پتروشیمی ارومیه

شاروم | سهام - فرابورس
شیمیایی ( کود و ترکیبات نیتروژن )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,450 2.85
قیمت پایانی: 37,700 2.20

آخرین معامله

1402/07/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 38,100 پایانی 37,700 850.00
بیشترین 38,800 کمترین 37,300
حجم 829,652 دفعات 1,041
حد قیمت 35,900 - 41,200 ارزش 31.33 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/07/08
حقیقی حقوقی
302 تعداد خریدار 4
712,213 حجم خرید 117,330
560 تعداد فروشنده 4
777,005 حجم فروش 52,538
64,792 تغییر مالکیت 64,792

عرضه و تقاضا

1402/07/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,924 خرید37,450 فروش37,500 تعداد8,528 دستور7
دستور2 تعداد855 خرید37,400 فروش37,550 تعداد2,375 دستور5
دستور3 تعداد2,016 خرید37,350 فروش37,600 تعداد1,015 دستور2
دستور16 تعداد29,240 خرید37,300 فروش37,650 تعداد7,785 دستور9
دستور12 تعداد18,205 خرید37,250 فروش37,700 تعداد160 دستور4

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 1,398 دوره 3 ماهه
سود TTM 2,806
P/E TTM 13.453

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 1,667 P/E مجمع 22.65
سود نقدی 500
درصد توزیع 29.99 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.38 % رتبه 163
6 ماهه 38.72 % رتبه 119
9 ماهه 108.38 % رتبه 109
1 ساله 176.56 % رتبه 108
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.425 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.15

P/B

% 27.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 37,750 درصد تغییر : 2.08 حجم : 829,652 دفعات : 1,041
تاریخ : 1402/04/15 پایانی : 38,550 درصد تغییر : 6.66 حجم : 1.14 میلیون دفعات : 1,040
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 41,300 درصد تغییر : 1.90 حجم : 1.069 میلیون دفعات : 1,636
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 42,100 درصد تغییر : 2.66 حجم : 2.519 میلیون دفعات : 2,625
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 43,250 درصد تغییر : 0.93 حجم : 1.973 میلیون دفعات : 2,127
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 42,850 درصد تغییر : 5.93 حجم : 2.891 میلیون دفعات : 2,382
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 40,450 درصد تغییر : 3.00 حجم : 2.39 میلیون دفعات : 2,315
تاریخ : 1402/04/08 پایانی : 41,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.336 میلیون دفعات : 2,149
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 41,700 درصد تغییر : 4.47 حجم : 2.336 میلیون دفعات : 2,149
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 43,650 درصد تغییر : 6.53 حجم : 6.822 میلیون دفعات : 3,629
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 46,700 درصد تغییر : 3.09 حجم : 5.873 میلیون دفعات : 4,638
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 45,300 درصد تغییر : 6.71 حجم : 4.395 میلیون دفعات : 2,439
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 42,450 درصد تغییر : 5.34 حجم : 6.612 میلیون دفعات : 3,949
تاریخ : 1402/04/01 پایانی : 40,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.184 میلیون دفعات : 2,958
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 40,300 درصد تغییر : 6.19 حجم : 5.184 میلیون دفعات : 2,958
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شیراز آخرین : 2,900 24,710 حجم : 1.044 میلیون ارزش بازار : 382.653 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : خراسان آخرین : 1,190 153,480 حجم : 36,223 ارزش بازار : 276.774 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
نماد : پارسان آخرین : 7,420 38,730 حجم : 954,767 ارزش بازار : 1576.26 هزار میلیارد تاریخ : 1402/07/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها