سیمان کرمان

سکرما | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,350 0.64
قیمت پایانی: 12,430 0.00

آخرین معامله

1401/02/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,100 پایانی 12,430 0.00
بیشترین 13,100 کمترین 12,340
حجم - دفعات -
حد قیمت 12,340 - 13,900 ارزش -
حجم مبنا 1.499 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/29
حقیقی حقوقی
178 تعداد خریدار 3
2.954 میلیون حجم خرید 971,919
125 تعداد فروشنده -
3.926 میلیون حجم فروش -
971,919 تغییر مالکیت 971,919

عرضه و تقاضا

1401/02/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد488 خرید12,350 فروش12,530 تعداد11,000 دستور1
دستور2 تعداد137,004 خرید12,340 فروش12,540 تعداد58,695 دستور1
دستور1 تعداد30,000 خرید12,250 فروش12,600 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد690 خرید12,000 فروش12,630 تعداد44,759 دستور2
دستور1 تعداد500 خرید11,820 فروش12,640 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 641 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,851
P/E TTM 6.714

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 2,279 P/E مجمع 5.45
سود نقدی 1,937
درصد توزیع 84.99 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 51.74 % رتبه 615
6 ماهه 45.46 % رتبه 547
9 ماهه 15.69 % رتبه 511
1 ساله 56.55 % رتبه 430
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.015 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.69

P/B

% 23.08

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/29 پایانی : 12,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/28 پایانی : 12,430 درصد تغییر : 5.26 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 13,120 درصد تغییر : 0.98 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 13,250 درصد تغییر : 0.15 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 13,230 درصد تغییر : 0.38 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 13,280 درصد تغییر : 4.90 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/21 پایانی : 12,660 درصد تغییر : 4.20 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 12,150 درصد تغییر : 0.25 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 12,180 درصد تغییر : 0.41 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 12,230 درصد تغییر : 0.08 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 12,220 درصد تغییر : 2.78 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 12,570 درصد تغییر : 4.06 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 12,080 درصد تغییر : 0.41 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/10 پایانی : 12,130 درصد تغییر : 1.14 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/02/08 پایانی : 12,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 240.00 7,980 حجم : 966,498 ارزش بازار : 6.156 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/27
نماد : سیدکو آخرین : 10.00 7,940 حجم : 739,389 ارزش بازار : 36.3 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : سیتا آخرین : 40.00 11,800 حجم : 4.57 میلیون ارزش بازار : 100.54 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : سهگمت آخرین : 750.00 30,150 حجم : 310,664 ارزش بازار : 16.361 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/26
نماد : سهرمز آخرین : 410.00 20,640 حجم : 239,876 ارزش بازار : 16.78 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : سمتاز آخرین : 3,054 19,150 حجم : 79,717 ارزش بازار : 14.05 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : سمازن آخرین : 40.00 11,650 حجم : - ارزش بازار : 23.008 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : سکرد آخرین : - 9,060 حجم : 2.22 میلیون ارزش بازار : 12.804 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : سکارون آخرین : 63,870 55,400 حجم : 270,268 ارزش بازار : 10.17 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : سقاین آخرین : 660.00 46,980 حجم : 267,488 ارزش بازار : 12.37 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها