سر. سیمان تامین

سیتا | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,630 4.11
قیمت پایانی: 16,300 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,890 پایانی 16,300 0.00
بیشترین 16,890 کمترین 15,300
حجم 77.09 میلیون دفعات 25,454
حد قیمت 14,630 - 16,170 ارزش 1.256 هزار میلیارد
حجم مبنا 4.4 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
3,220 تعداد خریدار -
33.266 میلیون حجم خرید -
10,515 تعداد فروشنده 6
22.907 میلیون حجم فروش 10.359 میلیون
10.359 میلیون تغییر مالکیت 10.359 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور812 تعداد5,166,193 خرید16,170 فروش16,170 تعداد52,700 دستور10
دستور12 تعداد12,599 خرید16,160 فروش16,400 تعداد435 دستور1
دستور11 تعداد15,512 خرید16,150 فروش16,550 تعداد300 دستور1
دستور6 تعداد13,412 خرید16,140 فروش16,600 تعداد18,207 دستور18
دستور8 تعداد6,696 خرید16,130 فروش16,780 تعداد320 دستور1

EPS

سال مالی 1400/02/31
تحقق سود 116 دوره 6 ماهه
سود TTM 818
P/E TTM 19.674

DPS

آخرین مجمع 1399/02/31
سود واقعی 747 P/E مجمع 21.54
سود نقدی 770
درصد توزیع 103.08 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.2 % رتبه 20
6 ماهه 17.2 % رتبه 21
9 ماهه 2.67 % رتبه 20
1 ساله 2.67 % رتبه 26
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
179.3 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.99

P/B

% 16.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 16,300 درصد تغییر : 1.31 حجم : 77.09 میلیون دفعات : 25,454
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 16,090 درصد تغییر : 4.48 حجم : 33.27 میلیون دفعات : 14,982
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 15,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.43 میلیون دفعات : 14,433
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 15,400 درصد تغییر : 0.92 حجم : 27.43 میلیون دفعات : 14,433
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 15,260 درصد تغییر : 1.06 حجم : 25.53 میلیون دفعات : 15,001
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 15,100 درصد تغییر : 0.27 حجم : 32.3 میلیون دفعات : 20,258
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 15,060 درصد تغییر : 1.89 حجم : 37.13 میلیون دفعات : 18,559
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 15,350 درصد تغییر : 2.20 حجم : 37.94 میلیون دفعات : 20,748
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 15,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44.08 میلیون دفعات : 17,695
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 15,020 درصد تغییر : 1.12 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 18,374
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 15,190 درصد تغییر : 0.73 حجم : 25.19 میلیون دفعات : 18,902
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 15,080 درصد تغییر : 0.33 حجم : 24.34 میلیون دفعات : 21,412
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 15,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73.1 میلیون دفعات : 26,058
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 15,030 درصد تغییر : 0.27 حجم : 73.1 میلیون دفعات : 26,058
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 14,990 درصد تغییر : 1.71 حجم : 45.42 میلیون دفعات : 21,949
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 220.00 8,100 حجم : 9.49 میلیون ارزش بازار : 9.984 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیدکو آخرین : 250.00 6,070 حجم : 10.46 میلیون ارزش بازار : 37.92 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهگمت آخرین : 770.00 21,730 حجم : 746,958 ارزش بازار : 16.398 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهرمز آخرین : 80.00 23,790 حجم : 3.1 میلیون ارزش بازار : 25.702 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سمتاز آخرین : 10,324 32,528 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/23
نماد : سمازن آخرین : 280.00 9,590 حجم : 8.43 میلیون ارزش بازار : 16.226 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرما آخرین : 100.00 16,860 حجم : 4.76 میلیون ارزش بازار : 16.815 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرد آخرین : 280.00 8,440 حجم : 7.09 میلیون ارزش بازار : 19.184 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکارون آخرین : 90,733 210,003 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سقاین آخرین : 970.00 70,600 حجم : 540,414 ارزش بازار : 17.408 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها