همکاران سیستم

سیستم | سهام - بورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,910 1.60
قیمت پایانی: 26,240 0.34

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 26,250 پایانی 26,240 90.00
بیشترین 26,620 کمترین 25,860
حجم 571,758 دفعات 396
حد قیمت 25,780 - 27,870 ارزش 14.9 میلیارد
حجم مبنا 1.724 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
261 تعداد خریدار 1
1.267 میلیون حجم خرید 422,932
283 تعداد فروشنده 3
1.246 میلیون حجم فروش 443,630
20,698 تغییر مالکیت 20,698

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد313 خرید26,620 فروش26,640 تعداد12,000 دستور2
دستور1 تعداد507 خرید26,540 فروش26,650 تعداد2,469 دستور2
دستور1 تعداد950 خرید26,490 فروش26,700 تعداد3,708 دستور2
دستور1 تعداد2,090 خرید26,460 فروش26,750 تعداد88,843 دستور3
دستور1 تعداد567 خرید26,330 فروش26,890 تعداد186 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 863 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,480
P/E TTM 17.789

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,265 P/E مجمع 20.81
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 79.05 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.85 % رتبه 355
6 ماهه 13.99 % رتبه 375
9 ماهه 0.72 % رتبه 326
1 ساله 140.07 % رتبه 373
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
44.608 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.2

P/B

% 25.27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 26,240 درصد تغییر : 0.34 حجم : 571,758 دفعات : 396
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 26,330 درصد تغییر : 0.11 حجم : 1.69 میلیون دفعات : 796
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 26,300 درصد تغییر : 0.31 حجم : 856,881 دفعات : 724
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 26,220 درصد تغییر : 0.98 حجم : 1.05 میلیون دفعات : 689
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 26,480 درصد تغییر : 1.45 حجم : 1.49 میلیون دفعات : 603
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 26,870 درصد تغییر : 1.97 حجم : 1.75 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 27,410 درصد تغییر : 1.19 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 135
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 27,740 درصد تغییر : 1.04 حجم : 894,244 دفعات : 71
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 28,030 درصد تغییر : 1.48 حجم : 1.32 میلیون دفعات : 322
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 28,450 درصد تغییر : 1.63 حجم : 1.47 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 28,920 درصد تغییر : 1.30 حجم : 2.06 میلیون دفعات : 756
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 29,300 درصد تغییر : 1.84 حجم : 4.4 میلیون دفعات : 1,281
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 29,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.8 میلیون دفعات : 5,383
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 29,850 درصد تغییر : 4.55 حجم : 16.8 میلیون دفعات : 5,383
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 28,550 درصد تغییر : 5.98 حجم : 5.99 میلیون دفعات : 1,016
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مرقام آخرین : 390.00 19,140 حجم : 37,913 ارزش بازار : 9.76 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : مداران آخرین : 500.00 24,620 حجم : 6,250 ارزش بازار : 16.328 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سپ آخرین : 900.00 22,250 حجم : 3.59 میلیون ارزش بازار : 111 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : رکیش آخرین : 480.00 23,590 حجم : 891,300 ارزش بازار : 62.036 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : رتاپ آخرین : 140.00 7,250 حجم : 25,464 ارزش بازار : 44.34 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : رانفور آخرین : 130.00 24,270 حجم : - ارزش بازار : 205.632 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/15
نماد : رافزا آخرین : 2,265 111,023 حجم : 4,470 ارزش بازار : 22.653 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : پرداخت آخرین : 650.00 32,020 حجم : - ارزش بازار : 98.01 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : آپ آخرین : 340.00 17,120 حجم : 9,755 ارزش بازار : 46.269 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سپیدار آخرین : 1,191 58,368 حجم : 278,850 ارزش بازار : 11.831 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها