پتروشیمی شازند

شاراک | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,000 2.19
قیمت پایانی: 29,350 1.01

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,670 پایانی 29,350 300.00
بیشترین 30,000 کمترین 28,800
حجم 2.758 میلیون دفعات 1,358
حد قیمت 27,580 - 31,720 ارزش 80.81 میلیارد
حجم مبنا 3.226 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
698 تعداد خریدار 2
2.7 میلیون حجم خرید 57,810
162 تعداد فروشنده 3
2.722 میلیون حجم فروش 36,648
21,162 تغییر مالکیت 21,162

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد4,304 خرید28,970 فروش29,130 تعداد8,200 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید28,810 فروش29,150 تعداد521 دستور2
دستور4 تعداد14,400 خرید28,800 فروش29,250 تعداد500 دستور1
دستور5 تعداد1,075 خرید28,790 فروش29,380 تعداد173 دستور1
دستور2 تعداد8,000 خرید28,780 فروش29,390 تعداد706 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 2,864 دوره 9 ماهه
سود TTM 3,926
P/E TTM 7.476

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 6,832 P/E مجمع 4.3
سود نقدی 6,900
درصد توزیع 101 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.86 % رتبه 97
6 ماهه 3.86 % رتبه 94
9 ماهه 18.04 % رتبه 74
1 ساله 3.69 % رتبه 72
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
236.678 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.51

P/B

% 15.38

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/11/10 پایانی : 29,650 درصد تغییر : 0.64 حجم : 1.839 میلیون دفعات : 803
تاریخ : 1401/11/09 پایانی : 29,840 درصد تغییر : 3.02 حجم : 2.076 میلیون دفعات : 909
تاریخ : 1401/11/08 پایانی : 30,770 درصد تغییر : 0.74 حجم : 1.89 میلیون دفعات : 881
تاریخ : 1401/11/06 پایانی : 31,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.271 میلیون دفعات : 917
تاریخ : 1401/11/05 پایانی : 31,000 درصد تغییر : 1.99 حجم : 2.271 میلیون دفعات : 917
تاریخ : 1401/11/04 پایانی : 31,630 درصد تغییر : 1.74 حجم : 2.007 میلیون دفعات : 915
تاریخ : 1401/11/03 پایانی : 32,190 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.712 میلیون دفعات : 1,177
تاریخ : 1401/11/02 پایانی : 32,190 درصد تغییر : 1.53 حجم : 2.712 میلیون دفعات : 1,177
تاریخ : 1401/11/01 پایانی : 32,690 درصد تغییر : 4.30 حجم : 5.137 میلیون دفعات : 1,882
تاریخ : 1401/10/29 پایانی : 34,160 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.594 میلیون دفعات : 808
تاریخ : 1401/10/28 پایانی : 34,160 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.594 میلیون دفعات : 808
تاریخ : 1401/10/27 پایانی : 34,180 درصد تغییر : 0.38 حجم : 1.747 میلیون دفعات : 887
تاریخ : 1401/10/26 پایانی : 34,050 درصد تغییر : 0.68 حجم : 2.616 میلیون دفعات : 1,228
تاریخ : 1401/10/25 پایانی : 33,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.9 میلیون دفعات : 783
تاریخ : 1401/10/24 پایانی : 33,820 درصد تغییر : 1.72 حجم : 1.9 میلیون دفعات : 783
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 1,500 100,120 حجم : 1.168 میلیون ارزش بازار : 899.37 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مارون آخرین : 2,200 183,900 حجم : 21,639 ارزش بازار : 1454 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کلر آخرین : 1,500 80,800 حجم : 548,878 ارزش بازار : 26.544 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 250.00 62,700 حجم : 982,808 ارزش بازار : 221.422 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 19.00 905 حجم : 3.49 میلیون ارزش بازار : 3.207 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : فارس آخرین : 10.00 9,270 حجم : 25.536 میلیون ارزش بازار : 4552.35 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 210.00 10,220 حجم : 6.371 میلیون ارزش بازار : 193.189 هزار میلیارد تاریخ : 17:04
نماد : شمواد آخرین : 1,800 67,300 حجم : 89,338 ارزش بازار : 9.822 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شگویا آخرین : 340.00 11,350 حجم : 7.628 میلیون ارزش بازار : 268.086 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفن آخرین : 50.00 5,260 حجم : - ارزش بازار : 161.25 هزار میلیارد تاریخ : 11:14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها