سر. سیمان تامین

سیتا | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,000 0.20
قیمت پایانی: 15,000 0.20

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,000 پایانی 15,000 30.00
بیشترین 15,020 کمترین 15,000
حجم 7.76 میلیون دفعات 5,068
حد قیمت 14,700 - 15,900 ارزش 116.5 میلیارد
حجم مبنا 4.4 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
898 تعداد خریدار 3
4.337 میلیون حجم خرید 1.156 میلیون
3,812 تعداد فروشنده 3
5.492 میلیون حجم فروش 900
1.155 میلیون تغییر مالکیت 1.155 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد4,385 خرید15,010 فروش15,010 تعداد299 دستور1
دستور346 تعداد24,819,804 خرید15,000 فروش15,030 تعداد7,332 دستور20
دستور3 تعداد3,806 خرید14,990 فروش15,040 تعداد22,379 دستور38
دستور2 تعداد2,335 خرید14,980 فروش15,050 تعداد70,869 دستور39
دستور2 تعداد2,031 خرید14,970 فروش15,060 تعداد17,246 دستور24

EPS

سال مالی 1400/02/31
تحقق سود 167 دوره 9 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/02/31
سود واقعی 747 P/E مجمع 20.12
سود نقدی 770
درصد توزیع 103.08 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.13 % رتبه 29
6 ماهه 27.78 % رتبه 19
9 ماهه 10.65 % رتبه 23
1 ساله 0.13 % رتبه 19
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
165 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.64

P/B

% 16.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 15,000 درصد تغییر : 0.20 حجم : 7.76 میلیون دفعات : 5,068
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 15,030 درصد تغییر : 0.20 حجم : 5.49 میلیون دفعات : 4,936
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 15,000 درصد تغییر : 0.13 حجم : 8.13 میلیون دفعات : 4,937
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 15,020 درصد تغییر : 0.13 حجم : 5.69 میلیون دفعات : 5,837
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 15,000 درصد تغییر : 0.07 حجم : 7.76 میلیون دفعات : 5,465
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 15,010 درصد تغییر : 0.13 حجم : 5.95 میلیون دفعات : 4,554
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 15,030 درصد تغییر : 0.86 حجم : 6.64 میلیون دفعات : 5,387
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 15,160 درصد تغییر : 1.07 حجم : 9.49 میلیون دفعات : 7,789
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 15,000 درصد تغییر : 0.13 حجم : 15.66 میلیون دفعات : 4,990
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 15,020 درصد تغییر : 0.27 حجم : 6.11 میلیون دفعات : 5,009
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 15,060 درصد تغییر : 1.38 حجم : 4.4 میلیون دفعات : 4,276
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 15,270 درصد تغییر : 1.74 حجم : 5.44 میلیون دفعات : 4,756
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.26 میلیون دفعات : 7,116
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 2.24 حجم : 14.26 میلیون دفعات : 7,116
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 15,200 درصد تغییر : 1.81 حجم : 8.12 میلیون دفعات : 5,349
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 220.00 11,010 حجم : 700 ارزش بازار : 13.476 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سیدکو آخرین : 120.00 6,090 حجم : 1.56 میلیون ارزش بازار : 37.14 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سهگمت آخرین : 500.00 24,530 حجم : 888,909 ارزش بازار : 18.205 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سهرمز آخرین : 490.00 24,470 حجم : 1,760 ارزش بازار : 27.057 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سمتاز آخرین : 322.00 21,882 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سمازن آخرین : - 14,100 حجم : 12.01 میلیون ارزش بازار : 23.148 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سکرما آخرین : 130.00 16,490 حجم : 799,279 ارزش بازار : 16.18 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سکرد آخرین : 190.00 9,600 حجم : 2,500 ارزش بازار : 21.538 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سکارون آخرین : 55,126 174,396 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سقاین آخرین : 1,440 70,790 حجم : 2,225 ارزش بازار : 18.058 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها