پالایش نفت تبریز

شبریز | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,330 1.90
قیمت پایانی: 27,390 1.69

آخرین معامله

10:49
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,810 پایانی 27,390 470.00
بیشترین 28,140 کمترین 27,310
حجم 5.04 میلیون دفعات 1,191
حد قیمت 27,820 - 30,080 ارزش 138.2 میلیارد
حجم مبنا 3.376 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:49
حقیقی حقوقی
311 تعداد خریدار 6
2.24 میلیون حجم خرید 4.65 میلیون
835 تعداد فروشنده 4
5.504 میلیون حجم فروش 1.386 میلیون
3.264 میلیون تغییر مالکیت 3.264 میلیون

عرضه و تقاضا

10:49
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد250 خرید26,500 فروش27,820 تعداد2,000 دستور2
دستور1 تعداد500 خرید26,230 فروش27,860 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید21,810 فروش27,870 تعداد337 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش27,880 تعداد180 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش27,900 تعداد220 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2,467 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,008
P/E TTM 13.874

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,005 P/E مجمع 27.72
سود نقدی 700
درصد توزیع 69.65 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.67 % رتبه 38
6 ماهه 35.78 % رتبه 53
9 ماهه 22.39 % رتبه 50
1 ساله 74.38 % رتبه 47
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
273.9 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.52

P/B

% 14.68

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 27,860 درصد تغییر : 1.83 حجم : 6.89 میلیون دفعات : 1,538
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 28,380 درصد تغییر : 4.57 حجم : 16.69 میلیون دفعات : 3,938
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 27,140 درصد تغییر : 1.53 حجم : 9.32 میلیون دفعات : 4,000
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 26,730 درصد تغییر : 1.98 حجم : 5.27 میلیون دفعات : 1,173
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 27,270 درصد تغییر : 1.66 حجم : 13.21 میلیون دفعات : 2,644
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 27,730 درصد تغییر : 0.32 حجم : 10.74 میلیون دفعات : 3,080
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 27,820 درصد تغییر : 1.24 حجم : 43.93 میلیون دفعات : 7,381
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 28,170 درصد تغییر : 0.88 حجم : 1.52 میلیون دفعات : 106
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 28,420 درصد تغییر : 0.94 حجم : 1.6 میلیون دفعات : 146
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 28,690 درصد تغییر : 1.44 حجم : 4.85 میلیون دفعات : 846
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 29,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 54 میلیون دفعات : 7,307
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 29,110 درصد تغییر : 5.93 حجم : 54 میلیون دفعات : 7,307
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 27,480 درصد تغییر : 1.36 حجم : 14.6 میلیون دفعات : 2,983
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 27,860 درصد تغییر : 1.31 حجم : 17.14 میلیون دفعات : 3,834
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 28,230 درصد تغییر : 0.42 حجم : 18.48 میلیون دفعات : 4,839
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 320.00 16,060 حجم : 40,856 ارزش بازار : 27.027 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
نماد : شنفت آخرین : 1,930 51,350 حجم : 720,013 ارزش بازار : 126.9 هزار میلیارد تاریخ : 10:47
نماد : شسپا آخرین : 1,450 15,930 حجم : 4.89 میلیون ارزش بازار : 151.335 هزار میلیارد تاریخ : 10:48
نماد : شرانل آخرین : 1,148 35,990 حجم : 937,250 ارزش بازار : 70.89 هزار میلیارد تاریخ : 10:48
نماد : شراز آخرین : 2,039 99,953 حجم : 35,201 ارزش بازار : 104.652 هزار میلیارد تاریخ : 10:48
نماد : شتران آخرین : 160.00 8,100 حجم : 5.68 میلیون ارزش بازار : 615 هزار میلیارد تاریخ : 10:49
نماد : شپنا آخرین : 220.00 11,230 حجم : 45.71 میلیون ارزش بازار : 854.24 هزار میلیارد تاریخ : 10:47
نماد : شبهرن آخرین : 3,270 57,820 حجم : 1.54 میلیون ارزش بازار : 150.176 هزار میلیارد تاریخ : 10:48
نماد : شاوان آخرین : 573.00 75,500 حجم : 120,420 ارزش بازار : 86.801 هزار میلیارد تاریخ : 10:46
نماد : شزنگ آخرین : 99,422 226,673 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها