سیمان ایلام

سیلام | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,010 1.96
قیمت پایانی: 11,230 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,010 پایانی 11,230 0.00
بیشترین 11,010 کمترین 11,010
حجم 700 دفعات 1
حد قیمت 11,010 - 11,900 ارزش 7.7 میلیون
حجم مبنا 4.726 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
1,137 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
1,137 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,010 تعداد7,247,663 دستور305
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,020 تعداد114,634 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,110 تعداد5,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,170 تعداد1,600 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش11,180 تعداد39,250 دستور2

EPS

سال مالی 1399/10/30
تحقق سود 38 دوره 12 ماهه
سود TTM 38
P/E TTM 295.526

DPS

آخرین مجمع 1398/10/30
سود واقعی -317 P/E مجمع -35.43
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.93 % رتبه 369
6 ماهه 4.47 % رتبه 512
9 ماهه 24.38 % رتبه 468
1 ساله 22.68 % رتبه 449
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.476 هزار میلیارد

ارزش بازار

20.1

P/B

% 16.21

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 11,230 درصد تغییر : 0.00 حجم : 700 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 11,230 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,137 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 11,230 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,704 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 11,230 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 11,230 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,800 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 11,230 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,836 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 11,230 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,000 دفعات : 4
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 11,230 درصد تغییر : 0.09 حجم : 167,653 دفعات : 36
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 11,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : 46,859 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 11,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : 960 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 11,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32,022 دفعات : 9
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 11,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : 61,339 دفعات : 12
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 11,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27,728 دفعات : 10
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 11,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27,728 دفعات : 10
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 11,240 درصد تغییر : 1.58 حجم : 3.67 میلیون دفعات : 422
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیدکو آخرین : 120.00 6,090 حجم : 1.56 میلیون ارزش بازار : 37.14 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سیتا آخرین : 30.00 15,000 حجم : 7.76 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سهگمت آخرین : 500.00 24,530 حجم : 888,909 ارزش بازار : 18.205 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سهرمز آخرین : 490.00 24,470 حجم : 1,760 ارزش بازار : 27.057 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سمتاز آخرین : 322.00 21,882 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سمازن آخرین : - 14,100 حجم : 12.01 میلیون ارزش بازار : 23.148 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سکرما آخرین : 130.00 16,490 حجم : 799,279 ارزش بازار : 16.18 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سکرد آخرین : 190.00 9,600 حجم : 2,500 ارزش بازار : 21.538 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سکارون آخرین : 55,126 174,396 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سقاین آخرین : 1,440 70,790 حجم : 2,225 ارزش بازار : 18.058 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها