پتروشیمی شازند

شاراک | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,660 1.64
قیمت پایانی: 34,220 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 33,950 پایانی 34,220 0.00
بیشترین 34,980 کمترین 33,510
حجم 1.65 میلیون دفعات 1,215
حد قیمت 34,640 - 39,060 ارزش 71.2 میلیارد
حجم مبنا 2.381 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
644 تعداد خریدار 3
1.821 میلیون حجم خرید 672,020
408 تعداد فروشنده -
2.493 میلیون حجم فروش -
672,020 تغییر مالکیت 672,020

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد453 خرید34,670 فروش34,690 تعداد1,457 دستور1
دستور3 تعداد1,713 خرید34,660 فروش34,700 تعداد8,646 دستور2
دستور10 تعداد33,277 خرید34,650 فروش34,800 تعداد10 دستور1
دستور76 تعداد1,058,852 خرید34,640 فروش34,850 تعداد1,495 دستور1
دستور2 تعداد350 خرید34,300 فروش34,870 تعداد2,037 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,437 دوره 3 ماهه
سود TTM 6,239
P/E TTM 5.692

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 6,832 P/E مجمع 5.2
سود نقدی 6,900
درصد توزیع 101 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.32 % رتبه 65
6 ماهه 5.71 % رتبه 62
9 ماهه 10.22 % رتبه 66
1 ساله 0.82 % رتبه 60
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
348.365 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.98

P/B

% 15.29

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 34,220 درصد تغییر : 3.63 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 35,510 درصد تغییر : 3.64 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 36,850 درصد تغییر : 7.09 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 34,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 34,410 درصد تغییر : 0.70 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 34,170 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 34,170 درصد تغییر : 1.70 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 33,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 33,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 33,600 درصد تغییر : 0.57 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 33,410 درصد تغییر : 0.12 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 33,370 درصد تغییر : 0.63 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 33,160 درصد تغییر : 0.03 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 33,150 درصد تغییر : 0.78 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 33,410 درصد تغییر : 0.21 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 1,215
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 440.00 90,030 حجم : 3.75 میلیون ارزش بازار : 968.31 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مارون آخرین : 1,000 192,000 حجم : 51,180 ارزش بازار : 1376.8 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/21
نماد : کلر آخرین : 100.00 72,600 حجم : 1.02 میلیون ارزش بازار : 30.359 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 960.00 56,150 حجم : 548,328 ارزش بازار : 186.554 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 2,244 774 حجم : 286,129 ارزش بازار : 2.719 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : فارس آخرین : 120.00 8,090 حجم : - ارزش بازار : 3661.46 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 60.00 9,480 حجم : 3.64 میلیون ارزش بازار : 170.053 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 9,323 73,750 حجم : 8,673 ارزش بازار : 10.676 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگویا آخرین : 130.00 9,560 حجم : 9.22 میلیون ارزش بازار : 264.732 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شفن آخرین : 70.00 6,250 حجم : 5.87 میلیون ارزش بازار : 362.734 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها