سیمرغ

سیمرغ | سهام - بورس
زراعت و خدمات وابسته ( پرورش حیوانات )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

پرورش حیوانات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22,080 4.99
قیمت پایانی: 21,970 4.47

آخرین معامله

10:42
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,070 پایانی 21,970 940.00
بیشترین 22,080 کمترین 21,070
حجم 1.85 میلیون دفعات 458
حد قیمت 19,280 - 21,300 ارزش 40.6 میلیارد
حجم مبنا 3.318 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:42
حقیقی حقوقی
187 تعداد خریدار -
3.08 میلیون حجم خرید -
256 تعداد فروشنده 2
3.04 میلیون حجم فروش 40,303
40,303 تغییر مالکیت 40,303

عرضه و تقاضا

10:42
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور9 تعداد17,856 خرید21,300 فروش21,710 تعداد16,140 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید21,150 فروش23,440 تعداد9,369 دستور3
دستور1 تعداد265 خرید20,930 فروش23,620 تعداد31,000 دستور1
دستور1 تعداد7,000 خرید20,750 فروش23,800 تعداد3,800 دستور4
دستور1 تعداد5,000 خرید20,730 فروش23,810 تعداد50,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 2,292 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,911
P/E TTM 7.224

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 1,073 P/E مجمع 19.6
سود نقدی 214
درصد توزیع 19.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.28 % رتبه 129
6 ماهه 18.75 % رتبه 151
9 ماهه 16.28 % رتبه 152
1 ساله 33.95 % رتبه 156
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.561 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.95

P/B

% 36.27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 21,030 درصد تغییر : 3.65 حجم : 3.08 میلیون دفعات : 668
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 20,290 درصد تغییر : 4.43 حجم : 1.25 میلیون دفعات : 356
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 21,230 درصد تغییر : 1.44 حجم : 1.77 میلیون دفعات : 638
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 21,540 درصد تغییر : 4.27 حجم : 1.48 میلیون دفعات : 429
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 22,500 درصد تغییر : 0.76 حجم : 1.39 میلیون دفعات : 598
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 22,330 درصد تغییر : 3.00 حجم : 2.09 میلیون دفعات : 826
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 21,680 درصد تغییر : 4.91 حجم : 3.96 میلیون دفعات : 687
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 22,800 درصد تغییر : 0.53 حجم : 1.58 میلیون دفعات : 626
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 22,680 درصد تغییر : 1.48 حجم : 1.51 میلیون دفعات : 593
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 23,020 درصد تغییر : 3.88 حجم : 2.25 میلیون دفعات : 822
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 22,160 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.43 میلیون دفعات : 879
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 22,160 درصد تغییر : 2.88 حجم : 803,544 دفعات : 469
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 21,540 درصد تغییر : 1.15 حجم : 2.51 میلیون دفعات : 882
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 21,790 درصد تغییر : 4.72 حجم : 3 میلیون دفعات : 685
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 22,870 درصد تغییر : 0.18 حجم : 1.36 میلیون دفعات : 607
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زکوثر آخرین : 610.00 12,900 حجم : 1.26 میلیون ارزش بازار : 35.145 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها