پتروشیمی شازند

شاراک | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,660 0.58
قیمت پایانی: 27,660 0.58

آخرین معامله

1402/12/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,900 پایانی 27,660 160.00
بیشترین 28,010 کمترین 27,610
حجم 250,151 دفعات 154
حد قیمت 25,910 - 29,790 ارزش 6.99 میلیارد
حجم مبنا 3.226 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/12/09
حقیقی حقوقی
49 تعداد خریدار 2
138,472 حجم خرید 111,679
25 تعداد فروشنده 2
120,572 حجم فروش 129,579
17,900 تغییر مالکیت 17,900

عرضه و تقاضا

1402/12/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد600 خرید27,960 فروش28,000 تعداد3,160 دستور1
دستور2 تعداد4,500 خرید27,870 فروش28,170 تعداد1,087 دستور1
دستور4 تعداد5,660 خرید27,860 فروش28,180 تعداد1,132 دستور1
دستور5 تعداد22,580 خرید27,850 فروش28,190 تعداد2,210 دستور3
دستور4 تعداد6,090 خرید27,840 فروش28,200 تعداد6,355 دستور3

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 2,524 دوره 9 ماهه
سود TTM 3,855
P/E TTM 7.227

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 4,195 P/E مجمع 6.64
سود نقدی 4,200
درصد توزیع 100.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.95 % رتبه 206
6 ماهه 8.87 % رتبه 179
9 ماهه 29.01 % رتبه 163
1 ساله 10.56 % رتبه 116
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
224.663 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.65

P/B

% 15.39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/12/09 پایانی : 27,660 درصد تغییر : 0.58 حجم : 250,151 دفعات : 154
تاریخ : 1402/12/08 پایانی : 27,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : 250,151 دفعات : 154
تاریخ : 1402/12/07 پایانی : 27,820 درصد تغییر : 0.11 حجم : 250,151 دفعات : 154
تاریخ : 1402/12/05 پایانی : 27,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 250,151 دفعات : 154
تاریخ : 1402/12/02 پایانی : 27,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 250,151 دفعات : 154
تاریخ : 1402/12/01 پایانی : 27,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 250,151 دفعات : 154
تاریخ : 1402/11/30 پایانی : 27,850 درصد تغییر : 0.11 حجم : 1.315 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1402/11/29 پایانی : 27,820 درصد تغییر : 0.04 حجم : 663,559 دفعات : 505
تاریخ : 1402/11/28 پایانی : 27,810 درصد تغییر : 0.75 حجم : 1.471 میلیون دفعات : 871
تاریخ : 1402/11/25 پایانی : 28,020 درصد تغییر : 0.36 حجم : 665,561 دفعات : 412
تاریخ : 1402/11/24 پایانی : 28,120 درصد تغییر : 0.14 حجم : 386,430 دفعات : 312
تاریخ : 1402/11/23 پایانی : 28,160 درصد تغییر : 0.25 حجم : 776,557 دفعات : 451
تاریخ : 1402/11/21 پایانی : 28,230 درصد تغییر : 0.25 حجم : 1.358 میلیون دفعات : 542
تاریخ : 1402/11/18 پایانی : 28,300 درصد تغییر : 0.21 حجم : 1.352 میلیون دفعات : 433
تاریخ : 1402/11/17 پایانی : 28,360 درصد تغییر : 0.14 حجم : 791,561 دفعات : 638
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شاملا آخرین : 270.00 23,500 حجم : 156,492 ارزش بازار : 64.827 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : شپدیس آخرین : 260.00 146,440 حجم : 128,626 ارزش بازار : 879.78 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : شخارک آخرین : 340.00 45,200 حجم : 153,621 ارزش بازار : 270.24 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : شغدیر آخرین : 750.00 72,000 حجم : 79,081 ارزش بازار : 92.716 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : شفارس آخرین : 15.00 1,866 حجم : 8.688 میلیون ارزش بازار : 24.189 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : شفن آخرین : 30.00 5,000 حجم : 1.325 میلیون ارزش بازار : 153.852 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : شیران آخرین : 24.00 4,690 حجم : 1.963 میلیون ارزش بازار : 260.465 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : کرماشا آخرین : 100.00 17,750 حجم : 782,677 ارزش بازار : 189.095 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : نوری آخرین : 660.00 148,710 حجم : 264,813 ارزش بازار : 1345.32 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : شصفها آخرین : 1,600 186,950 حجم : 17,626 ارزش بازار : 56.565 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها