سیمان ایلام

سیلام | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,270 5.00
قیمت پایانی: 6,600 0.00

آخرین معامله

10:42
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,270 پایانی 6,600 0.00
بیشترین 6,270 کمترین 6,270
حجم 11,234 دفعات 7
حد قیمت 6,300 - 6,960 ارزش 70.4 میلیون
حجم مبنا 4.726 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:42
حقیقی حقوقی
21 تعداد خریدار -
101,301 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
101,301 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:42
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/10/30
تحقق سود 2 دوره 6 ماهه
سود TTM 130
P/E TTM 50.769

DPS

آخرین مجمع 1399/10/30
سود واقعی 19 P/E مجمع 347.37
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 23.6 % رتبه 623
6 ماهه 26.17 % رتبه 580
9 ماهه 41.07 % رتبه 533
1 ساله 22.54 % رتبه 512
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.92 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.12

P/B

% 15.8

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 6,600 درصد تغییر : 0.45 حجم : 101,301 دفعات : 24
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 6,630 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 6,630 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,800 دفعات : 2
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 6,630 درصد تغییر : 0.15 حجم : 57,066 دفعات : 3
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 6,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,760 دفعات : 2
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 6,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,400 دفعات : 2
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 6,640 درصد تغییر : 2.07 حجم : 447,880 دفعات : 58
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 6,780 درصد تغییر : 0.15 حجم : 50,378 دفعات : 5
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 6,790 درصد تغییر : 0.15 حجم : 53,650 دفعات : 3
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 6,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,785 دفعات : 8
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 6,800 درصد تغییر : 0.59 حجم : 278,500 دفعات : 19
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 6,840 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,500 دفعات : 2
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 6,840 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 6,840 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,895 دفعات : 7
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 6,840 درصد تغییر : 1.16 حجم : 254,846 دفعات : 70
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیدکو آخرین : 150.00 5,510 حجم : 171,309 ارزش بازار : 32.22 هزار میلیارد تاریخ : 10:41
نماد : سیتا آخرین : 410.00 8,620 حجم : 2.33 میلیون ارزش بازار : 92.4 هزار میلیارد تاریخ : 10:43
نماد : سهگمت آخرین : 470.00 19,480 حجم : 74,378 ارزش بازار : 13.913 هزار میلیارد تاریخ : 10:43
نماد : سهرمز آخرین : 400.00 16,150 حجم : 21,199 ارزش بازار : 17.084 هزار میلیارد تاریخ : 10:43
نماد : سمتاز آخرین : 8,474 13,730 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 10:42
نماد : سمازن آخرین : 380.00 13,850 حجم : 131,043 ارزش بازار : 22.194 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
نماد : سکرما آخرین : 680.00 14,590 حجم : 236,396 ارزش بازار : 13.9 هزار میلیارد تاریخ : 10:44
نماد : سکرد آخرین : 229.00 4,828 حجم : 1.3 میلیون ارزش بازار : 10.274 هزار میلیارد تاریخ : 10:42
نماد : سکارون آخرین : 86,920 32,350 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
نماد : سقاین آخرین : 1,890 39,820 حجم : 67,941 ارزش بازار : 9.543 هزار میلیارد تاریخ : 10:44
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها