همکاران سیستم

سیستم | سهام - بورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,190 3.49
قیمت پایانی: 37,500 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,200 پایانی 37,500 0.00
بیشترین 39,990 کمترین 36,190
حجم 3.96 میلیون دفعات 1,918
حد قیمت 34,990 - 38,670 ارزش 148.5 میلیارد
حجم مبنا 1.724 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,052 تعداد خریدار 4
3.784 میلیون حجم خرید 265,398
654 تعداد فروشنده 4
2.871 میلیون حجم فروش 1.179 میلیون
913,529 تغییر مالکیت 913,529

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور83 تعداد977,321 خرید38,670 فروش39,200 تعداد100,000 دستور1
دستور1 تعداد1,500 خرید38,660 فروش39,210 تعداد100,000 دستور1
دستور4 تعداد34,126 خرید38,600 فروش39,230 تعداد100,000 دستور1
دستور2 تعداد51,294 خرید38,500 فروش40,950 تعداد1,003 دستور2
دستور1 تعداد500 خرید38,460 فروش45,160 تعداد4,700 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,165 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,997
P/E TTM 19.074

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,265 P/E مجمع 30.11
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 79.05 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.53 % رتبه 316
6 ماهه 18.01 % رتبه 284
9 ماهه 115.99 % رتبه 329
1 ساله 181.22 % رتبه 332
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
47.25 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.98

P/B

% 25.23

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 37,500 درصد تغییر : 1.55 حجم : 3.96 میلیون دفعات : 1,918
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 38,090 درصد تغییر : 3.42 حجم : 4.05 میلیون دفعات : 2,158
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 36,830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.89 میلیون دفعات : 1,741
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 36,830 درصد تغییر : 1.47 حجم : 2.89 میلیون دفعات : 1,741
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 37,380 درصد تغییر : 4.15 حجم : 5.21 میلیون دفعات : 2,302
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 39,000 درصد تغییر : 4.74 حجم : 1.9 میلیون دفعات : 597
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 40,940 درصد تغییر : 2.17 حجم : 5.44 میلیون دفعات : 2,620
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 41,850 درصد تغییر : 2.70 حجم : 10.97 میلیون دفعات : 5,203
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 43,010 درصد تغییر : 4.42 حجم : 26.98 میلیون دفعات : 6,778
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 41,190 درصد تغییر : 5.00 حجم : 4.04 میلیون دفعات : 195
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 39,230 درصد تغییر : 8.40 حجم : 13.03 میلیون دفعات : 1,791
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 36,190 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.5 میلیون دفعات : 252
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 36,190 درصد تغییر : 4.99 حجم : 1.5 میلیون دفعات : 252
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 34,470 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.92 میلیون دفعات : 146
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 32,830 درصد تغییر : 0.03 حجم : 998,175 دفعات : 486
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مرقام آخرین : 800.00 19,500 حجم : 10.31 میلیون ارزش بازار : 10.15 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مداران آخرین : 90.00 26,360 حجم : 5.2 میلیون ارزش بازار : 17.193 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سپ آخرین : 190.00 18,250 حجم : 3.26 میلیون ارزش بازار : 92.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رکیش آخرین : 950.00 23,680 حجم : 4.57 میلیون ارزش بازار : 64.038 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رتاپ آخرین : 150.00 6,320 حجم : 7.09 میلیون ارزش بازار : 38.82 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رانفور آخرین : 300.00 27,200 حجم : 9.07 میلیون ارزش بازار : 225.96 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رافزا آخرین : 1,939 42,305 حجم : 46,284 ارزش بازار : 8.073 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پرداخت آخرین : 210.00 35,600 حجم : 4.32 میلیون ارزش بازار : 106.17 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آپ آخرین : 760.00 19,110 حجم : 8.74 میلیون ارزش بازار : 52.656 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سپیدار آخرین : - 50,182 حجم : 2.21 میلیون ارزش بازار : 10.036 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها