پالایش نفت لاوان

شاوان | سهام - فرابورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 18,140 0.77
قیمت پایانی: 18,280 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,950 پایانی 18,280 0.00
بیشترین 18,950 کمترین 18,130
حجم 2.08 میلیون دفعات 2,602
حد قیمت 157,650 - 174,150 ارزش 298.83 میلیارد
حجم مبنا 457,369 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,164 تعداد خریدار 12
3.306 میلیون حجم خرید 841,564
1,124 تعداد فروشنده 17
3.32 میلیون حجم فروش 827,059
14,505 تغییر مالکیت 14,505

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور7 تعداد1,952 خرید174,100 فروش174,150 تعداد5,433 دستور2
دستور3 تعداد403 خرید174,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,432 خرید173,850 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد2,350 خرید173,800 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد1,000 خرید173,750 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 18,613 دوره 9 ماهه
سود TTM 29,989
P/E TTM 5.769

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 17,970 P/E مجمع 9.63
سود نقدی 12,580
درصد توزیع 70.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.92 % رتبه 84
6 ماهه 24.08 % رتبه 83
9 ماهه 69.81 % رتبه 81
1 ساله 123 % رتبه 92
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
164.195 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.62

P/B

% 16.78

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 18,280 درصد تغییر : 4.04 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 19,050 درصد تغییر : 2.86 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 19,610 درصد تغییر : 0.77 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 19,460 درصد تغییر : 0.92 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 19,640 درصد تغییر : 1.80 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 20,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 20,000 درصد تغییر : 0.99 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 20,200 درصد تغییر : 1.70 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 20,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 20,550 درصد تغییر : 3.07 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 21,200 درصد تغییر : 0.71 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 21,050 درصد تغییر : 0.72 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 20,900 درصد تغییر : 0.24 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 20,850 درصد تغییر : 3.02 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 21,500 درصد تغییر : 3.15 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 2,602
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونفت آخرین : 26.00 3,086 حجم : 4.77 میلیون ارزش بازار : 20.09 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شنفت آخرین : 110.00 6,990 حجم : 487,101 ارزش بازار : 140.706 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شسپا آخرین : 5.00 3,090 حجم : 16.3 میلیون ارزش بازار : 168.672 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شرانل آخرین : 1,350 44,100 حجم : 524,788 ارزش بازار : 87.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شراز آخرین : 130.00 12,040 حجم : 191,124 ارزش بازار : 134.814 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شتران آخرین : 37.00 4,880 حجم : 303.78 میلیون ارزش بازار : 943.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شپنا آخرین : 30.00 5,910 حجم : 128.99 میلیون ارزش بازار : 979.111 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شبهرن آخرین : - 13,200 حجم : 1.57 میلیون ارزش بازار : 132.765 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شبریز آخرین : 210.00 15,170 حجم : 4.07 میلیون ارزش بازار : 396.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شزنگ آخرین : 55,901 71,350 حجم : 242,849 ارزش بازار : 2.181 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها