پتروشیمی ارومیه

شاروم | سهام - فرابورس
شیمیایی ( کود و ترکیبات نیتروژن )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,970 0.80
قیمت پایانی: 15,060 0.20

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,950 پایانی 15,060 30.00
بیشترین 15,380 کمترین 14,830
حجم 1.268 میلیون دفعات 1,076
حد قیمت 14,040 - 16,140 ارزش 19.09 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
148 تعداد خریدار 1
1.263 میلیون حجم خرید 5,200
776 تعداد فروشنده 4
1.238 میلیون حجم فروش 30,047
24,847 تغییر مالکیت 24,847

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد26,725 خرید14,900 فروش14,980 تعداد420 دستور1
دستور3 تعداد8,963 خرید14,840 فروش14,990 تعداد31 دستور2
دستور1 تعداد500 خرید14,830 فروش15,000 تعداد339 دستور1
دستور1 تعداد3,439 خرید14,800 فروش15,160 تعداد16,085 دستور2
دستور1 تعداد3,000 خرید14,750 فروش15,170 تعداد3,047 دستور5

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 863 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,251
P/E TTM 12.038

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 971 P/E مجمع 15.51
سود نقدی 390
درصد توزیع 40.16 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.7 % رتبه 127
6 ماهه 3.34 % رتبه 204
9 ماهه 16.69 % رتبه 173
1 ساله 17.1 % رتبه 132
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.542 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.31

P/B

% 26.83

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 15,060 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1.268 میلیون دفعات : 1,076
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 15,090 درصد تغییر : 2.10 حجم : 2.49 میلیون دفعات : 1,401
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 14,780 درصد تغییر : 2.85 حجم : 1.799 میلیون دفعات : 1,572
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 14,370 درصد تغییر : 0.35 حجم : 724,361 دفعات : 943
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 14,320 درصد تغییر : 0.63 حجم : 413,926 دفعات : 849
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 14,410 درصد تغییر : 1.62 حجم : 735,142 دفعات : 1,214
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 14,180 درصد تغییر : 1.73 حجم : 820,788 دفعات : 1,065
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 14,430 درصد تغییر : 0.77 حجم : 1.118 میلیون دفعات : 1,169
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 14,320 درصد تغییر : 3.70 حجم : 1.619 میلیون دفعات : 997
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 14,870 درصد تغییر : 3.88 حجم : 3.941 میلیون دفعات : 2,343
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 15,470 درصد تغییر : 0.46 حجم : 4.313 میلیون دفعات : 2,288
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 15,400 درصد تغییر : 6.35 حجم : 8.279 میلیون دفعات : 2,969
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 14,480 درصد تغییر : 0.82 حجم : 4.695 میلیون دفعات : 1,597
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 14,600 درصد تغییر : 1.95 حجم : 2.532 میلیون دفعات : 1,667
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 14,890 درصد تغییر : 1.65 حجم : 2.638 میلیون دفعات : 1,274
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شیراز آخرین : 480.00 74,980 حجم : 220,486 ارزش بازار : 384.744 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خراسان آخرین : 640.00 119,000 حجم : 92,440 ارزش بازار : 214.038 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : پارسان آخرین : 10.00 36,500 حجم : 1.721 میلیون ارزش بازار : 1477.035 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها