پالایش نفت لاوان

شاوان | سهام - فرابورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 74,840 1.93
قیمت پایانی: 76,073 0.31

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 76,000 پایانی 76,073 239.00
بیشترین 77,000 کمترین 74,796
حجم 189,259 دفعات 322
حد قیمت 74,786 - 80,890 ارزش 14.29 میلیارد
حجم مبنا 514,833 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
121 تعداد خریدار 2
183,973 حجم خرید 5,286
163 تعداد فروشنده 1
189,168 حجم فروش 91
5,195 تغییر مالکیت 5,195

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد2,398 خرید74,840 فروش75,840 تعداد1,038 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید74,830 فروش75,870 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد79 خرید74,787 فروش75,900 تعداد1,040 دستور2
دستور8 تعداد1,271 خرید74,786 فروش76,000 تعداد6,713 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش76,089 تعداد150 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 6,594 دوره 9 ماهه
سود TTM 3,252
P/E TTM 23.393

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,441 P/E مجمع 31.16
سود نقدی 2,200
درصد توزیع 90.13 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.08 % رتبه 300
6 ماهه 41.27 % رتبه 385
9 ماهه 8.98 % رتبه 343
1 ساله 38.19 % رتبه 310
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
86.984 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.37

P/B

% 9.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 76,073 درصد تغییر : 0.31 حجم : 189,259 دفعات : 322
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 76,312 درصد تغییر : 2.71 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 694
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 74,300 درصد تغییر : 1.52 حجم : 1.34 میلیون دفعات : 565
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 75,450 درصد تغییر : 1.99 حجم : 1.14 میلیون دفعات : 273
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 76,985 درصد تغییر : 1.35 حجم : 448,031 دفعات : 356
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 78,040 درصد تغییر : 1.71 حجم : 1.31 میلیون دفعات : 464
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 79,394 درصد تغییر : 0.44 حجم : 191,220 دفعات : 208
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 79,048 درصد تغییر : 0.65 حجم : 208,793 دفعات : 327
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 79,567 درصد تغییر : 1.74 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 448
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 80,974 درصد تغییر : 0.41 حجم : 154,016 دفعات : 345
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 81,307 درصد تغییر : 0.00 حجم : 374,063 دفعات : 542
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 81,307 درصد تغییر : 1.28 حجم : 374,063 دفعات : 542
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 80,279 درصد تغییر : 1.96 حجم : 945,778 دفعات : 379
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 81,884 درصد تغییر : 1.67 حجم : 782,468 دفعات : 567
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 80,543 درصد تغییر : 0.17 حجم : 864,901 دفعات : 365
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 320.00 16,160 حجم : 961,909 ارزش بازار : 27.027 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شنفت آخرین : 980.00 48,470 حجم : 32,162 ارزش بازار : 123.55 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شسپا آخرین : 870.00 15,370 حجم : 9.1 میلیون ارزش بازار : 142.785 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شرانل آخرین : 706.00 34,638 حجم : 986,300 ارزش بازار : 69.684 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شراز آخرین : 2,056 100,749 حجم : 191,877 ارزش بازار : 104.802 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شتران آخرین : 160.00 8,260 حجم : 37.39 میلیون ارزش بازار : 619.5 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شپنا آخرین : 230.00 11,430 حجم : 37.6 میلیون ارزش بازار : 870.2 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شبهرن آخرین : 2,950 55,660 حجم : 1.14 میلیون ارزش بازار : 141.83 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شبریز آخرین : 560.00 27,820 حجم : 6.89 میلیون ارزش بازار : 278.6 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شزنگ آخرین : 99,422 226,673 حجم : 242,849 ارزش بازار : 3.563 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها