همکاران سیستم

سیستم | سهام - بورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,046 4.78
قیمت پایانی: 4,830 0.29

آخرین معامله

11:33
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,816 پایانی 4,830 14.00
بیشترین 5,056 کمترین 4,816
حجم 429,117 دفعات 88
حد قیمت 4,563 - 5,043 ارزش 2.1 میلیارد
حجم مبنا 1.724 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:33
حقیقی حقوقی
36 تعداد خریدار 2
697,910 حجم خرید 1.137 میلیون
44 تعداد فروشنده 1
1.826 میلیون حجم فروش 8,890
1.128 میلیون تغییر مالکیت 1.128 میلیون

عرضه و تقاضا

11:33
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید4,830 فروش4,868 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید4,820 فروش4,870 تعداد2,558 دستور2
دستور1 تعداد10,000 خرید4,810 فروش4,882 تعداد1,500 دستور1
دستور7 تعداد67,524 خرید4,804 فروش4,883 تعداد2,240 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید4,754 فروش4,889 تعداد20,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 134 دوره 6 ماهه
سود TTM 581
P/E TTM 8.295

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 3,194 P/E مجمع 1.51
سود نقدی 2,350
درصد توزیع 73.58 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.48 % رتبه 499
6 ماهه 46.59 % رتبه 625
9 ماهه 19.05 % رتبه 587
1 ساله 13.69 % رتبه 562
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
48.3 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.37

P/B

% 25.6

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 4,816 درصد تغییر : 0.27 حجم : 1.83 میلیون دفعات : 105
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 4,803 درصد تغییر : 1.27 حجم : 1.45 میلیون دفعات : 142
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 4,865 درصد تغییر : 0.55 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 166
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 4,892 درصد تغییر : 0.49 حجم : 1.1 میلیون دفعات : 182
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 4,916 درصد تغییر : 0.53 حجم : 8.01 میلیون دفعات : 426
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 4,890 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1,000,000 دفعات : 112
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 4,900 درصد تغییر : 3.73 حجم : 3.41 میلیون دفعات : 138
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 5,090 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 138
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 5,100 درصد تغییر : 0.39 حجم : 750,290 دفعات : 135
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 5,120 درصد تغییر : 0.20 حجم : 479,972 دفعات : 88
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 5,130 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1.36 میلیون دفعات : 125
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 5,140 درصد تغییر : 0.39 حجم : 1.41 میلیون دفعات : 190
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 5,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 509,355 دفعات : 103
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 5,120 درصد تغییر : 0.39 حجم : 1.33 میلیون دفعات : 115
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 5,140 درصد تغییر : 1.98 حجم : 2.75 میلیون دفعات : 271
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مرقام آخرین : 660.00 9,800 حجم : 2.53 میلیون ارزش بازار : 4.98 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/28
نماد : مداران آخرین : 640.00 13,520 حجم : 315,021 ارزش بازار : 8.457 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
نماد : سپ آخرین : 1,010 21,340 حجم : 139,387 ارزش بازار : 162.96 هزار میلیارد تاریخ : 11:34
نماد : رکیش آخرین : 50.00 5,940 حجم : 5.17 میلیون ارزش بازار : 37.296 هزار میلیارد تاریخ : 11:34
نماد : رتاپ آخرین : 130.00 4,650 حجم : 1.47 میلیون ارزش بازار : 27.276 هزار میلیارد تاریخ : 11:38
نماد : رانفور آخرین : 122.00 3,430 حجم : 3.63 میلیون ارزش بازار : 120.096 هزار میلیارد تاریخ : 11:36
نماد : رافزا آخرین : 2,150 47,300 حجم : 191,747 ارزش بازار : 9.13 هزار میلیارد تاریخ : 11:37
نماد : پرداخت آخرین : 200.00 15,330 حجم : 677,378 ارزش بازار : 45.45 هزار میلیارد تاریخ : 11:34
نماد : آپ آخرین : 320.00 6,740 حجم : 4.37 میلیون ارزش بازار : 37.241 هزار میلیارد تاریخ : 11:32
نماد : سپیدار آخرین : 880.00 18,670 حجم : 215,673 ارزش بازار : 12.579 هزار میلیارد تاریخ : 11:37
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها