پتروشیمی قائد بصیر

شبصیر | سهام - فرابورس
شیمیایی ( سایر محصولات شیمیایی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

سایر محصولات شیمیایی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 81,790 3.35
قیمت پایانی: 80,836 2.14

آخرین معامله

1400/03/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 79,211 پایانی 80,836 1,697.00
بیشترین 82,000 کمترین 78,851
حجم - دفعات -
حد قیمت 75,183 - 83,095 ارزش -
حجم مبنا 498,386 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/25
حقیقی حقوقی
189 تعداد خریدار -
485,540 حجم خرید -
192 تعداد فروشنده 4
359,573 حجم فروش 125,967
125,967 تغییر مالکیت 125,967

عرضه و تقاضا

1400/03/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد796 خرید81,490 فروش81,790 تعداد9,958 دستور1
دستور1 تعداد4,299 خرید81,110 فروش81,798 تعداد8,770 دستور1
دستور1 تعداد400 خرید80,925 فروش81,884 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید80,920 فروش81,890 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید80,770 فروش81,990 تعداد100 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 9,335 دوره 12 ماهه
سود TTM 9,335
P/E TTM 8.659

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,178 P/E مجمع 25.44
سود نقدی 3,000
درصد توزیع 94.4 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.57 % رتبه 194
6 ماهه 11.69 % رتبه 325
9 ماهه 0.07 % رتبه 271
1 ساله 41.42 % رتبه 270
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
40.418 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.58

P/B

% 19.93

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 80,836 درصد تغییر : 2.14 حجم : 485,540 دفعات : 526
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 79,139 درصد تغییر : 1.25 حجم : 120,900 دفعات : 226
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 78,161 درصد تغییر : 3.18 حجم : 2.03 میلیون دفعات : 940
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 80,724 درصد تغییر : 3.71 حجم : 652,966 دفعات : 721
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 83,835 درصد تغییر : 22.50 حجم : 639,379 دفعات : 763
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 68,436 درصد تغییر : 0.21 حجم : 728,400 دفعات : 537
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 68,583 درصد تغییر : 0.16 حجم : 896,988 دفعات : 997
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 68,690 درصد تغییر : 4.89 حجم : 1.58 میلیون دفعات : 870
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 65,486 درصد تغییر : 0.77 حجم : 143,815 دفعات : 328
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 64,986 درصد تغییر : 2.84 حجم : 191,461 دفعات : 191
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 63,193 درصد تغییر : 2.43 حجم : 194,918 دفعات : 250
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 64,768 درصد تغییر : 1.40 حجم : 179,949 دفعات : 210
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 65,689 درصد تغییر : 0.01 حجم : 170,716 دفعات : 264
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 65,698 درصد تغییر : 0.39 حجم : 136,549 دفعات : 266
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 65,958 درصد تغییر : 0.85 حجم : 208,779 دفعات : 331
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپترو آخرین : 90.00 12,850 حجم : 930,008 ارزش بازار : 22.495 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شکربن آخرین : 3,180 75,200 حجم : 525,428 ارزش بازار : 18.745 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شصدف آخرین : 1,527 29,032 حجم : 14,978 ارزش بازار : 21.358 هزار میلیارد تاریخ : 12:21
نماد : شدوص آخرین : 820.00 17,360 حجم : 4.09 میلیون ارزش بازار : 8.916 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها