پالایش نفت تبریز

شبریز | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,550 1.38
قیمت پایانی: 13,740 0.00

آخرین معامله

09:25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,470 پایانی 13,740 0.00
بیشترین 13,740 کمترین 13,470
حجم 5,917 دفعات 6
حد قیمت 12,780 - 14,700 ارزش 79.7 میلیون
حجم مبنا 8.652 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:25
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
1,830 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
1,830 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد24,913 خرید13,470 فروش13,600 تعداد15,270 دستور4
دستور1 تعداد10,000 خرید13,460 فروش13,650 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد58,700 خرید13,450 فروش13,700 تعداد1,500 دستور1
دستور1 تعداد36,889 خرید13,420 فروش13,720 تعداد45,937 دستور2
دستور1 تعداد41,500 خرید13,400 فروش13,730 تعداد187,252 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,296 دوره 3 ماهه
سود TTM 3,092
P/E TTM 4.443

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 6,680 P/E مجمع 2.06
سود نقدی 5,850
درصد توزیع 87.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.2 % رتبه 62
6 ماهه 23.02 % رتبه 49
9 ماهه 38.25 % رتبه 50
1 ساله 9.91 % رتبه 53
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
412.2 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.24

P/B

% 29.17

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 13,740 درصد تغییر : 0.94 حجم : 4.437 میلیون دفعات : 1,351
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 13,870 درصد تغییر : 1.61 حجم : 4.837 میلیون دفعات : 1,081
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 13,650 درصد تغییر : 0.07 حجم : 2.798 میلیون دفعات : 760
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 13,640 درصد تغییر : 1.66 حجم : 3.505 میلیون دفعات : 987
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 13,870 درصد تغییر : 2.05 حجم : 5.41 میلیون دفعات : 1,704
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 14,160 درصد تغییر : 0.56 حجم : 2.603 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 14,240 درصد تغییر : 0.97 حجم : 5.933 میلیون دفعات : 1,011
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 14,380 درصد تغییر : 0.76 حجم : 3.434 میلیون دفعات : 1,105
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 14,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.647 میلیون دفعات : 715
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 14,490 درصد تغییر : 0.14 حجم : 1.647 میلیون دفعات : 715
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 14,510 درصد تغییر : 0.14 حجم : 2.816 میلیون دفعات : 868
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 14,530 درصد تغییر : 0.82 حجم : 7.107 میلیون دفعات : 1,148
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 14,650 درصد تغییر : 0.07 حجم : 3.531 میلیون دفعات : 795
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 14,660 درصد تغییر : 0.61 حجم : 5.794 میلیون دفعات : 1,103
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 14,750 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.485 میلیون دفعات : 1,715
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 47.00 3,120 حجم : 10,978 ارزش بازار : 15.835 هزار میلیارد تاریخ : 09:24
نماد : شنفت آخرین : 70.00 6,900 حجم : 553,756 ارزش بازار : 116.337 هزار میلیارد تاریخ : 09:25
نماد : شسپا آخرین : 11.00 3,070 حجم : 3,194 ارزش بازار : 171.304 هزار میلیارد تاریخ : 09:24
نماد : شرانل آخرین : 950.00 44,600 حجم : 340 ارزش بازار : 91.1 هزار میلیارد تاریخ : 09:19
نماد : شراز آخرین : 20.00 12,200 حجم : 191,124 ارزش بازار : 134.814 هزار میلیارد تاریخ : 09:25
نماد : شتران آخرین : 25.00 4,480 حجم : 819,807 ارزش بازار : 765.51 هزار میلیارد تاریخ : 09:25
نماد : شپنا آخرین : 50.00 5,390 حجم : 1.129 میلیون ارزش بازار : 1033.6 هزار میلیارد تاریخ : 09:25
نماد : شبهرن آخرین : 100.00 13,580 حجم : 1,190 ارزش بازار : 163.476 هزار میلیارد تاریخ : 09:25
نماد : شاوان آخرین : - 16,760 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 164.195 هزار میلیارد تاریخ : 09:25
نماد : شزنگ آخرین : 1,500 75,700 حجم : 5,361 ارزش بازار : 2.159 هزار میلیارد تاریخ : 1401/07/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها