510 دستور15
دستور1 تعداد20,000 خرید23,240 فروش24,440 تعداد1,146 دستور4
دستور1 تعداد500 خرید23,100 فروش24,450 تعداد1,566 دستور4
دستور1 تعداد2,500 خرید22,640 فروش24,470 تعداد14,367 دستور12

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2,557 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,997
P/E TTM 12.308

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 920 P/E مجمع 26.72
سود نقدی 420
درصد توزیع 45.65 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.39 % رتبه 13
6 ماهه 43.36 % رتبه 12
9 ماهه 47.16 % رتبه 9
1 ساله 126.2 % رتبه 9
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
695.971 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.8

P/B

% 17.83

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 24,580 درصد تغییر : 1.33 حجم : 14.02 میلیون دفعات : 2,713
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 24,910 درصد تغییر : 4.93 حجم : 55.38 میلیون دفعات : 11,997
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 23,740 درصد تغییر : 0.13 حجم : 52.98 میلیون دفعات : 12,298
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 23,710 درصد تغییر : 0.92 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 161
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 23,930 درصد تغییر : 1.85 حجم : 35.61 میلیون دفعات : 4,821
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 24,380 درصد تغییر : 0.25 حجم : 29.64 میلیون دفعات : 8,949
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 24,440 درصد تغییر : 0.33 حجم : 93.2 میلیون دفعات : 19,559
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 24,520 درصد تغییر : 2.00 حجم : 5.15 میلیون دفعات : 413
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 25,020 درصد تغییر : 2.00 حجم : 6.95 میلیون دفعات : 937
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 25,530 درصد تغییر : 1.66 حجم : 45.33 میلیون دفعات : 6,499
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 25,960 درصد تغییر : 0.00 حجم : 72.06 میلیون دفعات : 16,831
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 25,960 درصد تغییر : 2.81 حجم : 72.06 میلیون دفعات : 16,831
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 25,250 درصد تغییر : 1.41 حجم : 103.31 میلیون دفعات : 18,389
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 25,610 درصد تغییر : 4.74 حجم : 141.43 میلیون دفعات : 27,022
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 24,450 درصد تغییر : 5.84 حجم : 149.41 میلیون دفعات : 18,526
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها