پتروشیمی شازند

شاراک | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,660 0.00
قیمت پایانی: 24,910 1.01

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,550 پایانی 24,910 250.00
بیشترین 25,320 کمترین 24,220
حجم 2.27 میلیون دفعات 697
حد قیمت 23,610 - 25,530 ارزش 56.8 میلیارد
حجم مبنا 3.226 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
318 تعداد خریدار 1
2.926 میلیون حجم خرید 24,994
205 تعداد فروشنده 4
1.471 میلیون حجم فروش 1.479 میلیون
1.454 میلیون تغییر مالکیت 1.454 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید24,560 فروش24,690 تعداد2,250 دستور2
دستور1 تعداد1,436 خرید24,550 فروش24,700 تعداد84,897 دستور4
دستور3 تعداد2,508 خرید24,540 فروش24,710 تعداد250 دستور1
دستور1 تعداد1,218 خرید24,530 فروش24,800 تعداد3,000 دستور2
دستور1 تعداد2,000 خرید24,520 فروش24,850 تعداد225 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2,391 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,711
P/E TTM 9.096

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,376 P/E مجمع 17.92
سود نقدی 1,370
درصد توزیع 99.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.08 % رتبه 149
6 ماهه 1.95 % رتبه 132
9 ماهه 29.29 % رتبه 107
1 ساله 68.7 % رتبه 121
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
200.874 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.58

P/B

% 16.27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 24,910 درصد تغییر : 1.01 حجم : 2.27 میلیون دفعات : 697
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 24,660 درصد تغییر : 2.37 حجم : 2.95 میلیون دفعات : 768
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 24,090 درصد تغییر : 0.42 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 605
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 23,990 درصد تغییر : 0.91 حجم : 1.53 میلیون دفعات : 368
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 24,210 درصد تغییر : 0.86 حجم : 1.48 میلیون دفعات : 309
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 24,420 درصد تغییر : 0.41 حجم : 933,057 دفعات : 302
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 24,520 درصد تغییر : 0.77 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 395
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 24,710 درصد تغییر : 1.08 حجم : 1.95 میلیون دفعات : 473
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 24,980 درصد تغییر : 0.91 حجم : 1.46 میلیون دفعات : 246
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 25,210 درصد تغییر : 1.18 حجم : 1.98 میلیون دفعات : 356
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 25,510 درصد تغییر : 0.08 حجم : 852,319 دفعات : 429
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 25,530 درصد تغییر : 0.31 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 439
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 25,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 25,450 درصد تغییر : 1.01 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 25,710 درصد تغییر : 0.23 حجم : 1.5 میلیون دفعات : 526
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 630.00 62,020 حجم : 4.27 میلیون ارزش بازار : 566.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : مارون آخرین : 1,206 155,700 حجم : 33,528 ارزش بازار : 1255.168 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کلر آخرین : 2,713 132,949 حجم : 3,010 ارزش بازار : 44.422 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کرماشا آخرین : 710.00 35,530 حجم : 1.92 میلیون ارزش بازار : 128.392 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فسا آخرین : 1,282 1,736 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فارس آخرین : 180.00 9,300 حجم : 28.31 میلیون ارزش بازار : 2729.37 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : شیران آخرین : 1,330 28,210 حجم : - ارزش بازار : 265.49 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 188.00 9,257 حجم : 16.85 میلیون ارزش بازار : 222.71 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : شفن آخرین : 2,260 326,900 حجم : 221,195 ارزش بازار : 311.087 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها