پالایش نفت تبریز

شبریز | سهام - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,270 0.16
قیمت پایانی: 18,300 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,580 پایانی 18,300 0.00
بیشترین 18,590 کمترین 18,210
حجم 10.17 میلیون دفعات 2,571
حد قیمت 16,950 - 19,490 ارزش 186.15 میلیارد
حجم مبنا 6.586 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
999 تعداد خریدار 1
9.25 میلیون حجم خرید 920,445
737 تعداد فروشنده 4
9.342 میلیون حجم فروش 827,820
92,625 تغییر مالکیت 92,625

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,025 خرید18,270 فروش18,280 تعداد52,783 دستور10
دستور2 تعداد12,002 خرید18,260 فروش18,290 تعداد30,000 دستور1
دستور2 تعداد10,275 خرید18,250 فروش18,300 تعداد73,929 دستور8
دستور3 تعداد1,080 خرید18,230 فروش18,320 تعداد2,250 دستور4
دستور4 تعداد83,932 خرید18,220 فروش18,330 تعداد1,999 دستور3

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 2,746 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,746
P/E TTM 6.664

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 6,680 P/E مجمع 2.74
سود نقدی 5,850
درصد توزیع 87.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.08 % رتبه 30
6 ماهه 13.66 % رتبه 36
9 ماهه 20.39 % رتبه 40
1 ساله 4.95 % رتبه 41
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
549 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.32

P/B

% 29.18

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 18,300 درصد تغییر : 0.44 حجم : 10.17 میلیون دفعات : 2,571
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 18,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.155 میلیون دفعات : 2,607
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 18,220 درصد تغییر : 1.62 حجم : 14.155 میلیون دفعات : 2,607
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 18,520 درصد تغییر : 0.05 حجم : 13.586 میلیون دفعات : 3,107
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 18,510 درصد تغییر : 0.54 حجم : 25.541 میلیون دفعات : 4,368
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 18,610 درصد تغییر : 4.07 حجم : 27.456 میلیون دفعات : 4,612
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 19,400 درصد تغییر : 3.82 حجم : 34.43 میلیون دفعات : 4,759
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 20,170 درصد تغییر : 0.00 حجم : 41.931 میلیون دفعات : 5,452
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 20,170 درصد تغییر : 3.17 حجم : 41.931 میلیون دفعات : 5,452
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 19,550 درصد تغییر : 0.36 حجم : 26.069 میلیون دفعات : 4,167
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 19,620 درصد تغییر : 0.61 حجم : 21.262 میلیون دفعات : 4,700
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 19,740 درصد تغییر : 0.31 حجم : 27.156 میلیون دفعات : 3,760
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 19,680 درصد تغییر : 1.80 حجم : 29.265 میلیون دفعات : 5,961
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 20,040 درصد تغییر : 0.00 حجم : 33.007 میلیون دفعات : 6,541
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 20,040 درصد تغییر : 0.94 حجم : 33.007 میلیون دفعات : 6,541
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 60.00 6,210 حجم : 4.398 میلیون ارزش بازار : 30.75 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شنفت آخرین : 220.00 10,420 حجم : 3.789 میلیون ارزش بازار : 204 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شسپا آخرین : 120.00 6,150 حجم : 8.076 میلیون ارزش بازار : 337.68 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شرانل آخرین : 750.00 91,800 حجم : 221,912 ارزش بازار : 182.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شراز آخرین : 290.00 18,080 حجم : 191,124 ارزش بازار : 134.814 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شتران آخرین : 10.00 5,730 حجم : 102.527 میلیون ارزش بازار : 1578.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شپنا آخرین : 10.00 9,430 حجم : 45.594 میلیون ارزش بازار : 2138.34 هزار میلیارد تاریخ : 14:32
نماد : شبهرن آخرین : 110.00 27,470 حجم : 1.732 میلیون ارزش بازار : 329.581 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شاوان آخرین : 50.00 28,950 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 164.195 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شزنگ آخرین : 1,550 155,750 حجم : 86,545 ارزش بازار : 4.318 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها