سیمرغ

سیمرغ | سهام - بورس
زراعت و خدمات وابسته ( پرورش حیوانات )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

پرورش حیوانات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,060 6.98
قیمت پایانی: 29,940 6.55

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,900 پایانی 29,940 1,840.00
بیشترین 30,060 کمترین 28,820
حجم 13.498 میلیون دفعات 3,369
حد قیمت 26,140 - 30,060 ارزش 404.14 میلیارد
حجم مبنا 554,734 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
1,189 تعداد خریدار 7
9.254 میلیون حجم خرید 4.244 میلیون
901 تعداد فروشنده 6
12.403 میلیون حجم فروش 1.095 میلیون
3.149 میلیون تغییر مالکیت 3.149 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور21 تعداد181,383 خرید30,060 فروش30,060 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد439 خرید30,050 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد3,300 خرید30,020 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد1,967 خرید30,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد399 خرید29,950 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 3,872 دوره 12 ماهه
سود TTM 3,872
P/E TTM 7.732

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 3,792 P/E مجمع 7.9
سود نقدی 800
درصد توزیع 21.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.96 % رتبه 191
6 ماهه 53.7 % رتبه 170
9 ماهه 34.99 % رتبه 143
1 ساله 26.45 % رتبه 122
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
38.922 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.96

P/B

% 35.74

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 29,940 درصد تغییر : 6.55 حجم : 13.498 میلیون دفعات : 3,369
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 28,100 درصد تغییر : 5.72 حجم : 4.328 میلیون دفعات : 1,027
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 26,580 درصد تغییر : 1.07 حجم : 2.41 میلیون دفعات : 931
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 26,300 درصد تغییر : 7.22 حجم : 1.766 میلیون دفعات : 886
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 24,530 درصد تغییر : 8.02 حجم : 2.469 میلیون دفعات : 941
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 26,670 درصد تغییر : 1.37 حجم : 2.469 میلیون دفعات : 941
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 27,040 درصد تغییر : 3.29 حجم : 1.972 میلیون دفعات : 850
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 26,180 درصد تغییر : 6.73 حجم : 5.035 میلیون دفعات : 691
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 24,530 درصد تغییر : 2.08 حجم : 2.469 میلیون دفعات : 941
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 24,030 درصد تغییر : 0.37 حجم : 2.355 میلیون دفعات : 1,095
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 24,120 درصد تغییر : 1.63 حجم : 2.336 میلیون دفعات : 803
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 24,520 درصد تغییر : 4.37 حجم : 1.737 میلیون دفعات : 639
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 25,640 درصد تغییر : 1.75 حجم : 2.405 میلیون دفعات : 766
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 25,200 درصد تغییر : 2.36 حجم : 2.067 میلیون دفعات : 580
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 24,620 درصد تغییر : 0.49 حجم : 1.945 میلیون دفعات : 565
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زکوثر آخرین : 700.00 18,050 حجم : 5.042 میلیون ارزش بازار : 49.775 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها