سیمرغ

سیمرغ | سهام - بورس
زراعت و خدمات وابسته ( پرورش حیوانات )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

پرورش حیوانات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,190 0.05
قیمت پایانی: 21,260 0.38

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,610 پایانی 21,260 80.00
بیشترین 21,770 کمترین 21,010
حجم 2.091 میلیون دفعات 742
حد قیمت 19,700 - 22,660 ارزش 44.45 میلیارد
حجم مبنا 705,550 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
260 تعداد خریدار 3
2.052 میلیون حجم خرید 39,063
273 تعداد فروشنده 4
1.92 میلیون حجم فروش 170,815
131,752 تغییر مالکیت 131,752

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد423 خرید21,180 فروش21,250 تعداد750 دستور1
دستور2 تعداد6,000 خرید21,160 فروش21,270 تعداد250 دستور1
دستور2 تعداد791 خرید21,140 فروش21,370 تعداد987 دستور1
دستور2 تعداد13,000 خرید21,130 فروش21,380 تعداد17,300 دستور2
دستور3 تعداد4,550 خرید21,070 فروش21,390 تعداد2,020 دستور2

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 2,770 دوره 9 ماهه
سود TTM 4,270
P/E TTM 4.979

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 3,792 P/E مجمع 5.61
سود نقدی 800
درصد توزیع 21.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.28 % رتبه 125
6 ماهه 13.86 % رتبه 88
9 ماهه 0.64 % رتبه 94
1 ساله 5.93 % رتبه 101
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.638 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.36

P/B

% 35.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 21,260 درصد تغییر : 0.38 حجم : 2.091 میلیون دفعات : 742
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 21,180 درصد تغییر : 3.93 حجم : 3.489 میلیون دفعات : 1,407
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 20,380 درصد تغییر : 0.39 حجم : 3.179 میلیون دفعات : 1,414
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 20,300 درصد تغییر : 0.90 حجم : 2.904 میلیون دفعات : 770
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 20,120 درصد تغییر : 1.03 حجم : 990,684 دفعات : 456
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 20,330 درصد تغییر : 1.75 حجم : 2.641 میلیون دفعات : 609
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 19,980 درصد تغییر : 0.35 حجم : 1.279 میلیون دفعات : 434
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 19,910 درصد تغییر : 0.10 حجم : 929,703 دفعات : 422
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 19,890 درصد تغییر : 0.85 حجم : 1.465 میلیون دفعات : 485
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 20,060 درصد تغییر : 0.75 حجم : 1.773 میلیون دفعات : 572
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 19,910 درصد تغییر : 0.51 حجم : 1.488 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 19,810 درصد تغییر : 0.25 حجم : 1.333 میلیون دفعات : 467
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 19,860 درصد تغییر : 1.68 حجم : 1.585 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 20,200 درصد تغییر : 1.66 حجم : 2.911 میلیون دفعات : 824
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 19,870 درصد تغییر : 1.19 حجم : 3.314 میلیون دفعات : 1,016
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زکوثر آخرین : 170.00 13,280 حجم : 3.229 میلیون ارزش بازار : 37.098 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها