پتروشیمی ارومیه

شاروم | سهام - فرابورس
شیمیایی ( کود و ترکیبات نیتروژن )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,150 4.92
قیمت پایانی: 11,720 1.21

آخرین معامله

10:13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,150 پایانی 11,720 140.00
بیشترین 12,150 کمترین 12,150
حجم 308,010 دفعات 494
حد قیمت 10,770 - 11,890 ارزش 3.74 میلیارد
حجم مبنا 2.516 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:13
حقیقی حقوقی
36 تعداد خریدار -
531,693 حجم خرید -
1,202 تعداد فروشنده 3
531,647 حجم فروش 46
46.00 تغییر مالکیت 46.00

عرضه و تقاضا

10:13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور111 تعداد13,860,937 خرید11,890 فروش12,000 تعداد15 دستور1
دستور4 تعداد12,900 خرید11,800 فروش12,090 تعداد20,000 دستور1
دستور1 تعداد1,100 خرید11,770 فروش12,150 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد5,877 خرید11,700 فروش12,190 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد700 خرید11,500 فروش12,450 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 1,032 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,170
P/E TTM 9.897

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 594 P/E مجمع 19.49
سود نقدی 354
درصد توزیع 59.6 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.58 % رتبه 104
6 ماهه 23.43 % رتبه 120
9 ماهه 39.25 % رتبه 106
1 ساله 45.16 % رتبه 81
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.204 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.86

P/B

% 26.41

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 11,580 درصد تغییر : 2.21 حجم : 531,693 دفعات : 1,259
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 11,330 درصد تغییر : 4.87 حجم : 781,346 دفعات : 1,138
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 11,910 درصد تغییر : 3.95 حجم : 781,346 دفعات : 1,138
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 12,400 درصد تغییر : 2.13 حجم : 781,346 دفعات : 1,138
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 12,670 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.48 میلیون دفعات : 1,587
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 12,690 درصد تغییر : 0.71 حجم : 1.33 میلیون دفعات : 1,495
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 12,600 درصد تغییر : 2.17 حجم : 557,942 دفعات : 1,557
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 12,880 درصد تغییر : 0.39 حجم : 557,942 دفعات : 1,557
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 12,830 درصد تغییر : 0.93 حجم : 557,942 دفعات : 1,557
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 12,950 درصد تغییر : 1.15 حجم : 557,942 دفعات : 1,557
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 13,100 درصد تغییر : 0.08 حجم : 744,186 دفعات : 1,530
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 13,110 درصد تغییر : 0.92 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 12,990 درصد تغییر : 2.04 حجم : 745,127 دفعات : 1,309
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 12,730 درصد تغییر : 4.57 حجم : 2.19 میلیون دفعات : 1,740
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 13,340 درصد تغییر : 2.85 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شیراز آخرین : 2,700 56,770 حجم : - ارزش بازار : 281.673 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : خراسان آخرین : 4,040 96,700 حجم : 245,350 ارزش بازار : 168.091 هزار میلیارد تاریخ : 10:13
نماد : پارسان آخرین : 1,270 26,690 حجم : 2.75 میلیون ارزش بازار : 1056.24 هزار میلیارد تاریخ : 10:13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها